PRACA

Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. Kadr i Płac

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników, w tym akt osobowych
 • sporządzanie umów o pracę i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • wypełnianie świadectw pracy
 • śledzenie zmian w przepisach prawa pracy i ich interpretacja dla potrzeb SPZZOZ
 • prawidłowe i terminowe przekazywanie dokumentów dotyczących naliczania należnych pracownikom wynagrodzeń,
 • nadzór nad wykorzystaniem czasu pracy i urlopów pracowniczych oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • sporządzanie sprawozdawczości.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku ds. Kadr i Płac,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień systemu zarządzania jakością w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • dobra znajomość obsługi modułów Płace i Kadry systemu kadrowo-płacowego Infomedica,
 • bardzo dobra znajomość programu Płatnik,
 • biegła obsługa komputera (pakietu Microsoft Office: Excel, Word).
 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej
 • dokładność, wnikliwość i terminowość w podejściu do realizacji zadań
 • posiadanie umiejętności interpersonalnych
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • świadectwo pracy potwierdzające zatrudnienie,
 • dyplom ukończenia studiów,
 • oświadczenie kandydat a o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do sekretariatu SPZZOZ w Nowej Dębie ul. M.C. Skłodowskiej 1 a w terminie do 15.10.2018 r. do godziny 10.00 z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Kadr i Płac w SPZZOZ w Nowej Dębie” oraz podaniem swojego imienia i nazwiska.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o pozostawienie w CV numeru kontaktowego).


---

Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza nabór na  stanowisko:

Kierowcy

 

  Zakres obowiązków:

 • kierowanie pojazdami mechanicznymi ,
 • prace dodatkowe w Dziale Techniczno-Gospodarczym.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zasadnicze lub średnie,
 • minimum 10 lat doświadczenia na stanowisku kierowcy,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagane dokumenty :

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydat a o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż na stanowisku.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do sekretariatu SPZZOZ w Nowej Dębie ul. M.C. Skłodowskiej 1 a w terminie do 15.10.2018 r. do godziny 10.00 z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko Kierowcy w SPZZOZ w Nowej Dębie” oraz podaniem swojego imienia i nazwiska.

W poniższym linku znajduje się wzór klauzuli informacyjnej do rekrutacji (Klauzula informacyjna - Rekrutacja). Prosimy o wydrukowanie i podpisanie klauzuli oraz dostarczenia jej wraz z wymaganymi dokumentami: http://zoznowadeba.pl/artykuly,116.html

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o pozostawienie w CV numeru kontaktowego).


----

Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza nabór na  stanowisko:

Kierowcy z orzeczeniem o niepełnosprawności

 

  Zakres obowiązków:

 • przewóz personelu medycznego w zakresie opieki psychiatrycznej świadczonej w tworzonym Centrum Zdrowia Psychicznego na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego, przewóz osób, przewóz materiału do badań z oddziałów szpitala do laboratorium oraz do Centralnego Banku Krwi w Rzeszowie, dostarczanie przesyłek pocztowych do urzędu poczty i dokumentacji do Narodowego Funduszy Zdrowia w Rzeszowie do rozliczania procedur medycznych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zasadnicze lub średnie,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lekki lub umiarkowany),
 • dobra sprawność ruchowa i psychofizyczna pozwalająca pracować na stanowisku kierowcy.

Wymagane dokumenty :

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydat a o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż na stanowisku.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do sekretariatu SPZZOZ w Nowej Dębie ul. M.C. Skłodowskiej 1 a w terminie do 15.10.2018 r. do godziny 10.00 z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko Kierowcy z orzeczeniem o niepełnosprawności w SPZZOZ w Nowej Dębie” oraz podaniem swojego imienia i nazwiska.

W poniższym linku znajduje się wzór klauzuli informacyjnej do rekrutacji (Klauzula informacyjna - Rekrutacja). Prosimy o wydrukowanie i podpisanie klauzuli oraz dostarczenia jej wraz z wymaganymi dokumentami: http://zoznowadeba.pl/artykuly,116.html

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o pozostawienie w CV numeru kontaktowego).

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

Działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (jedn. tekst Dz. U. z 2016r., poz. 1638) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (jedn. Tekst Dz. U. z 2016r, poz. 1793) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie:

 

1. Świadczenia zdrowotne lekarskie realizowane w Oddziale Psychiatrycznym.

