PRACA

Nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej  Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. ZAPRASZAMY!

 Wymagania  od  Kandydatów:

I. Kwalifikacje:

 • tytuł  magistra na kierunku pielęgniarstwo – 2 lata pracy  w szpitalu,  lub na samodzielnym stanowisku,
 • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany  tytuł   specjalisty  w dziedzinie mającej  zastosowanie  w  ochronie zdrowia  i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka – 2 lata  pracy w szpitalu,  lub na samodzielnym stanowisku, 
 • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie  pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub  organizacji  i zarządzania – 5 lat  pracy w szpitalu,  lub na samodzielnym stanowisku,
 • licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny – 4 lata pracy   w szpitalu, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.    

II. Wymagania:

 • znajomość Ustawy o Działalności Leczniczej i innych przepisów niezbędnych do funkcjonowania Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych,
 • znajomość Ustawy o Zawodzie Pielęgniarki i Położnej,
 • znajomość Kodeksu Pracy, w tym umiejętność  sporządzania  grafików i umiejętność rozliczania czasu pracy,

III. Umiejętności:

 • umiejętność organizacji pracy w sposób efektywny dla podległego personelu,
 • wysoka kultura osobista,
 • zdolności interpersonalne,
 • umiejętne motywowanie pracowników,
 • lojalność.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do 7 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00, z adnotacją na kopercie „Nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym” oraz  podaniem  swojego  imienia i nazwiska.


W poniższym linku znajduje się wzór klauzuli informacyjnej do rekrutacji (Klauzula informacyjna - Rekrutacja). Prosimy o wydrukowanie i podpisanie klauzuli oraz dostarczenia jej wraz z wymaganymi dokumentami: http://zoznowadeba.pl/artykuly,116.html

O terminie  i  miejscu przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.-------

Nabór  na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej

w Nowej Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych. Zapraszamy!

Wymagania  od  Kandydatów:

 1. Kwalifikacje:

                           - wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, techniczne lub pokrewne,

II. Wymagania:

- znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i ich stosowanie w praktyce,

- znajomość przepisów ustawy o Działalności Leczniczej,

- znajomość zagadnień z zakresu przygotowania  i realizacji zamówień publicznych,

- minimum 3-letnie  doświadczenie na w/w  lub  podobnym stanowisku, najlepiej w instytucjach służby zdrowia,

III. Umiejętności:

- dobra organizacja pracy,

- pracowitość,

- dokładność i skrupulatność,

- umiejętność  pracy  na kilku projektach jednocześnie oraz efektywnego  działania  pod presją  czasu,

Do obowiązków inspektora ds. zamówień publicznych należy:

- prowadzenie postępowań w celu udzielenia zamówienia publicznego,

- obsługa pracy komisji przetargowej, przygotowanie druków dla komisji przetargowej, prowadzenie dokumentacji postępowania przetargowego dla zadań realizowanych przez SPZ ZOZ Nowa Dęba,

- przygotowanie i prowadzenie procedur dla wyłonienia dostawcy, wykonawcy robót i usług zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych,

- przygotowanie umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu publicznego,

- prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do 7 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00, z adnotacją na kopercie „Nabór  na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych” oraz  podaniem  swojego  imienia i nazwiska.


W poniższym linku znajduje się wzór klauzuli informacyjnej do rekrutacji (Klauzula informacyjna - Rekrutacja). Prosimy o wydrukowanie i podpisanie klauzuli oraz dostarczenia jej wraz z wymaganymi dokumentami: http://zoznowadeba.pl/artykuly,116.html

O terminie  i  miejscu przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.-----

Nabór  na stanowisko elektryka

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej

w Nowej Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko elektryka. Zapraszamy!

Wymagania  od  Kandydatów:

 1. Kwalifikacje:

- wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe,

II. Wymagania:

- doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata,

- doświadczenie w zakresie obsługi instalacji elektrycznych itp.,

- diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych,

- umiejętność analizy i praktycznego rozwiązywania problemów technicznych,

Dodatkowe wymagania:

- uprawnienia do obsługi gazów medycznych,

- prawo jazdy kategorii „B”,

III. Umiejętności:

- pracowitość,

- szybkie reagowanie na zgłaszane awarie,

Do obowiązków elektryka należy:

- szybkie i rzetelne usunięcie awarii,

- rzetelne, terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie robót elektrycznych w obiektach SPZ ZOZ Nowa Dęba,

- obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego,

- wykonywanie nowych instalacji elektrycznych oraz modernizacja i konserwacja istniejących instalacji elektrycznych.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do 7 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00, z adnotacją na kopercie „Nabór  na stanowisko elektryka” oraz  podaniem  swojego  imienia i nazwiska.


