PRACA DLA DIAGNOSTÓW

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OFERTY PRACY DLA LEKARZY:

PEDIATRÓW, NEONATOLOGÓW, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH


Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie zatrudni Lekarzy o specjalnosciach z Pediatrii, Neonatologii i Chorówb Wewnętrznych.

Wszystkie informacje dotyczące zatrudnienia można uzyskać w Dziale Kadr SPZZOZ przy ul. M.C. Skłodowskiej 1c w Nowej Dębie (budynek Administracji, parter pokój nr 6) lub telefonicznie pod nr telefonu: 15 846 26 51 wew. 168.


--------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OFERTY PRACY

DLA DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

i DIAGNOSTY Z UPRAWNIENIAMI SEROLOGICZNYMI


Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie zatrudni Diagnostę laboratoryjnego do szpitalnego Laboratorium Analitycznego oraz Diagnoste Laboratoryjnego z uprawnieniami serologicznymi do Pracowni Serologii z Bankiem Krwi.

Wszystkie informacje dotyczące zatrudnienia można uzyskać w Dziale Kadr SPZZOZ przy ul. M.C. Skłodowskiej 1c w Nowej Dębie (budynek Administracji, parter pokój nr 6) lub telefonicznie pod nr telefonu: 15 846 26 51 wew. 168.

--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ogłasza nabór na stanowisko

Referent ds. Rozliczeń w Sekcji Statystyki i Rozliczeń.

 

Główne zadania:

- prowadzenie rozliczeń wynikających z podpisanych umów z NFZ,

- kompletowanie informacji i weryfikacja udzielanych świadczeń zdrowotnych,

- sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących świadczeń medycznych,

- obsługa Portalu Świadczeniodawcy na stronie internetowej NFZ w zakresie rozliczeń,

- ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi szpitala w celu prawidłowego przekazywania informacji niezbędnych do rozliczeń świadczeń zdrowotnych.

 

Wymagania dla kandydatów:

- preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne,

- staż pracy min. 2 lata,

- umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów,

- znajomość przepisów w zakresie rozliczeń świadczeń zdrowotnych odpowiadających zakresom świadczeń realizowanych w SPZ ZOZ w Nowej Dębie (Rozporządzeń Ministra Zdrowia, Zarządzeń Prezesa NFZ),

- znajomość przepisów dotyczących ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej,

- biegła znajomość obsługi komputera,

- komunikatywność,

- dyspozycyjność,

- umiejętność zarządzania czasem,

- mile widziane doświadczenie w rozliczaniu usług medycznych z NFZ.

 

Wymagane dokumenty:

- CV, list motywacyjny

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy,

- oświadczenie kandydat a o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w Sekretariacie SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do 11.04.2018 r. do godziny 12:00, z adnotacją na kopercie „Nabór na stanowisko Referenta ds. Rozliczeń” wraz z imieniem i nazwiskiem.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o pozostawienie w CV numeru kontaktowego)

-----------------------------------------------------------------------

Praca dla Położnej

Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie pilnie zatrudni położną do pracy w oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Wszelkie informacje na powyższy temat można uzyskać w

Dziale Kadr pod nr telefonu 15 846 26 51 wew. 168 lub osobiście przy ul. M. C. Skłodowskiej 1A pokój nr 6 (parter)

ZAPRASZAMY!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza konkurs  na stanowisko:

 PSYCHOLOGA  w Zespole Leczenia Środowiskowego

PSYCHOLOGA w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym

 Wymagane:

 • odpowiednie wykształcenie
 • minimum 3 lata pracy w zawodzie o danym zakresie świadczeń

 Nawiązanie stosunku pracy, nastąpi w oparciu o umowę o pracę lub umowę kontraktową

Szczegółowe warunki konkursu wraz z  formularzem oferty będą udostępnione  w Dziale Administracyjno- Organizacyjnym SPZZOZ w Nowej Dębie, w godz.od 8:00 do 12:00.,w dni robocze, tel. (0-15) 846 26 51 wew.124., oraz na stronie internetowej SPZZOZ.

 Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „ Konkurs ofert- świadczenia…..”. Do dnia 22.01.2018 r. do godz. 14:00 w Sekretariacie  Dyrekcji SPZZOZ w Nowej Dębie. ul. M.C. Skłodowskiej 1A. .Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeśli wpłynie do  dnia 22. 01.2018r.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2018r., o godz.,12:00 w Sali konferencyjnej w budynku administracji SPZZOZ w Nowej Dębie.

___________________________________________________________________________


Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza nabór na  stanowisko:

Inspektor ds. Kadr i Płac

  Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników, w tym akt osobowych
 • sporządzanie umów o pracę i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • wypełnianie świadectw pracy
 • śledzenie zmian w przepisach prawa pracy i ich interpretacja dla potrzeb SPZZOZ
 • prawidłowe i terminowe przekazywanie dokumentów dotyczących naliczania należnych pracownikom wynagrodzeń,
 • nadzór nad wykorzystaniem czasu pracy i urlopów pracowniczych oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • sporządzanie sprawozdawczości.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku ds. Kadr i Płac,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień systemu zarządzania jakością w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • dobra znajomość obsługi modułów Płace i Kadry systemu kadrowo-płacowego Infomedica,
 • bardzo dobra znajomość programu Płatnik,
 • biegła obsługa komputera (pakietu Microsoft Office: Excel, Word).
 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej
 • dokładność, wnikliwość i terminowość w podejściu do realizacji zadań
 • posiadanie umiejętności interpersonalnych
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista

 

Wymagane dokumenty :

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydat a o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do sekretariatu SPZZOZ w Nowej Dębie ul. M.C. Skłodowskiej 1 a w terminie do 18.01.2018r. do godziny 12.00 z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko Inspektora ds. Kadr i Płac w SPZZOZ w Nowej Dębie” oraz podaniem swojego imienia i nazwiska.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o pozostawienie w CV numeru kontaktowego).


___________________________________________________________________Nabór  na stanowisko Kierownika Działu Higieny i Epidemiologii

w SPZZOZ w Nowej Dębie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej  Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko Kierownika Działu Higieny i Epidemiologii w SPZZOZ  w Nowej Dębie. ZAPRASZAMY!

 Wymagania  od  Kandydatów:

I. Kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe preferowane:  ekonomiczne, prawnicze, medyczne

II. Wymagania:

 • znajomość Kodeksu Pracy, 
 • znajomość przepisów BHP
 • znajomość standardów i procedur epidemiologicznych
 •  znajomość Ustawy o Działalności Leczniczej
 • doświadczenie 3 letnie na stanowisku kierowniczym, lub pracy szpitalnej.

III. Umiejętności:

 • umiejętności  interpersonalne i zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • umiejętności organizacji pracy, w tym sporządzanie grafików i rozliczanie czasu pracy.
 • umiejętność  rozwiązywania  konfliktów  i  motywowania  pracowników

IV. Główne zadania:

 • Planowanie i organizowanie zadań w zakresie: ustalenie zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień na poszczególnych stanowiskach, określenie liczby stanowisk pracy.
 • Nadzorowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników.
 • Współudział i nadzór nad wdrażaniem i przestrzeganiem procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami.
 • Współpraca w działaniach mających na celu poprawę stanu sanitarno-technicznego jednostek Szpitala.
 • Analizowanie i opiniowanie stanu wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych w sprzęt medyczny, sprzęt i środki do utrzymania czystości, preparaty dezynfekcyjne – udział w planowaniu zakupów.
 • Udział w kontrolach sprawowanych przez instytucje zewnętrzne.
 • Prowadzenie kontroli wewnętrznej.
 • Uczestniczenie w organizowanych przetargach na zakup towarów i sprzętu do Działu.
 • Nadzór nad zachowaniem poufności posiadanych informacji i danych.