2. Dyżury lekarskie w Oddziale Psychiatrycznym.

3. Świadczenia Psychologa w Oddziale Psychiatrycznym.

Oferent powinien udokumentować w ofercie posiadane kwalifikacje do realizacji danego zakresu świadczeń oraz minimum trzy lata pracy w zawodzie w oddziale lub innej komórce o danym zakresie świadczeń.

Ogólne i szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępniane oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia, w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym SPZ ZOZ
w Nowej Dębie, w godz. od 8.00 do 12.00, w dni robocze, tel. (015) 8462651, wew. 124.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem: „Konkurs ofert – (rodzaj usług)”, do dnia 04.10.2018 r. do godz. 09.00, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w Sekretariacie Dyrekcji SPZ ZOZ w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1A.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2018 r., o godz. 12.00, w sali konferencyjnej (budynek administracyjny) SPZ ZOZ w Nowej Dębie. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do Sekretariatu Dyrekcji SPZ ZOZ w Nowej Dębie do godz. 09.00 do dnia 04.10.2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od otwarcia ofert i zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SPZZOZ.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert, negocjowania ceny usług i przesunięcia terminu składania ofert.

Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

--

 

 Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza nabór na  stanowisko:

Specjalista ds. Kadr i Płac

  Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników, w tym akt osobowych,
 • sporządzanie umów o pracę i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • wypełnianie świadectw pracy,
 • śledzenie zmian w przepisach prawa pracy i ich interpretacja dla potrzeb SPZZOZ,
 • prawidłowe i terminowe przekazywanie dokumentów dotyczących naliczania, należnych pracownikom wynagrodzeń,
 • nadzór nad wykorzystaniem czasu pracy i urlopów pracowniczych oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • sporządzanie sprawozdawczości.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku ds. Kadr i Płac,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień systemu zarządzania jakością w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • dobra znajomość obsługi modułów Płace i Kadry systemu kadrowo-płacowego Infomedica,
 • bardzo dobra znajomość programu Płatnik,
 • biegła obsługa komputera (pakietu Microsoft Office: Excel, Word).
 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • dokładność, wnikliwość i terminowość w podejściu do realizacji zadań,
 • posiadanie umiejętności interpersonalnych,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty :

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydat a o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż na stanowisku.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do sekretariatu SPZZOZ w Nowej Dębie ul. M.C. Skłodowskiej 1 a w terminie do 10.09.2018 r. do godziny 10.00 z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Kadr i Płac w SPZZOZ w Nowej Dębie” oraz podaniem swojego imienia i nazwiska.

W poniższym linku znajduje się wzór klauzuli informacyjnej do rekrutacji (Klauzula informacyjna - Rekrutacja). Prosimy o wydrukowanie i podpisanie klauzuli oraz dostarczenia jej wraz z wymaganymi dokumentami: http://zoznowadeba.pl/artykuly,116.html

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o pozostawienie w CV numeru kontaktowego).

 -----------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza nabór na  stanowisko:

Diagnosty Laboratoryjnego do Pracowni Bakteriologicznej

  Zakres obowiązków:

 • wykonywanie i autoryzacja wyników badań w Pracowni Bakteriologicznej.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej. 

Wymagane dokumenty :

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydat a o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do sekretariatu SPZZOZ w Nowej Dębie ul. M.C. Skłodowskiej 1 a w terminie do 10.09.2018 r. do godziny 10.00 z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko Diagnosty Laboratoryjnego w SPZZOZ w Nowej Dębie” oraz podaniem swojego imienia i nazwiska.

W poniższym linku znajduje się wzór klauzuli informacyjnej do rekrutacji (Klauzula informacyjna - Rekrutacja). Prosimy o wydrukowanie i podpisanie klauzuli oraz dostarczenia jej wraz z wymaganymi dokumentami: http://zoznowadeba.pl/artykuly,116.html

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o pozostawienie w CV numeru kontaktowego).

 ----------------------------------------------------

Nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej  Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. ZAPRASZAMY!

 Wymagania  od  Kandydatów:

I. Kwalifikacje:

 • tytuł  magistra na kierunku pielęgniarstwo – 2 lata pracy  w szpitalu,  lub na samodzielnym stanowisku,
 • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany  tytuł   specjalisty  w dziedzinie mającej  zastosowanie  w  ochronie zdrowia  i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka – 2 lata  pracy w szpitalu,  lub na samodzielnym stanowisku, 
 • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie  pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub  organizacji  i zarządzania – 5 lat  pracy w szpitalu,  lub na samodzielnym stanowisku,
 • licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny – 4 lata pracy   w szpitalu, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.    