W poniższym linku znajduje się wzór klauzuli informacyjnej do rekrutacji (Klauzula informacyjna - Rekrutacja). Prosimy o wydrukowanie i podpisanie klauzuli oraz dostarczenia jej wraz z wymaganymi dokumentami: http://zoznowadeba.pl/artykuly,116.html

O terminie  i  miejscu przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

-----------


Nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej  Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. ZAPRASZAMY!

 Wymagania  od  Kandydatów:

I. Kwalifikacje:

 • tytuł  magistra na kierunku pielęgniarstwo – 2 lata pracy  w szpitalu,  lub na samodzielnym stanowisku,
 • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany  tytuł   specjalisty  w dziedzinie mającej  zastosowanie  w  ochronie zdrowia  i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka – 2 lata  pracy w szpitalu,  lub na samodzielnym stanowisku, 
 • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie  pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub  organizacji  i zarządzania – 5 lat  pracy w szpitalu,  lub na samodzielnym stanowisku,
 • licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny – 4 lata pracy   w szpitalu, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.    

II. Wymagania:

 • znajomość Ustawy o Działalności Leczniczej w tym Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych,
 • znajomość Ustawy o zawodzie Pielęgniarki i Położnej,
 • znajomość Kodeksu Pracy, w tym umiejętność  sporządzania  grafików i umiejętność rozliczania czasu pracy,

III. Umiejętności:

 • umiejętność  rozwiązywania  konfliktów  i  motywowania  pracowników,
 • umiejętność  interpersonalne,
 • umiejętności organizacji pracy.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do 26 czerwca 2018 r. do godz. 9.00, z adnotacją na kopercie „Nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie  Opiekuńczo-Leczniczym” oraz  podaniem  swojego  imienia i nazwiska.

O terminie  i  miejscu przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

---------------------------------------------------------------

Nabór  na  stanowisko    inspektora   ds. marketingu

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  Opieki   Zdrowotnej   w Nowej Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko  Inspektora   ds.  marketingu.

Wymagania  od  Kandydatów: 

Kwalifikacje:                                                                                                                                                wykształcenie:  wyższe

   

Wymagania:

- znajomość przepisów ustawy o działalności leczniczej,

- znajomość przepisów ustawy zamówienia publiczne,

- minimum 3 -letnie doświadczenie na w/w stanowisku lub podobnym,

- biegła znajomośc obsługi komputera,

- kreatywność,

- dyspozycyjność

- komunikatywność

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Umiejętności:

-interpersonalne i negocjacyjne                                                                                                           -umiejętności   organizacji  pracy i  umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność  pracy  na  kilku  projektach  jednocześnie  oraz  efektywnego   działania     pod  presją czasu                                                                                                                                                   - umiejętność  redagowania tekstów,

Do   obowiązków   Inspektora     ds.   marketingu   należy:

1.  planowanie,  opracowanie  i   wdrażanie  strategii  marketingowej  firmy,

2.  opracowanie i  prowadzenie kampanii   medialnych  mających   na   celu

    kreowanie  wizerunku  firmy,

3.  opracowywanie materiałów  edukacyjnych   i  promocyjnych oraz  bieżąca

    obsługa  strony  internetowej SPZ ZOZ,

4.  przygotowywanie  dokumentacji  związanej  z kontraktowaniem usług medycznych        z NFZ,   

5. przygotowywanie  i  organizowanie   uroczystości  i   imprez   oraz  prowadzenie

    kampanii   promocyjnych  SPZ ZOZ,

6. pozyskiwanie  środków na  działalność  szpitala,

7. pozyskiwanie  kadry  lekarskiej,

 8. współpraca z Urzędami Gmin i innymi  instytucjami  w  zakresie  prowadzonych spraw,

 

Kandydaci   na  w/w  stanowisko  proszeni  są  o  składanie  ofert  na piśmie   w  Sekretariacie  SPZ ZOZ  w Nowej  Dębie   w terminie  do 25  maja  2018 r.

do godziny 9-ej.  