 • Wnioskowanie o zmianę lub utworzenie nowych standardów, procedur, instrukcji, regulaminów ZSZ niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań w podległej komórce organizacyjnej.
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora mieszczących się w zakresie kompetencji Kierownika Działu.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ w Nowej Dębie  ul. M.C. Skłodowskiej 1a, w terminie do 22 grudnia 2017 r. do godz. 12.00, z adnotacją na kopercie „ Nabór  na stanowisko Kierownika Działu Higieny i Epidemiologii w SPZZOZ w Nowej Dębie” oraz  podaniem  swojego  imienia i nazwiska.

O terminie  i  miejscu przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie:

 • anestezjologi
 • pediatrii
 • neonatologii
 • chorób wewnętrznych.

Ponadto zatrudni:

 • lekarzy do nocnej i świątecznej opieki POZ
 • lekarzy do Izby Przyjęć
 • Diagnostę Labolatoryjnego do labolatorium szpitalnego

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem telefonu:

15 846 26 51 wew.168

---------------------------------------------------------------

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie zatrudni sanitariuszy i opiekunów medycznych do pracy w Oddziale Psychiatrycznym tut. szpitala

Wymagania od Kandydatów:
Opiekun medyczny
-dyplom ukończenia szkoły medycznej na kierunku opiekun medyczny,
Sanitariusz szpitalny
-zaświadczenie o ukończeniu kurs "sanitariusz szpitalny"

Mile widziane doświadczenie w pracy z pacjentem psychiatrycznym.

Oferty prosimy składać w Sekretariacie SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do 15 listopada 2017r. do godz. 11:00.

Ze względu na specyfikę pracy w oddziale psychiatrycznym zastrzegamy sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem telefonu:

 

15 8462651 wew. 109 lub 185.
Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie

pilnie zatrudni lekarzy

do pracy w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki POZ.

Wszystkie informacje dotyczące zatrudnienia można uzyskać w Dziale Kadr SPZZOZ przy ul. M.C. Skłodowskiej 1c w Nowej Dębie (budynek Administracji, parter pokój nr 6) lub telefonicznie pod nr telefonu: 15 846 26 51 wew. 168.

ZAPRASZAMY!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OFERTY PRACY

DLA DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO


Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie zatrudni Diagnostę laboratoryjnego do szpitalnego Laboratorium Analitycznego.

Wszystkie informacje dotyczące zatrudnienia można uzyskać w Dziale Kadr SPZZOZ przy ul. M.C. Skłodowskiej 1c w Nowej Dębie (budynek Administracji, parter pokój nr 6) lub telefonicznie pod nr telefonu: 15 846 26 51 wew. 168.


ZAPRASZAMY!


----------------------------------------------------------------------------------------


Nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej

w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej  Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. ZAPRASZAMY!

Główne zadania:

 • Organizowanie  kompleksowych   świadczeń   udzielanych  przez pielęgniarki oraz personel pomocniczy  w Zakładzie  Opiekuńczo-Leczniczym  na  optymalnym poziomie ilościowym i jakościowym.
 • Nadzór nad realizacją świadczeń  pielęgniarskich, opiekuńczych i terapeutycznych w zakładzie.
 • Nadzór  nad  przestrzeganiem obowiązujących standardów i procedur  w opiece nad pacjentami. 
 • Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi szpitala w celu prawidłowego przekazywania informacji niezbędnych do rozliczeń świadczeń medycznych oraz w zakresie sprawnego funkcjonowania zakładu.
 • Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących świadczeń medycznych  oraz prowadzenie rozliczeń wynikających z podpisanych umów z NFZ.