II. Wymagania:

 • znajomość Ustawy o Działalności Leczniczej i innych przepisów niezbędnych do funkcjonowania Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych,
 • znajomość Ustawy o Zawodzie Pielęgniarki i Położnej,
 • znajomość Kodeksu Pracy, w tym umiejętność  sporządzania  grafików i umiejętność rozliczania czasu pracy,

III. Umiejętności:

 • umiejętność organizacji pracy w sposób efektywny dla podległego personelu,
 • wysoka kultura osobista,
 • zdolności interpersonalne,
 • umiejętne motywowanie pracowników,
 • lojalność.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do 7 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00, z adnotacją na kopercie „Nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym” oraz  podaniem  swojego  imienia i nazwiska.


W poniższym linku znajduje się wzór klauzuli informacyjnej do rekrutacji (Klauzula informacyjna - Rekrutacja). Prosimy o wydrukowanie i podpisanie klauzuli oraz dostarczenia jej wraz z wymaganymi dokumentami: http://zoznowadeba.pl/artykuly,116.html

O terminie  i  miejscu przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Rozstrzygnięcie: informujemy, iż wobec braku rozstrzygnięcia w postępowaniu naboru na stanowisko Pielęgniarki Koordynujacej, do pełnienia tej funkcji wyznaczono panią Dorotę Milczanowską. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór  na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej

w Nowej Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych. Zapraszamy!

Wymagania  od  Kandydatów:

 1.                                                      I. Kwalifikacje:

                           - wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, techniczne lub pokrewne,

II. Wymagania:

- znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i ich stosowanie w praktyce,

- znajomość przepisów ustawy o Działalności Leczniczej,

- znajomość zagadnień z zakresu przygotowania  i realizacji zamówień publicznych,

- minimum 3-letnie  doświadczenie na w/w  lub  podobnym stanowisku, najlepiej w instytucjach służby zdrowia,

III. Umiejętności:

- dobra organizacja pracy

- pracowitość,

- dokładność i skrupulatność,

- umiejętność  pracy  na kilku projektach jednocześnie oraz efektywnego  działania  pod presją  czasu,

Do obowiązków inspektora ds. zamówień publicznych należy:

- prowadzenie postępowań w celu udzielenia zamówienia publicznego,

- obsługa pracy komisji przetargowej, przygotowanie druków dla komisji przetargowej, prowadzenie dokumentacji postępowania przetargowego dla zadań realizowanych przez SPZ ZOZ Nowa Dęba,

- przygotowanie i prowadzenie procedur dla wyłonienia dostawcy, wykonawcy robót i usług zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych,

- przygotowanie umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu publicznego,

- prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do 7 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00, z adnotacją na kopercie „Nabór  na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych” oraz  podaniem  swojego  imienia i nazwiska.
W poniższym linku znajduje się wzór klauzuli informacyjnej do rekrutacji (Klauzula informacyjna - Rekrutacja). Prosimy o wydrukowanie i podpisanie klauzuli oraz dostarczenia jej wraz z wymaganymi dokumentami: http://zoznowadeba.pl/artykuly,116.html

O terminie  i  miejscu przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Rozstrzygnięcie: na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych wybrano

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór  na stanowisko elektryka

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej

w Nowej Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko elektryka. Zapraszamy!

Wymagania  od  Kandydatów:

 1. Kwalifikacje:

- wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe,

II. Wymagania:

- doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata,

- doświadczenie w zakresie obsługi instalacji elektrycznych itp.,

- diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych,

- umiejętność analizy i praktycznego rozwiązywania problemów technicznych,

Dodatkowe wymagania:

- uprawnienia do obsługi gazów medycznych,

- prawo jazdy kategorii „B”,

III. Umiejętności:

- pracowitość,

- szybkie reagowanie na zgłaszane awarie,

Do obowiązków elektryka należy:

- szybkie i rzetelne usunięcie awarii,

- rzetelne, terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie robót elektrycznych w obiektach SPZ ZOZ Nowa Dęba,

- obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego,

- wykonywanie nowych instalacji elektrycznych oraz modernizacja i konserwacja istniejących instalacji elektrycznych.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do 7 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00, z adnotacją na kopercie „Nabór  na stanowisko elektryka” oraz  podaniem  swojego  imienia i nazwiska.
W poniższym linku znajduje się wzór klauzuli informacyjnej do rekrutacji (Klauzula informacyjna - Rekrutacja). Prosimy o wydrukowanie i podpisanie klauzuli oraz dostarczenia jej wraz z wymaganymi dokumentami: http://zoznowadeba.pl/artykuly,116.html

O terminie  i  miejscu przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

-----------


Nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej  Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. ZAPRASZAMY!