 O terminie  i  miejscu przeprowadzenia   rozmowy   kwalifikacyjnej kandydaci zostaną  powiadomieni   telefonicznie.----------------------------------------------------------------------------------


PRACA

DLA LEKARZA SPECJALISTY PSYCHIATRII

LUB

LEKARZA W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z PSYCHIATRII

Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie zatrudni

Lekarza specjalistę psychiatrę lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii do pracy  w Oddziale Psychiatrycznym, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz pracy dyżurowej. Forma zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę lub kontrakt).

Informujemy, iz SPZZOZ W NOWEJ DĘBIE został zakwalifikowany do programu wprowadzającego pilotaż CENTRÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO, plasując się na II miejscu w Polsce.

Wszystkie informacje dotyczące zatrudnienia można uzyskać w Dziale Kadr SPZZOZ przy ul. M.C. Skłodowskiej 1c w Nowej Dębie (budynek Administracji, parter pokój nr 6) lub telefonicznie pod nr telefonu: 15 846 26 51 wew. 168.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OFERTY PRACY DLA LEKARZY:

PEDIATRÓW, NEONATOLOGÓW, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie zatrudni Lekarzy o specjalnosciach z Pediatrii, Neonatologii i Chorówb Wewnętrznych.

Wszystkie informacje dotyczące zatrudnienia można uzyskać w Dziale Kadr SPZZOZ przy ul. M.C. Skłodowskiej 1c w Nowej Dębie (budynek Administracji, parter pokój nr 6) lub telefonicznie pod nr telefonu: 15 846 26 51 wew. 168.


--------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OFERTY PRACY

DLA DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

i DIAGNOSTY Z UPRAWNIENIAMI SEROLOGICZNYMI


Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie zatrudni Diagnostę laboratoryjnego do szpitalnego Laboratorium Analitycznego oraz Diagnoste Laboratoryjnego z uprawnieniami serologicznymi do Pracowni Serologii z Bankiem Krwi.

Wszystkie informacje dotyczące zatrudnienia można uzyskać w Dziale Kadr SPZZOZ przy ul. M.C. Skłodowskiej 1c w Nowej Dębie (budynek Administracji, parter pokój nr 6) lub telefonicznie pod nr telefonu: 15 846 26 51 wew. 168.

--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ogłasza nabór na stanowisko

Referent ds. Rozliczeń w Sekcji Statystyki i Rozliczeń.

Główne zadania:

- prowadzenie rozliczeń wynikających z podpisanych umów z NFZ,

- kompletowanie informacji i weryfikacja udzielanych świadczeń zdrowotnych,

- sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących świadczeń medycznych,

- obsługa Portalu Świadczeniodawcy na stronie internetowej NFZ w zakresie rozliczeń,

- ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi szpitala w celu prawidłowego przekazywania informacji niezbędnych do rozliczeń świadczeń zdrowotnych.

Wymagania dla kandydatów:

- preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne,

- staż pracy min. 2 lata,

- umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów,

- znajomość przepisów w zakresie rozliczeń świadczeń zdrowotnych odpowiadających zakresom świadczeń realizowanych w SPZ ZOZ w Nowej Dębie (Rozporządzeń Ministra Zdrowia, Zarządzeń Prezesa NFZ),

- znajomość przepisów dotyczących ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej,

- biegła znajomość obsługi komputera,

- komunikatywność,

- dyspozycyjność,

- umiejętność zarządzania czasem,

- mile widziane doświadczenie w rozliczaniu usług medycznych z NFZ.