 Wymagania  od  Kandydatów:

I. Kwalifikacje:

 • tytuł  magistra na kierunku pielęgniarstwo – 1 rok pracy  w szpitalu,  lub
 • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany  tytuł   specjalisty  w dziedzinie mającej  zastosowanie  w  ochronie zdrowia  i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka – 1 rok  pracy w szpitalu,  lub 
 • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie  pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub  organizacji  i zarządzania – 3 lata  pracy w szpitalu,  lub
 • licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny – 4 lata pracy   w szpitalu, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,    

II. Wymagania:

 • znajomość Ustawy o Działalności Leczniczej,
 • znajomość Ustawy o zawodzie Pielęgniarki i Położnej
 • znajomość Kodeksu Pracy, 
 • umiejętność  sporządzania  grafików
 • umiejętność rozliczania czasu pracy,

III. Umiejętności:

 • umiejętność  rozwiązywania  konfliktów  i  motywowania  pracowników,
 • umiejętność  interpersonalne,
 • umiejętności organizacji pracy.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do 14 sierpnia  2017 r. do godz. 11.00, z adnotacją na kopercie „ Nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie  Opiekuńczo-Leczniczym” oraz  podaniem  swojego  imienia i nazwiska.

O terminie  i  miejscu przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym wybrano Panią DOROTĘ PARTYKA-MARCINKIEWICZ.


Nabór   na  stanowisko  Koordynatora  Pracy  Oddziału  Pomocy  Doraźnej

Dyrektor     Samodzielnego    Publicznego    Zespołu    Zakładów    Opieki    Zdrowotnej w Nowej Dębie  ogłasza  nabór   na  stanowisko  Koordynatora  Pracy  Oddziału  Pomocy  Doraźnej.

Główne zadania:

 • Kierowanie  pracą    personelu  medycznego  dla  zabezpieczenia  potrzeb  w  zakresie udzielania  doraźnej pomocy  w miejscu wypadku bądź zachorowania oraz zabezpieczenie potrzeb w zakresie transportu pacjentów,
 • Nadzór nad realizacją udzielanych świadczeń przez podległy personel,
 • Prowadzenie  prawidłowej  gospodarki mieniem stanowiącym własność SPZ ZOZ  w tym: gospodarkę sprzętem i aparaturą medyczną, taborem samochodowym itp.,
 • Kierowanie  całokształtem  spraw administracyjnych  i  technicznych  celem   właściwego działania  placówki.

Wymagania  od  Kandydatów

I. Kwalifikacje:

 • wykształcenie  wyższe   na kierunku  pielęgniarstwo  lub ratownictwo   medyczne oraz 3 letnie  doświadczenie   w  zawodzie,   lub
 • wykształcenie  średnie w zawodzie  pielęgniarki lub ratownika medycznego  oraz 5 letnie  doświadczenie   w  zawodzie,  
 • mile widziane dodatkowe kwalifikacje: kursy, specjalizacje itp
 • mile widziane 3 letnie doświadczenie na stanowisku  kierowniczym /np.oddziałowa, koordynująca/.

II. Wymagania:

 • znajomość Ustawy o Działalności Leczniczej,
 • znajomość  Ustawy  o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • znajomość Kodeksu Pracy,

 III. Umiejętności:

 • umiejętności  interpersonalne,
 • umiejętności organizacji pracy,
 • umiejętności rozwiązywania konfliktów i motywowania pracowników,
 • umiejętność sporządzania grafików,
 • umiejętność rozliczania czasu pracy,

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do 12 czerwca 2017r. do godz. 14.00, z adnotacją na kopercie „Nabór na stanowisko  Koordynatora Pracy   Oddziału    Pomocy    Doraźnej” oraz  z podaniem  swojego  imienia i nazwiska.  O terminie i  miejscu   przeprowadzenia   rozmowy    kwalifikacyjnej kandydaci   zostaną   powiadomieni telefonicznie.  

Zastrzega się możliwość anulowania  postępowania w sprawie  naboru na  w/w   stanowisko bez  podania   przyczyny.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na stanowisko Kordynatora Pracy Oddziału Pomocy Doraźnej wybrano Panią TERESĘ LUBERA.


Nabór na stanowisko Kierownika Działu Techniczno-Gospodarczego

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w  Nowej  Dębie   ogłasza   nabór   na   stanowisko Kierownika  Działu  Techniczno-Gospodarczego.

