PRACA

Ogłoszenia o zatrudnieniu

===========================================

26.11.2018r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej w   Nowej  Dębie ogłasza   nabór   na   stanowisko   Kierownika   Banku Krwi z Pracownią Serologii.

Wymagania  od  Kandydatów:

Kwalifikacje:                                                                                                                             

 • wykształcenie  wyższe  medyczne,
 • tytuł  diagnosty laboratoryjnego,
 • specjalizacja  w dziedzinie transfuzjologii medycznej lub klinicznej (dopuszcza się możliwość zatrudnienia osoby bez specjalizacji lub będącej w jej trakcie),
 • uprawnienia do wykonywania badań i autoryzacji wyników. 

Wymagania:

 • znajomość  Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
 • znajomość  ustawy  o  Działalności   Leczniczej, 
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu badań,
 • minimum  3-letnie  doświadczenie  na  stanowisku  kierowniczym,
 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy,

Umiejętności:

 • umiejętności  interpersonalne,
 • umiejętność  organizacji pracy podległego personelu,       

Do obowiązków  Kierownika  Banku Krwi z    Pracownią   Serologii  należy:

 • organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanych badań, gospodarka i obrót                krwią   i  osoczem w szpitalu.
 • ciągłość zabezpieczenia oddziałów w krew zgodnie z potrzebami,
 • analizowanie  i  gospodarowanie  krwią i  środkami  krwiopochodnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, procedurami  i standardami.
 • ścisła  współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w zakresie gospodarowania   krwią i preparatami krwiopochodnymi oraz funkcjonowania Pracowni Serologii i Banku Krwi.
 • kierowanie i organizacja  pracy  podległego  personelu.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje  oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie   kandydata  o   posiadaniu   pełnej   zdolności   do czynności   prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie   kandydata   o    nieskazaniu   prawomocnym   wyrokiem   za    umyślne przestępstwo lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ  w Nowej Dębie  w   terminie  do  dnia   03.12. 2018 r. (poniedziałek) do godz. 1000, z  adnotacją  na   kopercie „ Nabór  na   stanowisko  Kierownika  Banku  Krwi  z Pracownią     Serologii ” oraz    podaniem  swojego  imienia i nazwiska. O  terminie   i  miejscu   przeprowadzenia   rozmowy   kwalifikacyjnej    kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o podanie w CV numeru kontaktowego).


===========================================================================

23.11.2018r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej w   Nowej  Dębie zatrudni   lekarza specjalistę   w   dziedzinie   kardiologii   do pracy  w Poradni Kardiologicznej w  Nowej Dębie

Główne zadania:

 • Udzielanie  świadczeń   medycznych     pacjentom    w  Poradni  Kardiologicznej  zgodnie z obowiązującymi standardami  i procedurami   w  opiece  nad  pacjentami z  przestrzeganiem praw  pacjenta.

Wymagania  od  Kandydatów:

Kwalifikacje:

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • tytuł  specjalisty lub specjalisty  II stopnia w dziedzinie  kardiologii,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza,                                                                                                                                                               

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje  oraz staż pracy,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie   kandydata  o   posiadaniu   pełnej   zdolności   do czynności   prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie   kandydata   o    nieskazaniu   prawomocnym   wyrokiem   za    umyślne przestępstwo lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ  w Nowej Dębie  w  terminie  do  dnia   26.11. 2018 r. (poniedziałek) do godz. 1000, z  adnotacją  na   kopercie „Nabór na   stanowisko  lekarza specjalistę  Poradni Kardiologicznej”  oraz    podaniem  swojego  imienia i nazwiska. O  terminie   i  miejscu   przeprowadzenia   rozmowy   kwalifikacyjnej    kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o podanie w CV numeru kontaktowego).


