Dla Pacjenta - Klauzula Informacyjna RCIM


                      KLAUZULA INFORMACYJNA RCIM

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) pragniemy poinformować, iż:

1) w rozumieniu art. 4 pkt 7 ww. rozporządzenia administratorem danych osobowych            w zakresie RCIM (Regionalne Centrum Informacji Medycznej) jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów z siedzibą w Nowej Dębie przy ulicy M.C. Skłodowskiej 1A,

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@zoznowadeba.pl

3) Dane przetwarzane są w celu:

- realizacji działań służących zapewnieniu opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej w zakresie RCIM  i związanej z nim e – usługami (e –rejestracja, ERP-Elektroniczny Rekord Pacjenta, RRDR - Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych, EPW-ZOZ Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (Dz. Urz. UEL 119 z dnia 04.05.2016 r.), w związku z wykonywaniem działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. (t.j. z 2017 r. poz. 1845) o systemie informacji w ochronie zdrowia.

- założenia konta na portalu PSIM (Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej) - umożliwienia wymiany w tym danych dotyczących zdrowia pacjenta pomiędzy jednostkami zintegrowanymi z RCIM,

 - zgody/sprzeciwu pacjenta na przetwarzanie danych osobowych w ramach e – usług, e-ERP, i e – RRDR,

- zgody osób zamawiających usługę newsletter (pacjenci, którzy zapisali się na usługę newsletter na portalu PSIM) jest dobrowolne.

RCIM nie przechowuje danych pacjentów dotyczących zdrowia.

Administratorem danych pacjentów dotyczących zdrowia przetwarzanych przez oprogramowanie e – Usług i infrastrukturę RCIM jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

4) odbiorcami danych osobowych w ramach wymiany danych osobowych w tym danych dotyczących zdrowia są jednostki zintegrowane w RCIM oraz w ramach udzielonych świadczeń medycznych:

- odbiorcy wymienieni w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U 2009 nr 52 poz. 417 z póź. zm),

- podwykonawcy w zakresie zawartych umów na usługi medyczne w zakresie wykonywania badań diagnostycznych, laboratoryjnych, bakteriologicznych, konsultacji specjalistycznych, konsultacji usług w zakresie dostaw krwi i jej składników oraz preparatów krwiopochodnych, transportów medycznych, serwisu, gwarancji, napraw urządzeń medycznych i usług wsparcia systemów informatycznych.

5) Podanie danych osobowych w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych jest obowiązkowe w zakresie wskazanym w art. 25.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres określony w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

7) Posiada Pani /Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych,

8) Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

9) Pacjent i jego dane podlegają decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu ze względu na odmienne podstawy przetwarzania danych osobowych.