Wymagania  od  Kandydatów

I. Kwalifikacje:

-  wykształcenie  wyższe  techniczne  lub pokrewne,

II. Wymagania:

- znajomość  przepisów  ustawy - Prawo Budowlane,

- znajomość przepisów ustawy -Prawo Zamówień Publicznych,

- znajomość  ustawy  o  Działalności   Leczniczej,

- znajomość  zagadnień  z zakresu  przygotowania   i  realizacji  inwestycji  i  remontów,

- znajomość  zagadnień w zakresie  eksploatacji  budynków i urządzeń,

- znajomość przepisów Kodeksu Pracy,

- minimum  3-letnie  doświadczenie  na  stanowisku  kierowniczym,

III. Umiejętności:

-  umiejętności  interpersonalne,

-  umiejętność  organizacji pracy podległego personelu,

-  umiejętność pracy na kilku projektach jednocześnie oraz efektywnego

działania  pod  presją  czasu,

-  mile widziana znajomość obsługi programów kosztorysowych,

Do obowiązków  Kierownika  Działu Techniczno-Gospodarczego należy:

 1. Bieżące utrzymanie: obiektów, urządzeń, aparatury i otoczenia SPZ ZOZ w stanie technicznym funkcjonalnym  umożliwiającym  realizację  zadań  statutowych.
 2. Przygotowywanie  dokumentów  do  urzędów  w   sprawach  administracyjnych związanych  z przygotowaniem,  prowadzeniem  i  oddaniem  do  użytkowania inwestycji.
 3. Przygotowywanie   dokumentacji   wstępnej,   programów   funkcjonalno-    użytkowych,  kosztorysów   inwestorskich,  specyfikacji   i  innych   niezbędnych    do  zaplanowania   i  wdrożenia  danego  zadania.
 4. Uzyskiwanie    dokumentów    niezbędnych    do     prowadzenia     robót     budowlanych   i   użytkowania    obiektów.
 5. Organizacja  procesu   inwestycyjnego i  remontowego  zgodnie  z wymogami  prawa   budowlanego   oraz  zgodnie  z  ustawą  – prawo zamówień publicznych.
 6. Organizacja   napraw   i  remontów   w  placówkach   szpitala.
 7. Dokonywanie  zakupów  na  bieżącą   działalność  SPZ ZOZ  zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych.
 8. Kierowanie  i  organizacja  pracy  podległego  personelu.

Kandydaci   na   w/w   stanowisko   proszeni   są   o  składanie  ofert  na   piśmie

w  Sekretariacie  SPZ  ZOZ  w Nowej  Dębie   w terminie  do dnia 19  maja  2017 r.

Szczegółowe informacje w sprawie zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu 15 846 26 51 wew. 120, 168.

O terminie  i  miejscu przeprowadzenia   rozmowy   kwalifikacyjnej   kandydaci zostaną  powiadomieni telefonicznie.

dodano 05.05.2017

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowanie na stanowisko Kierownika Działu Techniczno-Gospodarczego wybrano Pana Andrzeja Figiel.


Praca dla Diagnosty Laboratoryjnego po analityce medycznej


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie pilnie zatrudni Diagnostę Laboratoryjnego z wykształceniem wyższym o kierunku analityka medyczna na pełen etat  do pracy w Banku Krwi i Pracowni Serologii.

Wymagania konieczne do zatrudnienia:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku analityka medyczna
 • prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Wymagania oczekiwane i pożądane:

 • uprawnienia do samodzielnego wykonywania badań z zakresu serologii/immunologii transfuzjologicznej
 • uprawnienia do autoryzacji wyników badań immunohematologicznych.

Szczegółowe informacje w sprawie zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu 15 846 26 51 wew. 120, 168.

dodano 05.05.2017


PRACA DLA LEKARZY

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie zatrudni lekarzy specjalistów:

 • lekarza chorób wewnętrznych
 • lekarza anestezjologa
 • lekarza chirurga

Szczegółowe informacje w sprawie zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu 15 846 26 51 wew. 120, 124.

dodano 19.04.2017


Oferta Pracy Dla Lekarzy

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie zatrudni lekarza posiadającego  uprawnienia do wykonywania badań bronchoskopowych.

