Praca dla Referenta ds Rozliczeń w Sekcji Statystyki i Rozliczeń

OGŁOSZENIE

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ogłasza nabór na stanowisko

Referent ds. Rozliczeń w Sekcji Statystyki i Rozliczeń.

 Główne zadania:

- prowadzenie rozliczeń wynikających z podpisanych umów z NFZ,

- kompletowanie informacji i weryfikacja udzielanych świadczeń zdrowotnych,

- sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących świadczeń medycznych,

- obsługa Portalu Świadczeniodawcy na stronie internetowej NFZ w zakresie rozliczeń,

- ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi szpitala w celu prawidłowego przekazywania informacji niezbędnych do rozliczeń świadczeń zdrowotnych.

 Wymagania dla kandydatów:

- preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne,

- staż pracy min. 2 lata,

- umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów,

- znajomość przepisów w zakresie rozliczeń świadczeń zdrowotnych odpowiadających zakresom świadczeń realizowanych w SPZ ZOZ w Nowej Dębie (Rozporządzeń Ministra Zdrowia, Zarządzeń Prezesa NFZ),

- znajomość przepisów dotyczących ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej,

- biegła znajomość obsługi komputera,

- komunikatywność,

- dyspozycyjność,

- umiejętność zarządzania czasem,

- mile widziane doświadczenie w rozliczaniu usług medycznych z NFZ.

 Wymagane dokumenty:

- CV, list motywacyjny

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy,

- oświadczenie kandydat a o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w Sekretariacie SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do 11.04.2018 r. do godziny 12:00, z adnotacją na kopercie „Nabór na stanowisko Referenta ds. Rozliczeń” wraz z imieniem i nazwiskiem.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o pozostawienie w CV numeru kontaktowego)