 Wymagania  od  Kandydatów:

I. Kwalifikacje:

 • tytuł  magistra na kierunku pielęgniarstwo – 2 lata pracy  w szpitalu,  lub na samodzielnym stanowisku,
 • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany  tytuł   specjalisty  w dziedzinie mającej  zastosowanie  w  ochronie zdrowia  i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka – 2 lata  pracy w szpitalu,  lub na samodzielnym stanowisku, 
 • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie  pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub  organizacji  i zarządzania – 5 lat  pracy w szpitalu,  lub na samodzielnym stanowisku,
 • licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny – 4 lata pracy   w szpitalu, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.    

II. Wymagania:

 • znajomość Ustawy o Działalności Leczniczej w tym Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych,
 • znajomość Ustawy o zawodzie Pielęgniarki i Położnej,
 • znajomość Kodeksu Pracy, w tym umiejętność  sporządzania  grafików i umiejętność rozliczania czasu pracy,

III. Umiejętności:

 • umiejętność  rozwiązywania  konfliktów  i  motywowania  pracowników,
 • umiejętność  interpersonalne,
 • umiejętności organizacji pracy.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do 26 czerwca 2018 r. do godz. 9.00, z adnotacją na kopercie „Nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie  Opiekuńczo-Leczniczym” oraz  podaniem  swojego  imienia i nazwiska.

O terminie  i  miejscu przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

---------------------------------------------------------------

Nabór  na  stanowisko    inspektora   ds. marketingu

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  Opieki   Zdrowotnej   w Nowej Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko  Inspektora   ds.  marketingu.

Wymagania  od  Kandydatów: 

Kwalifikacje:                                                                                                                                                wykształcenie:  wyższe

Wymagania:

- znajomość przepisów ustawy o działalności leczniczej,

- znajomość przepisów ustawy zamówienia publiczne,

- minimum 3 -letnie doświadczenie na w/w stanowisku lub podobnym,

- biegła znajomośc obsługi komputera,

- kreatywność,

- dyspozycyjność

-komunikatywność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Umiejętności:

-interpersonalne                                                                                            -umiejętności   organizacji  pracy i  umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność  pracy  na  kilku  projektach  jednocześnie  oraz  efektywnego   działania     pod  presją czasu                                                                                                                                             - umiejętność  redagowania tekstów,

Do   obowiązków   Inspektora     ds.   marketingu   należy:

1.  planowanie,  opracowanie  i   wdrażanie  strategii  marketingowej  firmy,

2.  opracowanie i  prowadzenie kampanii   medialnych i wizerunkowych firmy

3.  opracowywanie materiałów  edukacyjnych   i  promocyjnych oraz  bieżąca

4.  obsługa  strony  internetowej SPZ ZOZ,

5.  przygotowywanie  dokumentacji  związanej  z kontraktowaniem usług medycznych        z NFZ,   

6. przygotowywanie  i  organizowanie   uroczystości  i   imprez   oraz  prowadzenie

    kampanii   promocyjnych  SPZ ZOZ,

7. pozyskiwanie  środków na  działalność  szpitala,

8. pozyskiwanie  kadry  lekarskiej,

9. współpraca z Urzędami Gmin i innymi  instytucjami  w  zakresie  prowadzonych spraw,

Kandydaci   na  w/w  stanowisko  proszeni  są  o  składanie  ofert  na piśmie   w  Sekretariacie  SPZ ZOZ  w Nowej  Dębie   w terminie  do 25  maja  2018 r.

do godziny 9-ej.  

 O terminie  i  miejscu przeprowadzenia   rozmowy   kwalifikacyjnej kandydaci zostaną  powiadomieni   telefonicznie.

Rozstrzygnięcie: na stanowisko inspektora ds. marketingu wybrano pana Wojciech Lisa.