Szczegółowe informacje w sprawie zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu 15 846 26 51 wew. 120, 124.

dodano 06.04.2017


Nabór  na stanowisko inspektora ds. inwestycji i remontów

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej

w Nowej Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko inspektora ds. inwestycji i remontów.

 Wymagania  od  Kandydatów:

        I.Kwalifikacje:                                                                                                                                                                                      

         - wykształcenie  wyższe  techniczne  lub pokrewne,

        II. Wymagania:

        - znajomość  przepisów  ustawy   Prawo Budowlane,

        - znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

        - znajomość zagadnień z zakresu przygotowania  i realizacji inwestycji i remontów,

        - minimum  3-letnie  doświadczenie  na w/w   lub  podobnym stanowisku,

        - prawo jazdy kat. ”B”,

        III. Umiejętności:

        - umiejętności  interpersonalne,

        - umiejętności organizacji pracy,

        - umiejętność  pracy  na kilku projektach jednocześnie oraz efektywnego  działania  pod presją  czasu,

        - mile widziana znajomość obsługi programów kosztorysowych,

                  Do obowiązków inspektora ds. inwestycji   i remontów należy:

 1. Przygotowywanie  postępowań  przetargowych.
 2. Przygotowywanie dokumentów do urzędów w sprawach administracyjnych związanych  z przygotowaniem, prowadzeniem i  oddaniem  do  użytkowania inwestycji.
 3. Przygotowywanie   dokumentacji   wstępnej,   programów   funkcjonalno   użytkowych, kosztorysów   inwestorskich,  specyfikacji   i  innych   niezbędnych    do  zaplanowania   i  wdrożenia  danego  zadania.
 4. Uzyskiwanie   dokumentów   niezbędnych   do    prowadzenia   robót     budowlanych                             i  użytkowania   obiektów.
 5. Koordynacja   procesu   inwestycyjnego   zgodnie  z wymogami  prawa   budowlanego   oraz  zgodnie  z  ustawą  – prawo zamówień publicznych.
 6. Organizacja  procesu  inwestycyjnego.

      7.  Organizacja  napraw  i  remontów  nieruchomości.

  Kandydaci   na  w/w  stanowisko  proszeni  są  o  składanie  ofert  na piśmie 

w  Sekretariacie  SPZ ZOZ  w Nowej  Dębie   w terminie  do 27 grudnia 2016 r.

 O terminie  i  miejscu przeprowadzenia   rozmowy   kwalifikacyjnej   kandydaci

 zostaną  powiadomieni telefonicznie.


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie zatrudni sanitariuszy i opiekunów medycznych do pracy w Oddziale Psychiatrycznym tut. szpitala

Wymagania od Kandydatów:
Opiekun medyczny
-dyplom ukończenia szkoły medycznej na kierunku opiekun medyczny,
Sanitariusz szpitalny
-zaświadczenie o ukończeniu kurs "sanitariusz szpitalny"

Mile widziane doświadczenie w pracy z pacjentem psychiatrycznym.

Oferty prosimy składać w Sekretariacie SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do 15 września 2016r. do godz. 1100.

Ze względu na specyfikę pracy w oddziale psychiatrycznym zastrzegamy sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem telefonu:

15 8462651 wew. 120 lub 185.OFERTA PRACY DLA PIELĘGNIARKI

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie  zatrudni pielęgniarkę do pracy w Oddziale Psychiatrycznym.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem telefonu:

15 8462651 wew. 120 lub 185.


Nabór   na  stanowisko  dietetyka  w  Dziale Żywienia w wymiarze ½ etatu.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w  Nowej  Dębie  ogłasza   nabór  na stanowisko  dietetyka  w  Dziale  Żywienia.