========================================================

ROZSTRZYGNIĘTE

23.11.2018r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej w Nowej Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko  inspektora /specjalistę ds. zaopatrzenia

Wymagania  od Kandydatów:                                                                                                  

Kwalifikacje:                                                                                                                                  

 • wykształcenie:  wyższe  ekonomiczne   

Wymagania:                                                                                                                                  

 • znajomość  przepisów  ustawy o działalności  leczniczej,                                                                    
 • znajomość przepisów ustawy zamówienia publiczne,                                                                                  
 • minimum  3-letnie  doświadczenie  na w/w lub  podobnym stanowisku,                                                 
 • biegła znajomość obsługi komputera,                                                                                                         
 • komunikatywność,                                                                                                                                           
 • kreatywność,                                                                                                                                                    
 • dyspozycyjność,                                                                                                                                       

Umiejętności:                                                                                                                                              

 • umiejętności  interpersonalne  i   negocjacyjne,
 • umiejętności   organizacji  pracy i  umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność  pracy  na  kilku  projektach  jednocześnie  oraz  efektywnego   działania  pod  presją  czasu,                                                                                                                                        

Do obowiązków inspektora /specjalisty ds. zaopatrzenia należy: 

 • dokonywanie   zakupów   towarów i    usług niezbędnych  do   funkcjonowania      szpitala  zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje  oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie   kandydata  o   posiadaniu   pełnej   zdolności   do czynności   prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie   kandydata   o    nieskazaniu   prawomocnym   wyrokiem   za    umyślne przestępstwo lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ  w Nowej Dębie  w  terminie  do  dnia   26.11. 2018 r. (poniedziałek) do godz. 1000, z  adnotacją  na   kopercie „Nabór  na   stanowisko  inspektora/specjalista  ds. zaopatrzenia ” oraz    podaniem   swojego  imienia i nazwiska. O terminie  i  miejscu   przeprowadzenia   rozmowy   kwalifikacyjnej    kandydaci zostaną  powiadomieni   telefonicznie   (prosimy o podanie w CV numeru kontaktowego).============================================================================

23.11.2018r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej w   Nowej  Dębie ogłasza   nabór   na   stanowisko  Opiekunów   Medycznych    do   pracy    w  Oddziałach   Szpitala  Powiatowego  w  Nowej Dębie

Wymagania  od  Kandydatów:

Kwalifikacje i wymagania:

 • dyplom ukończenia szkoły medycznej na kierunku opiekun medyczny.
 • mile  widziane doświadczenie na w/w stanowisku – 1 rok.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje  oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie   kandydata  o   posiadaniu   pełnej   zdolności   do czynności   prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie   kandydata   o    nieskazaniu   prawomocnym   wyrokiem   za    umyślne przestępstwo lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ  w Nowej Dębie  w  terminie  do  dnia   26.11. 2018 r. (poniedziałek) do godz. 1000, z  adnotacją  na   kopercie „Nabór  na   stanowisko  Opiekuna Medycznego w Oddziałach Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie”          oraz  podaniem  swojego  imienia i nazwiska. O  terminie   i  miejscu   przeprowadzenia   rozmowy   kwalifikacyjnej    kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o podanie w CV numeru kontaktowego).

====================================================================

23.11.2018r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej w   Nowej  Dębie zatrudni   lekarza specjalistę   w   dziedzinie   kardiologii   do pracy  w Poradni Kardiologicznej w  Nowej Dębie

Główne zadania:

 • Udzielanie  świadczeń   medycznych     pacjentom    w  Poradni  Kardiologicznej  zgodnie z obowiązującymi standardami  i procedurami   w  opiece  nad  pacjentami z  przestrzeganiem praw  pacjenta.

Wymagania  od  Kandydatów:

Kwalifikacje:

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • tytuł  specjalisty lub specjalisty  II stopnia w dziedzinie  kardiologii,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza,                                                                                                                                                               

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje  oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie   kandydata  o   posiadaniu   pełnej   zdolności   do czynności   prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie   kandydata   o    nieskazaniu   prawomocnym   wyrokiem   za    umyślne przestępstwo lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ  w Nowej Dębie  w  terminie  do  dnia   26.11. 2018 r. (poniedziałek) do godz. 1000, z  adnotacją  na   kopercie „Nabór na   stanowisko  lekarza specjalistę  Poradni Kardiologicznej”  oraz    podaniem  swojego  imienia i nazwiska. O  terminie   i  miejscu   przeprowadzenia   rozmowy   kwalifikacyjnej    kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o podanie w CV numeru kontaktowego).