 

Wymagane dokumenty:

- CV, list motywacyjny

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy,

- oświadczenie kandydat a o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w Sekretariacie SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do 11.04.2018 r. do godziny 12:00, z adnotacją na kopercie „Nabór na stanowisko Referenta ds. Rozliczeń” wraz z imieniem i nazwiskiem.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o pozostawienie w CV numeru kontaktowego)

-----------------------------------------------------------------------

Praca dla Położnej

Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie pilnie zatrudni położną do pracy w oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Wszelkie informacje na powyższy temat można uzyskać w

Dziale Kadr pod nr telefonu 15 846 26 51 wew. 168 lub osobiście przy ul. M. C. Skłodowskiej 1A pokój nr 6 (parter)

ZAPRASZAMY!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza konkurs  na stanowisko:

 PSYCHOLOGA  w Zespole Leczenia Środowiskowego

PSYCHOLOGA w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym

 Wymagane:

 • odpowiednie wykształcenie
 • minimum 3 lata pracy w zawodzie o danym zakresie świadczeń

 Nawiązanie stosunku pracy, nastąpi w oparciu o umowę o pracę lub umowę kontraktową

Szczegółowe warunki konkursu wraz z  formularzem oferty będą udostępnione  w Dziale Administracyjno- Organizacyjnym SPZZOZ w Nowej Dębie, w godz.od 8:00 do 12:00.,w dni robocze, tel. (0-15) 846 26 51 wew.124., oraz na stronie internetowej SPZZOZ.

 Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „ Konkurs ofert- świadczenia…..”. Do dnia 22.01.2018 r. do godz. 14:00 w Sekretariacie  Dyrekcji SPZZOZ w Nowej Dębie. ul. M.C. Skłodowskiej 1A. .Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeśli wpłynie do  dnia 22. 01.2018r.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2018r., o godz.,12:00 w Sali konferencyjnej w budynku administracji SPZZOZ w Nowej Dębie.

___________________________________________________________________________


Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza nabór na  stanowisko:

Inspektor ds. Kadr i Płac

  Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników, w tym akt osobowych
 • sporządzanie umów o pracę i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • wypełnianie świadectw pracy
 • śledzenie zmian w przepisach prawa pracy i ich interpretacja dla potrzeb SPZZOZ
 • prawidłowe i terminowe przekazywanie dokumentów dotyczących naliczania należnych pracownikom wynagrodzeń,
 • nadzór nad wykorzystaniem czasu pracy i urlopów pracowniczych oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • sporządzanie sprawozdawczości.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku ds. Kadr i Płac,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień systemu zarządzania jakością w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • dobra znajomość obsługi modułów Płace i Kadry systemu kadrowo-płacowego Infomedica,
 • bardzo dobra znajomość programu Płatnik,
 • biegła obsługa komputera (pakietu Microsoft Office: Excel, Word).
 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej
 • dokładność, wnikliwość i terminowość w podejściu do realizacji zadań
 • posiadanie umiejętności interpersonalnych
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista

 

Wymagane dokumenty :

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydat a o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do sekretariatu SPZZOZ w Nowej Dębie ul. M.C. Skłodowskiej 1 a w terminie do 18.01.2018r. do godziny 12.00 z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko Inspektora ds. Kadr i Płac w SPZZOZ w Nowej Dębie” oraz podaniem swojego imienia i nazwiska.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o pozostawienie w CV numeru kontaktowego).


___________________________________________________________________Nabór  na stanowisko Kierownika Działu Higieny i Epidemiologii

w SPZZOZ w Nowej Dębie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej  Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko Kierownika Działu Higieny i Epidemiologii w SPZZOZ  w Nowej Dębie. ZAPRASZAMY!

 Wymagania  od  Kandydatów:

I. Kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe preferowane:  ekonomiczne, prawnicze, medyczne

II. Wymagania:

 • znajomość Kodeksu Pracy, 
 • znajomość przepisów BHP
 • znajomość standardów i procedur epidemiologicznych
 •  znajomość Ustawy o Działalności Leczniczej
 • doświadczenie 3 letnie na stanowisku kierowniczym, lub pracy szpitalnej.

