Nabór na stanowisko Kierownika Działu Higieny i Epidemiologii

Nabór  na stanowisko Kierownika Działu Higieny i Epidemiologii

w SPZZOZ w Nowej Dębie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej  Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko Kierownika Działu Higieny i Epidemiologii w SPZZOZ  w Nowej Dębie. ZAPRASZAMY!

 Wymagania  od  Kandydatów:

I. Kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe preferowane:  ekonomiczne, prawnicze, medyczne

II. Wymagania:

 • znajomość Kodeksu Pracy, 
 • znajomość przepisów BHP
 • znajomość standardów i procedur epidemiologicznych
 •  znajomość Ustawy o Działalności Leczniczej
 • doświadczenie 3 letnie na stanowisku kierowniczym, lub pracy szpitalnej.

III. Umiejętności:

 • umiejętności  interpersonalne i zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • umiejętności organizacji pracy, w tym sporządzanie grafików i rozliczanie czasu pracy.
 • umiejętność  rozwiązywania  konfliktów  i  motywowania  pracowników

IV. Główne zadania:

 • Planowanie i organizowanie zadań w zakresie: ustalenie zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień na poszczególnych stanowiskach, określenie liczby stanowisk pracy.
 • Nadzorowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników.
 • Współudział i nadzór nad wdrażaniem i przestrzeganiem procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami.
 • Współpraca w działaniach mających na celu poprawę stanu sanitarno-technicznego jednostek Szpitala.
 • Analizowanie i opiniowanie stanu wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych w sprzęt medyczny, sprzęt i środki do utrzymania czystości, preparaty dezynfekcyjne – udział w planowaniu zakupów.
 • Udział w kontrolach sprawowanych przez instytucje zewnętrzne.
 • Prowadzenie kontroli wewnętrznej.
 • Uczestniczenie w organizowanych przetargach na zakup towarów i sprzętu do Działu.
 • Nadzór nad zachowaniem poufności posiadanych informacji i danych.
 • Wnioskowanie o zmianę lub utworzenie nowych standardów, procedur, instrukcji, regulaminów ZSZ niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań w podległej komórce organizacyjnej.
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora mieszczących się w zakresie kompetencji Kierownika Działu.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ w Nowej Dębie  ul. M.C. Skłodowskiej 1a, w terminie do 22 grudnia 2017 r. do godz. 12.00, z adnotacją na kopercie „ Nabór  na stanowisko Kierownika Działu Higieny i Epidemiologii w SPZZOZ w Nowej Dębie” oraz  podaniem  swojego  imienia i nazwiska.

O terminie  i  miejscu przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Na stanowisko Kierownika Działu Higieny i Epidemiologii został przyjęty : p. Stefaniak Jacek