============================================================================

23.11.2018r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej w   Nowej  Dębie zatrudni   lekarzy  specjalistów    w   dziedzinie   pediatrii  i neonatologii   do pracy w  Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Neonatologicznym.

Główne zadania:

 • Udzielanie  świadczeń   medycznych     pacjentom    w  Oddziałach Pediatrycznym i Neonatologicznym  zgodnie z obowiązującymi standardami  i procedurami   w  opiece  nad  pacjentami z  przestrzeganiem praw  pacjenta.

Wymagania  od  Kandydatów:

Kwalifikacje:

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • tytuł  specjalisty lub specjalisty  II stopnia w dziedzinie  neonatologii lub pediatrii,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza                                                                                                                                                                           

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje  oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie   kandydata  o   posiadaniu   pełnej   zdolności   do czynności   prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie   kandydata   o    nieskazaniu   prawomocnym   wyrokiem   za    umyślne przestępstwo lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ  w Nowej Dębie  w  terminie  do  dnia   26.11. 2018 r. (poniedziałek) do godz. 1000, z  adnotacją  na   kopercie „Nabór na   stanowisko  lekarza specjalisty w   dziedzinie   pediatrii  i neonatologii   do pracy w  Oddziale Pediatrycznym i Neonatologicznym”  oraz    podaniem  swojego  imienia i nazwiska. O  terminie   i  miejscu   przeprowadzenia   rozmowy   kwalifikacyjnej    kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o podanie w CV numeru kontaktowego).

=================================================================

SZPITAL PILNIE ZATRUDNI

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie pilnie poszukuje osoby na stanowisko:

 • Kierownika Pracowni Serologii i Banku Krwi
 • Lekarza specjalistę w dziedzinie Kardiologii
 • Lekarzy Specjalistów w dziedzinie Neonatologii i Pediatrii.
 • Specjalistę inspektora do spraw zaopatrzenia
 • Opiekunów medycznych do pracy w oddziałach szpitalnych

Informację o zatrudnieniu można uzyskać bezpośrednio w Dziale Kadr Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie ul,. M.C. Skłodowskiej 1 lub telefonicznie 15 846 26 51 wew. 153 i 168.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZSTRZYGNIĘTE

Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza Konkurs na stanowisko Pielegniarki Koordynujacej Bloku Operacyjnego. Dokumenty można składać do dnia 8 listopada 2018 roku do godz. 10.00.

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Bloku Operacyjnego

Kandydaci muszą spełniać poniższe wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe lub/i specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego oraz 3 lata pracy

 2. Licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny (z pielęgniarstwa operacyjnego) oraz 5 lat pracy w szpitalu.

 3. Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego oraz minimum 7 lat pracy w szpitalu.

   

  Dodatkowe wymagania:

 1. preferowany mgr pielęgniarstwa

 2. umiejętność zarządzania zespołem pracowników

 3. zdolności organizacyjne i umiejętność rozwiązywania konfliktów

 4. znajomość systemu jakości w SPZZOZ w Nowej Dębie,

 5. kreatywność i zdolności interpersonalne,

 6. umiejętność organizacji pracy Bloku Operacyjnego pod względem funkcjonalnym i merytorycznym,

 7. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego,

 8. wysoka efektywność i motywacja w osiąganiu celów,

 9. nienaganny przebieg pracy zawodowej.

   

  Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 1. Aktualnego prawa wykonywania zawodu. Prosimy o kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 2. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.

 3. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego danego stanowiska.

 4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.

 5. Inne dokumenty, a w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych   w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty można składać do  Sekretariatu SPZZOZ w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1a, budynek Administracji, do dnia 8 listopada 2018 roku do godz. 10.00.

Informacje o konkursie można uzyskać także bezpośrednio w  Dziale Kadr (pokój nr 6) tel. 15 846 26 51 wew. 168 lub 124.  