Główne zadania:

- współpraca z personelem medycznym w oddziałach szpitalnych w  procesie  leczenia  pacjentów,

- uczestnictwo w obchodach lekarskich na oddziałach,

- kontrola  wydawania  posiłków w oddziałach  szpitalnych,

- nadzór  nad stanem sanitarno-higienicznym kuchenek oddziałowych,

- obliczanie wartości energetycznej i odżywczej jadłospisów,

- kontrola procedur i rejestrów w Dziale Żywienia.

 

Wymagania  od  Kandydatów:

I.Kwalifikacje:                                                                                                                                                                                       - tytuł  magistra  lub licencjata na kierunku dietetyka,

- mile widziane  doświadczenie  w zawodzie dietetyka.

II. Wymagania:

- znajomość Ustawy o Działalności Leczniczej  /jednolity tekst Dz.U. z 2015 r. poz.618/,

- znajomość  Ustawy  z dnia 25.08.2006 r. o   bezpieczeństwie  żywności   i    żywienia   /jednolity tekst  Dz. U. z 2015 r. poz. 594   i  przepisów wykonawczych/,

- umiejętność  sporządzania  jadłospisów,

- umiejętność  obliczania  wartości energetycznej i odżywczej jadłospisów.

III. Umiejętności:

- umiejętności  interpersonalne,

- umiejętności organizacji pracy.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ w Nowej  Dębie  w terminie do 31 maja 2016r. do godz. 1100, z adnotacją na kopercie „ Nabór  na stanowisko  dietetyka  w Dziale  Żywienia”.

O terminie  i  miejscu przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

na ww. stanowisku została zatrudniona Urszula Buczek


OFERTA PRACY - KIEROWNIK ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej  Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko - Kierownika  Oddziału  Pediatrycznego   Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.

Główne zadania:

- Organizowanie  kompleksowych   świadczeń   udzielanych  w Oddziale  Pediatrycznym.

- Nadzór nad realizacją świadczeń  lekarskich i pielęgniarskich w oddziale.

- Nadzór  nad  przestrzeganiem obowiązujących standardów i procedur  w opiece nad pacjentami. 

- Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi szpitala w celu prawidłowego przekazywania  informacji niezbędnych do rozliczeń świadczeń medycznych oraz w zakresie sprawnego funkcjonowania oddziału.

- Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących świadczeń medycznych  oraz prowadzenie rozliczeń  wynikających z podpisanych  umów  z   NFZ.

 Wymagania  od  Kandydatów:

I. Kwalifikacje:

     - tytuł zawodowy lekarza,

     - tytuł  specjalisty lub specjalisty  II stopnia w dziedzinie  pediatrii,

     - prawo wykonywania zawodu lekarza,

     - 8 lat stażu pracy, 

II. Wymagania:

- znajomość Ustawy o Działalności Leczniczej,

- znajomość Ustawy o zawodzie  Lekarza,

- znajomość Kodeksu Pracy, 

- znajomość Ustawy - Prawa Pacjenta,

- znajomość Ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych,

III. Umiejętności:

- umiejętności organizacyjne i zarządcze,                 

- umiejętności  interpersonalne,

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać w Sekretariacie  SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie   do 15 kwietnia  2016r. do godz. 1100, z adnotacją na kopercie „ Nabór  na stanowisko Kierownika  Oddziału  Pediatrycznego”.

O terminie  i  miejscu przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.             W związku  z  powyższym w złożonej dokumentacji prosimy o podanie numeru telefonu.

Nowa Dęba, dnia 30.03.2016 r.

na ww. stanowisku został zatrudniony lek.med. Marcin Kuczyński


OFERTA PRACY DLA PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ

W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO- LECZNICZYM

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej  Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Główne zadania:

- Organizowanie  kompleksowych   świadczeń   udzielanych  przez pielęgniarki oraz personel pomocniczy  w Zakładzie  Opiekuńczo-Leczniczym  na  optymalnym poziomie ilościowym i jakościowym.

- Nadzór nad realizacją świadczeń  pielęgniarskich, opiekuńczych i terapeutycznych w zakładzie.