III. Umiejętności:

 • umiejętności  interpersonalne i zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • umiejętności organizacji pracy, w tym sporządzanie grafików i rozliczanie czasu pracy.
 • umiejętność  rozwiązywania  konfliktów  i  motywowania  pracowników

IV. Główne zadania:

 • Planowanie i organizowanie zadań w zakresie: ustalenie zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień na poszczególnych stanowiskach, określenie liczby stanowisk pracy.
 • Nadzorowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników.
 • Współudział i nadzór nad wdrażaniem i przestrzeganiem procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami.
 • Współpraca w działaniach mających na celu poprawę stanu sanitarno-technicznego jednostek Szpitala.
 • Analizowanie i opiniowanie stanu wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych w sprzęt medyczny, sprzęt i środki do utrzymania czystości, preparaty dezynfekcyjne – udział w planowaniu zakupów.
 • Udział w kontrolach sprawowanych przez instytucje zewnętrzne.
 • Prowadzenie kontroli wewnętrznej.
 • Uczestniczenie w organizowanych przetargach na zakup towarów i sprzętu do Działu.
 • Nadzór nad zachowaniem poufności posiadanych informacji i danych.

 • Wnioskowanie o zmianę lub utworzenie nowych standardów, procedur, instrukcji, regulaminów ZSZ niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań w podległej komórce organizacyjnej.
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora mieszczących się w zakresie kompetencji Kierownika Działu.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ w Nowej Dębie  ul. M.C. Skłodowskiej 1a, w terminie do 22 grudnia 2017 r. do godz. 12.00, z adnotacją na kopercie „ Nabór  na stanowisko Kierownika Działu Higieny i Epidemiologii w SPZZOZ w Nowej Dębie” oraz  podaniem  swojego  imienia i nazwiska.

O terminie  i  miejscu przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie:

 • anestezjologi
 • pediatrii
 • neonatologii
 • chorób wewnętrznych.

Ponadto zatrudni:

 • lekarzy do nocnej i świątecznej opieki POZ
 • lekarzy do Izby Przyjęć
 • Diagnostę Labolatoryjnego do labolatorium szpitalnego

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem telefonu:

15 846 26 51 wew.168

---------------------------------------------------------------

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie zatrudni sanitariuszy i opiekunów medycznych do pracy w Oddziale Psychiatrycznym tut. szpitala

Wymagania od Kandydatów:
Opiekun medyczny
-dyplom ukończenia szkoły medycznej na kierunku opiekun medyczny,
Sanitariusz szpitalny
-zaświadczenie o ukończeniu kurs "sanitariusz szpitalny"

Mile widziane doświadczenie w pracy z pacjentem psychiatrycznym.

Oferty prosimy składać w Sekretariacie SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do 15 listopada 2017r. do godz. 11:00.

Ze względu na specyfikę pracy w oddziale psychiatrycznym zastrzegamy sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem telefonu:

 

15 8462651 wew. 109 lub 185.
Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie

pilnie zatrudni lekarzy

do pracy w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki POZ.

Wszystkie informacje dotyczące zatrudnienia można uzyskać w Dziale Kadr SPZZOZ przy ul. M.C. Skłodowskiej 1c w Nowej Dębie (budynek Administracji, parter pokój nr 6) lub telefonicznie pod nr telefonu: 15 846 26 51 wew. 168.

ZAPRASZAMY!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OFERTY PRACY

DLA DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO


Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie zatrudni Diagnostę laboratoryjnego do szpitalnego Laboratorium Analitycznego.

Wszystkie informacje dotyczące zatrudnienia można uzyskać w Dziale Kadr SPZZOZ przy ul. M.C. Skłodowskiej 1c w Nowej Dębie (budynek Administracji, parter pokój nr 6) lub telefonicznie pod nr telefonu: 15 846 26 51 wew. 168.


ZAPRASZAMY!


----------------------------------------------------------------------------------------


Nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej

w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej  Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. ZAPRASZAMY!

Główne zadania:

 • Organizowanie  kompleksowych   świadczeń   udzielanych  przez pielęgniarki oraz personel pomocniczy  w Zakładzie  Opiekuńczo-Leczniczym  na  optymalnym poziomie ilościowym i jakościowym.
 • Nadzór nad realizacją świadczeń  pielęgniarskich, opiekuńczych i terapeutycznych w zakładzie.
 • Nadzór  nad  przestrzeganiem obowiązujących standardów i procedur  w opiece nad pacjentami. 
 • Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi szpitala w celu prawidłowego przekazywania informacji niezbędnych do rozliczeń świadczeń medycznych oraz w zakresie sprawnego funkcjonowania zakładu.
 • Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących świadczeń medycznych  oraz prowadzenie rozliczeń wynikających z podpisanych umów z NFZ.