-------------------------------------------------------------------------------- 

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie pilnie zatrudni:

 • Terapeutę - specjalistę terapii środowiskowej do pracy w Zespole Leczenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie. Forma zatrudnienie dowolna, zarówno praca etatowa, kontraktowa lub na umowę zlecenie.
 • Lekarzy Specjalistów z zakresu psychiatrii lub w trakcie specjalizacji do pracy w Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie zarówno w oddziałach: Stacjonarnym i Dziennym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Informację o zatrudnieniu można uzyskać bezpośrednio w Dziale Kadr Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie ul,. M.C. Skłodowskiej 1 lub telefonicznie 15 846 26 51 wew. 168.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza nabór na  stanowisko masażysty w dziale fizjoterapii

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zabiegów masażu w dziale fizjoterapii, oddziałach szpitalnych SPZZOZ Nowa Dęba oraz w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.

Wymagania:

 • wykształcenie:

- średnie medyczne w zawodzie masażysty,

- wykształcenie wyższe w dziedzinie fizjoterapii,

- kurs masażu,

 • minimum 3 lata doświadczenia na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu masażysty;
 • niekaralność (brak prawomocnego wyroku) za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności;
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej;
 • dokładność, wnikliwość i terminowość w podejściu do realizacji zadań;
 • posiadanie umiejętności interpersonalnych;
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do sekretariatu SPZZOZ w Nowej Dębie ul. M.C. Skłodowskiej 1 a w terminie do 26.10.2018 r. do godziny 10.00 z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko masażysty w dziale fizjoterapii SPZZOZ w Nowej Dębie” oraz podaniem swojego imienia i nazwiska. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o pozostawienie w CV numeru kontaktowego).


---------------------------------------------------------------------------------------

ROZSTRZYGNIĘTE!

Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. Kadr i Płac

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników, w tym akt osobowych
 • sporządzanie umów o pracę i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • wypełnianie świadectw pracy
 • śledzenie zmian w przepisach prawa pracy i ich interpretacja dla potrzeb SPZZOZ
 • prawidłowe i terminowe przekazywanie dokumentów dotyczących naliczania należnych pracownikom wynagrodzeń,
 • nadzór nad wykorzystaniem czasu pracy i urlopów pracowniczych oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • sporządzanie sprawozdawczości.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku ds. Kadr i Płac,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień systemu zarządzania jakością w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • dobra znajomość obsługi modułów Płace i Kadry systemu kadrowo-płacowego Infomedica,
 • bardzo dobra znajomość programu Płatnik,
 • biegła obsługa komputera (pakietu Microsoft Office: Excel, Word).
 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej
 • dokładność, wnikliwość i terminowość w podejściu do realizacji zadań
 • posiadanie umiejętności interpersonalnych
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • świadectwo pracy potwierdzające zatrudnienie,
 • dyplom ukończenia studiów,
 • oświadczenie kandydat a o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do sekretariatu SPZZOZ w Nowej Dębie ul. M.C. Skłodowskiej 1 a w terminie do 15.10.2018 r. do godziny 10.00 z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Kadr i Płac w SPZZOZ w Nowej Dębie” oraz podaniem swojego imienia i nazwiska.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o pozostawienie w CV numeru kontaktowego).


-----------------------------------------------------------------------------------------

ROZSTRZYGNIĘTE


Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza nabór na  stanowisko: Kierowcy 

  Zakres obowiązków:

 • kierowanie pojazdami mechanicznymi ,
 • prace dodatkowe w Dziale Techniczno-Gospodarczym.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zasadnicze lub średnie,
 • minimum 10 lat doświadczenia na stanowisku kierowcy,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagane dokumenty :

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydat a o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż na stanowisku.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do sekretariatu SPZZOZ w Nowej Dębie ul. M.C. Skłodowskiej 1 a w terminie do 15.10.2018 r. do godziny 10.00 z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko Kierowcy w SPZZOZ w Nowej Dębie” oraz podaniem swojego imienia i nazwiska.