- Nadzór  nad  przestrzeganiem obowiązujących standardów i procedur  w opiece nad pacjentami. 

- Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi szpitala w celu prawidłowego przekazywania informacji niezbędnych do rozliczeń świadczeń medycznych oraz w zakresie sprawnego funkcjonowania zakładu.

- Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących świadczeń medycznych  oraz prowadzenie rozliczeń wynikających z podpisanych umów z NFZ.

 Wymagania  od  Kandydatów:

I. Kwalifikacje:

- tytuł  magistra na kierunku pielęgniarstwo – 1 rok pracy  w szpitalu,  lub

- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany  tytuł   specjalisty  w dziedzinie mającej  zastosowanie  w  ochronie zdrowia  i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka – 1 rok  pracy w szpitalu,  lub 

- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie  pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub  organizacji  i zarządzania – 3 lata  pracy w szpitalu,  lub

- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny – 4 lata pracy   w szpitalu, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,    

II. Wymagania:

- znajomość Ustawy o Działalności Leczniczej,

- znajomość Ustawy o zawodzie Pielęgniarki i Położnej

- znajomość Kodeksu Pracy, 

- umiejętność  sporządzania  grafików

- umiejętność rozliczania czasu pracy,

III. Umiejętności:

- umiejętność  rozwiązywania  konfliktów  i  motywowania  pracowników,

- umiejętność  interpersonalne,

- umiejętności organizacji pracy.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do 28 stycznia 2016r. do godz. 1100, z adnotacją na kopercie „ Nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie  Opiekuńczo-Leczniczym” oraz  podaniem  swojego  imienia i nazwiska.

O terminie  i  miejscu przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nowa Dęba, dnia 19.01.2016 r.

na ww. stanowisku została zatrudniona mgr Teresa LuberaOFERTA PRACY DLA INSPEKTORA DS. ROZLICZEŃ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. Rozliczeń w Sekcji Statystyki i Rozliczeń.

 

Główne zadania:

- prowadzenie rozliczeń wynikających z podpisanych umów z NFZ,

- kompletowanie informacji i weryfikacja udzielanych świadczeń zdrowotnych,

- sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących świadczeń medycznych,

- obsługa Portalu Świadczeniodawcy na stronie internetowej NFZ w zakresie rozliczeń,

- ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi szpitala w celu prawidłowego przekazywania informacji niezbędnych do rozliczeń świadczeń medycznych,

 

Wymagania dla kandydatów:

- wykształcenie wyższe ekonomiczne,

- staż pracy na samodzielnym stanowisku min. 5 lata,

- znajomość przepisów w zakresie  rozliczeń świadczeń zdrowotnych (Zarządzenia Prezesa NFZ i Rozporządzenia Ministra Zdrowia)

- znajomość przepisów dotyczących ustawy o działalności leczniczej,

- biegła znajomość obsługi komputera,

- umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów,

- komunikatywność,

- dyspozycyjność,

- umiejętność zarządzania czasem,

- mile widziane doświadczenie w rozliczaniu usług medycznych z NFZ.

 

Wymagane  dokumenty:

- CV, list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje  oraz staż pracy,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.


Termin  i  miejsce   składania  dokumentów:

Dokumenty należy składać w Sekretariacie SPZZOZ w Nowej Dębie w terminie do 20 stycznia 2016r. do godziny 10:00, z adnotacją na kopercie ”Nabór na stanowisko Inspektora ds. Rozliczeń” wraz z imieniem i nazwiskiem.

 

Na ww. stanowisku została zatrudniona mgr Ewa FlisOFERTA PRACY DLA LEKARZA


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
ul. M.C. Skłodowskiej 1a
39-460 Nowa Dęba
Centrala:
tel. 15 846 26 51 w. 100
15 846 26 52 w. 100
Izba przyjęć:
tel. 15 846 26 51 w. 135
NIP: 867-18-80-400 
REGON: 000563298
KRS: 0000045957