 Wymagania  od  Kandydatów:

I. Kwalifikacje:

 • tytuł  magistra na kierunku pielęgniarstwo – 1 rok pracy  w szpitalu,  lub
 • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany  tytuł   specjalisty  w dziedzinie mającej  zastosowanie  w  ochronie zdrowia  i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka – 1 rok  pracy w szpitalu,  lub 
 • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie  pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub  organizacji  i zarządzania – 3 lata  pracy w szpitalu,  lub
 • licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny – 4 lata pracy   w szpitalu, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,    

II. Wymagania:

 • znajomość Ustawy o Działalności Leczniczej,
 • znajomość Ustawy o zawodzie Pielęgniarki i Położnej
 • znajomość Kodeksu Pracy, 
 • umiejętność  sporządzania  grafików
 • umiejętność rozliczania czasu pracy,

III. Umiejętności:

 • umiejętność  rozwiązywania  konfliktów  i  motywowania  pracowników,
 • umiejętność  interpersonalne,
 • umiejętności organizacji pracy.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do 14 sierpnia  2017 r. do godz. 11.00, z adnotacją na kopercie „ Nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie  Opiekuńczo-Leczniczym” oraz  podaniem  swojego  imienia i nazwiska.

O terminie  i  miejscu przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym wybrano Panią DOROTĘ PARTYKA-MARCINKIEWICZ.


Nabór   na  stanowisko  Koordynatora  Pracy  Oddziału  Pomocy  Doraźnej

Dyrektor     Samodzielnego    Publicznego    Zespołu    Zakładów    Opieki    Zdrowotnej w Nowej Dębie  ogłasza  nabór   na  stanowisko  Koordynatora  Pracy  Oddziału  Pomocy  Doraźnej.

Główne zadania:

 • Kierowanie  pracą    personelu  medycznego  dla  zabezpieczenia  potrzeb  w  zakresie udzielania  doraźnej pomocy  w miejscu wypadku bądź zachorowania oraz zabezpieczenie potrzeb w zakresie transportu pacjentów,
 • Nadzór nad realizacją udzielanych świadczeń przez podległy personel,
 • Prowadzenie  prawidłowej  gospodarki mieniem stanowiącym własność SPZ ZOZ  w tym: gospodarkę sprzętem i aparaturą medyczną, taborem samochodowym itp.,
 • Kierowanie  całokształtem  spraw administracyjnych  i  technicznych  celem   właściwego działania  placówki.

Wymagania  od  Kandydatów

I. Kwalifikacje:

 • wykształcenie  wyższe   na kierunku  pielęgniarstwo  lub ratownictwo   medyczne oraz 3 letnie  doświadczenie   w  zawodzie,   lub
 • wykształcenie  średnie w zawodzie  pielęgniarki lub ratownika medycznego  oraz 5 letnie  doświadczenie   w  zawodzie,  
 • mile widziane dodatkowe kwalifikacje: kursy, specjalizacje itp
 • mile widziane 3 letnie doświadczenie na stanowisku  kierowniczym /np.oddziałowa, koordynująca/.

II. Wymagania:

 • znajomość Ustawy o Działalności Leczniczej,
 • znajomość  Ustawy  o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • znajomość Kodeksu Pracy,

 III. Umiejętności:

 • umiejętności  interpersonalne,
 • umiejętności organizacji pracy,
 • umiejętności rozwiązywania konfliktów i motywowania pracowników,
 • umiejętność sporządzania grafików,
 • umiejętność rozliczania czasu pracy,

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do 12 czerwca 2017r. do godz. 14.00, z adnotacją na kopercie „Nabór na stanowisko  Koordynatora Pracy   Oddziału    Pomocy    Doraźnej” oraz  z podaniem  swojego  imienia i nazwiska.  O terminie i  miejscu   przeprowadzenia   rozmowy    kwalifikacyjnej kandydaci   zostaną   powiadomieni telefonicznie.  

Zastrzega się możliwość anulowania  postępowania w sprawie  naboru na  w/w   stanowisko bez  podania   przyczyny.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na stanowisko Kordynatora Pracy Oddziału Pomocy Doraźnej wybrano Panią TERESĘ LUBERA.