W poniższym linku znajduje się wzór klauzuli informacyjnej do rekrutacji (Klauzula informacyjna - Rekrutacja). Prosimy o wydrukowanie i podpisanie klauzuli oraz dostarczenia jej wraz z wymaganymi dokumentami: http://zoznowadeba.pl/artykuly,116.html

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o pozostawienie w CV numeru kontaktowego).


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza nabór na  stanowisko: Kierowcy z orzeczeniem o niepełnosprawności

 

  Zakres obowiązków:

 • przewóz personelu medycznego w zakresie opieki psychiatrycznej świadczonej w tworzonym Centrum Zdrowia Psychicznego na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego, przewóz osób, przewóz materiału do badań z oddziałów szpitala do laboratorium oraz do Centralnego Banku Krwi w Rzeszowie, dostarczanie przesyłek pocztowych do urzędu poczty i dokumentacji do Narodowego Funduszy Zdrowia w Rzeszowie do rozliczania procedur medycznych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zasadnicze lub średnie,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lekki lub umiarkowany),
 • dobra sprawność ruchowa i psychofizyczna pozwalająca pracować na stanowisku kierowcy.

Wymagane dokumenty :

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydat a o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż na stanowisku.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do sekretariatu SPZZOZ w Nowej Dębie ul. M.C. Skłodowskiej 1 a w terminie do 15.10.2018 r. do godziny 10.00 z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko Kierowcy z orzeczeniem o niepełnosprawności w SPZZOZ w Nowej Dębie” oraz podaniem swojego imienia i nazwiska.

W poniższym linku znajduje się wzór klauzuli informacyjnej do rekrutacji (Klauzula informacyjna - Rekrutacja). Prosimy o wydrukowanie i podpisanie klauzuli oraz dostarczenia jej wraz z wymaganymi dokumentami: http://zoznowadeba.pl/artykuly,116.html

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o pozostawienie w CV numeru kontaktowego).

 ==========================================================================

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

Działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (jedn. tekst Dz. U. z 2016r., poz. 1638) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (jedn. Tekst Dz. U. z 2016r, poz. 1793) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie:

 

1. Świadczenia zdrowotne lekarskie realizowane w Oddziale Psychiatrycznym.

2. Dyżury lekarskie w Oddziale Psychiatrycznym.

3. Świadczenia Psychologa w Oddziale Psychiatrycznym.

Oferent powinien udokumentować w ofercie posiadane kwalifikacje do realizacji danego zakresu świadczeń oraz minimum trzy lata pracy w zawodzie w oddziale lub innej komórce o danym zakresie świadczeń.

Ogólne i szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępniane oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia, w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym SPZ ZOZ
w Nowej Dębie, w godz. od 8.00 do 12.00, w dni robocze, tel. (015) 8462651, wew. 124.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem: „Konkurs ofert – (rodzaj usług)”, do dnia 04.10.2018 r. do godz. 09.00, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w Sekretariacie Dyrekcji SPZ ZOZ w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1A.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2018 r., o godz. 12.00, w sali konferencyjnej (budynek administracyjny) SPZ ZOZ w Nowej Dębie. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do Sekretariatu Dyrekcji SPZ ZOZ w Nowej Dębie do godz. 09.00 do dnia 04.10.2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od otwarcia ofert i zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SPZZOZ.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert, negocjowania ceny usług i przesunięcia terminu składania ofert.

Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

--------------------------------------------------------------

 ROZTRZYGNIĘTE

Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza nabór na  stanowisko:

Specjalista ds. Kadr i Płac

  Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników, w tym akt osobowych,
 • sporządzanie umów o pracę i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • wypełnianie świadectw pracy,
 • śledzenie zmian w przepisach prawa pracy i ich interpretacja dla potrzeb SPZZOZ,
 • prawidłowe i terminowe przekazywanie dokumentów dotyczących naliczania, należnych pracownikom wynagrodzeń,
 • nadzór nad wykorzystaniem czasu pracy i urlopów pracowniczych oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • sporządzanie sprawozdawczości.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku ds. Kadr i Płac,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień systemu zarządzania jakością w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • dobra znajomość obsługi modułów Płace i Kadry systemu kadrowo-płacowego Infomedica,
 • bardzo dobra znajomość programu Płatnik,
 • biegła obsługa komputera (pakietu Microsoft Office: Excel, Word).
 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • dokładność, wnikliwość i terminowość w podejściu do realizacji zadań,
 • posiadanie umiejętności interpersonalnych,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty :

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydat a o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż na stanowisku.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do sekretariatu SPZZOZ w Nowej Dębie ul. M.C. Skłodowskiej 1 a w terminie do 10.09.2018 r. do godziny 10.00 z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Kadr i Płac w SPZZOZ w Nowej Dębie” oraz podaniem swojego imienia i nazwiska.

W poniższym linku znajduje się wzór klauzuli informacyjnej do rekrutacji (Klauzula informacyjna - Rekrutacja). Prosimy o wydrukowanie i podpisanie klauzuli oraz dostarczenia jej wraz z wymaganymi dokumentami: http://zoznowadeba.pl/artykuly,116.html

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o pozostawienie w CV numeru kontaktowego).

 -----------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza nabór na  stanowisko:

Diagnosty Laboratoryjnego do Pracowni Bakteriologicznej

  Zakres obowiązków:

 • wykonywanie i autoryzacja wyników badań w Pracowni Bakteriologicznej.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej. 

Wymagane dokumenty :

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydat a o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do sekretariatu SPZZOZ w Nowej Dębie ul. M.C. Skłodowskiej 1 a w terminie do 10.09.2018 r. do godziny 10.00 z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko Diagnosty Laboratoryjnego w SPZZOZ w Nowej Dębie” oraz podaniem swojego imienia i nazwiska.

W poniższym linku znajduje się wzór klauzuli informacyjnej do rekrutacji (Klauzula informacyjna - Rekrutacja). Prosimy o wydrukowanie i podpisanie klauzuli oraz dostarczenia jej wraz z wymaganymi dokumentami: http://zoznowadeba.pl/artykuly,116.html

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o pozostawienie w CV numeru kontaktowego).

 ----------------------------------------------------

Nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej  Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. ZAPRASZAMY!

 Wymagania  od  Kandydatów:

I. Kwalifikacje:

 • tytuł  magistra na kierunku pielęgniarstwo – 2 lata pracy  w szpitalu,  lub na samodzielnym stanowisku,
 • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany  tytuł   specjalisty  w dziedzinie mającej  zastosowanie  w  ochronie zdrowia  i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka – 2 lata  pracy w szpitalu,  lub na samodzielnym stanowisku, 
 • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie  pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub  organizacji  i zarządzania – 5 lat  pracy w szpitalu,  lub na samodzielnym stanowisku,
 • licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny – 4 lata pracy   w szpitalu, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.    

II. Wymagania:

 • znajomość Ustawy o Działalności Leczniczej i innych przepisów niezbędnych do funkcjonowania Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych,
 • znajomość Ustawy o Zawodzie Pielęgniarki i Położnej,
 • znajomość Kodeksu Pracy, w tym umiejętność  sporządzania  grafików i umiejętność rozliczania czasu pracy,

III. Umiejętności:

 • umiejętność organizacji pracy w sposób efektywny dla podległego personelu,
 • wysoka kultura osobista,
 • zdolności interpersonalne,
 • umiejętne motywowanie pracowników,
 • lojalność.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do 7 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00, z adnotacją na kopercie „Nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym” oraz  podaniem  swojego  imienia i nazwiska.


W poniższym linku znajduje się wzór klauzuli informacyjnej do rekrutacji (Klauzula informacyjna - Rekrutacja). Prosimy o wydrukowanie i podpisanie klauzuli oraz dostarczenia jej wraz z wymaganymi dokumentami: http://zoznowadeba.pl/artykuly,116.html

O terminie  i  miejscu przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór  na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej

w Nowej Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych. Zapraszamy!

Wymagania  od  Kandydatów:

 1.                                                      I. Kwalifikacje:

                           - wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, t