Nabór na stanowisko Kierownika Działu Techniczno-Gospodarczego

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w  Nowej  Dębie   ogłasza   nabór   na   stanowisko Kierownika  Działu  Techniczno-Gospodarczego.

Wymagania  od  Kandydatów

I. Kwalifikacje:

-  wykształcenie  wyższe  techniczne  lub pokrewne,

II. Wymagania:

- znajomość  przepisów  ustawy - Prawo Budowlane,

- znajomość przepisów ustawy -Prawo Zamówień Publicznych,

- znajomość  ustawy  o  Działalności   Leczniczej,

- znajomość  zagadnień  z zakresu  przygotowania   i  realizacji  inwestycji  i  remontów,

- znajomość  zagadnień w zakresie  eksploatacji  budynków i urządzeń,

- znajomość przepisów Kodeksu Pracy,

- minimum  3-letnie  doświadczenie  na  stanowisku  kierowniczym,

III. Umiejętności:

-  umiejętności  interpersonalne,

-  umiejętność  organizacji pracy podległego personelu,

-  umiejętność pracy na kilku projektach jednocześnie oraz efektywnego

działania  pod  presją  czasu,

-  mile widziana znajomość obsługi programów kosztorysowych,

Do obowiązków  Kierownika  Działu Techniczno-Gospodarczego należy:

 1. Bieżące utrzymanie: obiektów, urządzeń, aparatury i otoczenia SPZ ZOZ w stanie technicznym funkcjonalnym  umożliwiającym  realizację  zadań  statutowych.
 2. Przygotowywanie  dokumentów  do  urzędów  w   sprawach  administracyjnych związanych  z przygotowaniem,  prowadzeniem  i  oddaniem  do  użytkowania inwestycji.
 3. Przygotowywanie   dokumentacji   wstępnej,   programów   funkcjonalno-    użytkowych,  kosztorysów   inwestorskich,  specyfikacji   i  innych   niezbędnych    do  zaplanowania   i  wdrożenia  danego  zadania.
 4. Uzyskiwanie    dokumentów    niezbędnych    do     prowadzenia     robót     budowlanych   i   użytkowania    obiektów.
 5. Organizacja  procesu   inwestycyjnego i  remontowego  zgodnie  z wymogami  prawa   budowlanego   oraz  zgodnie  z  ustawą  – prawo zamówień publicznych.
 6. Organizacja   napraw   i  remontów   w  placówkach   szpitala.
 7. Dokonywanie  zakupów  na  bieżącą   działalność  SPZ ZOZ  zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych.
 8. Kierowanie  i  organizacja  pracy  podległego  personelu.

Kandydaci   na   w/w   stanowisko   proszeni   są   o  składanie  ofert  na   piśmie

w  Sekretariacie  SPZ  ZOZ  w Nowej  Dębie   w terminie  do dnia 19  maja  2017 r.

Szczegółowe informacje w sprawie zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu 15 846 26 51 wew. 120, 168.

O terminie  i  miejscu przeprowadzenia   rozmowy   kwalifikacyjnej   kandydaci zostaną  powiadomieni telefonicznie.

dodano 05.05.2017

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowanie na stanowisko Kierownika Działu Techniczno-Gospodarczego wybrano Pana Andrzeja Figiel.


Praca dla Diagnosty Laboratoryjnego po analityce medycznej


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie pilnie zatrudni Diagnostę Laboratoryjnego z wykształceniem wyższym o kierunku analityka medyczna na pełen etat  do pracy w Banku Krwi i Pracowni Serologii.

Wymagania konieczne do zatrudnienia:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku analityka medyczna
 • prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Wymagania oczekiwane i pożądane:

 • uprawnienia do samodzielnego wykonywania badań z zakresu serologii/immunologii transfuzjologicznej
 • uprawnienia do autoryzacji wyników badań immunohematologicznych.

Szczegółowe informacje w sprawie zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu 15 846 26 51 wew. 120, 168.

dodano 05.05.2017


PRACA DLA LEKARZY

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie zatrudni lekarzy specjalistów:

 • lekarza chorób wewnętrznych
 • lekarza anestezjologa
 • lekarza chirurga