----------------------------------------------------------------------------------


PRACA

DLA LEKARZA SPECJALISTY PSYCHIATRII

LUB

LEKARZA W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z PSYCHIATRII

Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie zatrudni

Lekarza specjalistę psychiatrę lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii do pracy  w Oddziale Psychiatrycznym, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz pracy dyżurowej. Forma zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę lub kontrakt).

Informujemy, iz SPZZOZ W NOWEJ DĘBIE został zakwalifikowany do programu wprowadzającego pilotaż CENTRÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO, plasując się na II miejscu w Polsce.

Wszystkie informacje dotyczące zatrudnienia można uzyskać w Dziale Kadr SPZZOZ przy ul. M.C. Skłodowskiej 1c w Nowej Dębie (budynek Administracji, parter pokój nr 6) lub telefonicznie pod nr telefonu: 15 846 26 51 wew. 168.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OFERTY PRACY DLA LEKARZY:

PEDIATRÓW, NEONATOLOGÓW, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie zatrudni Lekarzy o specjalnosciach z Pediatrii, Neonatologii i Chorówb Wewnętrznych.

Wszystkie informacje dotyczące zatrudnienia można uzyskać w Dziale Kadr SPZZOZ przy ul. M.C. Skłodowskiej 1c w Nowej Dębie (budynek Administracji, parter pokój nr 6) lub telefonicznie pod nr telefonu: 15 846 26 51 wew. 168.


--------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OFERTY PRACY

DLA DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

i DIAGNOSTY Z UPRAWNIENIAMI SEROLOGICZNYMI


Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie zatrudni Diagnostę laboratoryjnego do szpitalnego Laboratorium Analitycznego oraz Diagnoste Laboratoryjnego z uprawnieniami serologicznymi do Pracowni Serologii z Bankiem Krwi.

Wszystkie informacje dotyczące zatrudnienia można uzyskać w Dziale Kadr SPZZOZ przy ul. M.C. Skłodowskiej 1c w Nowej Dębie (budynek Administracji, parter pokój nr 6) lub telefonicznie pod nr telefonu: 15 846 26 51 wew. 168.

--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ogłasza nabór na stanowisko

Referent ds. Rozliczeń w Sekcji Statystyki i Rozliczeń.

Główne zadania:

- prowadzenie rozliczeń wynikających z podpisanych umów z NFZ,

- kompletowanie informacji i weryfikacja udzielanych świadczeń zdrowotnych,

- sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących świadczeń medycznych,

- obsługa Portalu Świadczeniodawcy na stronie internetowej NFZ w zakresie rozliczeń,

- ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi szpitala w celu prawidłowego przekazywania informacji niezbędnych do rozliczeń świadczeń zdrowotnych.

Wymagania dla kandydatów:

- preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne,

- staż pracy min. 2 lata,

- umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów,

- znajomość przepisów w zakresie rozliczeń świadczeń zdrowotnych odpowiadających zakresom świadczeń realizowanych w SPZ ZOZ w Nowej Dębie (Rozporządzeń Ministra Zdrowia, Zarządzeń Prezesa NFZ),

- znajomość przepisów dotyczących ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej,

- biegła znajomość obsługi komputera,

- komunikatywność,

- dyspozycyjność,

- umiejętność zarządzania czasem,

- mile widziane doświadczenie w rozliczaniu usług medycznych z NFZ.

Wymagane dokumenty:

- CV, list motywacyjny

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy,

- oświadczenie kandydat a o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w Sekretariacie SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do 11.04.2018 r. do godziny 12:00, z adnotacją na kopercie „Nabór na stanowisko Referenta ds. Rozliczeń” wraz z imieniem i nazwiskiem.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o pozostawienie w CV numeru kontaktowego)

-----------------------------------------------------------------------

Praca dla Położnej

Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie pilnie zatrudni położną do pracy w oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Wszelkie informacje na powyższy temat można uzyskać w

Dziale Kadr pod nr telefonu 15 846 26 51 wew. 168 lub osobiście przy ul. M. C. Skłodowskiej 1A pokój nr 6 (parter)

ZAPRASZAMY!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza konkurs  na stanowisko:

 PSYCHOLOGA  w Zespole Leczenia Środowiskowego

PSYCHOLOGA w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym

 Wymagane:

 • odpowiednie wykształcenie
 • minimum 3 lata pracy w zawodzie o danym zakresie świadczeń

 Nawiązanie stosunku pracy, nastąpi w oparciu o umowę o pracę lub umowę kontraktową

Szczegółowe warunki konkursu wraz z  formularzem oferty będą udostępnione  w Dziale Administracyjno- Organizacyjnym SPZZOZ w Nowej Dębie, w godz.od 8:00 do 12:00.,w dni robocze, tel. (0-15) 846 26 51 wew.124., oraz na stronie internetowej SPZZOZ.

 Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „ Konkurs ofert- świadczenia…..”. Do dnia 22.01.2018 r. do godz. 14:00 w Sekretariacie  Dyrekcji SPZZOZ w Nowej Dębie. ul. M.C. Skłodowskiej 1A. .Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeśli wpłynie do  dnia 22. 01.2018r.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2018r., o godz.,12:00 w Sali konferencyjnej w budynku administracji SPZZOZ w Nowej Dębie.

___________________________________________________________________________


Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza nabór na  stanowisko:

Inspektor ds. Kadr i Płac

  Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników, w tym akt osobowych
 • sporządzanie umów o pracę i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • wypełnianie świadectw pracy
 • śledzenie zmian w przepisach prawa pracy i ich interpretacja dla potrzeb SPZZOZ
 • prawidłowe i terminowe przekazywanie dokumentów dotyczących naliczania należnych pracownikom wynagrodzeń,
 • nadzór nad wykorzystaniem czasu pracy i urlopów pracowniczych oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • sporządzanie sprawozdawczości.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku ds. Kadr i Płac,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień systemu zarządzania jakością w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • dobra znajomość obsługi modułów Płace i Kadry systemu kadrowo-płacowego Infomedica,
 • bardzo dobra znajomość programu Płatnik,
 • biegła obsługa komputera (pakietu Microsoft Office: Excel, Word).
 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej
 • dokładność, wnikliwość i terminowość w podejściu do realizacji zadań
 • posiadanie umiejętności interpersonalnych
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty :

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydat a o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do sekretariatu SPZZOZ w Nowej Dębie ul. M.C. Skłodowskiej 1 a w terminie do 18.01.2018r. do godziny 12.00 z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko Inspektora ds. Kadr i Płac w SPZZOZ w Nowej Dębie” oraz podaniem swojego imienia i nazwiska.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o pozostawienie w CV numeru kontaktowego).

___________________________________________________________________

Nabór  na stanowisko Kierownika Działu Higieny i Epidemiologii

w SPZZOZ w Nowej Dębie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej  Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko Kierownika Działu Higieny i Epidemiologii w SPZZOZ  w Nowej Dębie. ZAPRASZAMY!

 Wymagania  od  Kandydatów:

I. Kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe preferowane:  ekonomiczne, prawnicze, medyczne

II. Wymagania:

 • znajomość Kodeksu Pracy, 
 • znajomość przepisów BHP
 • znajomość standardów i procedur epidemiologicznych
 •  znajomość Ustawy o Działalności Leczniczej
 • doświadczenie 3 letnie na stanowisku kierowniczym, lub pracy szpitalnej.

III. Umiejętności:

 • umiejętności  interpersonalne i zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • umiejętności organizacji pracy, w tym sporządzanie grafików i rozliczanie czasu pracy.
 • umiejętność  rozwiązywania  konfliktów  i  motywowania  pracowników

IV. Główne zadania:

 • Planowanie i organizowanie zadań w zakresie: ustalenie zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień na poszczególnych stanowiskach, określenie liczby stanowisk pracy.
 • Nadzorowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników.
 • Współudział i nadzór nad wdrażaniem i przestrzeganiem procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami.
 • Współpraca w działaniach mających na celu poprawę stanu sanitarno-technicznego jednostek Szpitala.
 • Analizowanie i opiniowanie stanu wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych w sprzęt medyczny, sprzęt i środki do utrzymania czystości, preparaty dezynfekcyjne – udział w planowaniu zakupów.
 • Udział w kontrolach sprawowanych przez instytucje zewnętrzne.
 • Prowadzenie kontroli wewnętrznej.
 • Uczestniczenie w organizowanych przetargach na zakup towarów i sprzętu do Działu.
 • Nadzór nad zachowaniem poufności posiadanych informacji i danych.
 • Wnioskowanie o zmianę lub utworzenie nowych standardów, procedur, instrukcji, regulaminów ZSZ niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań w podległej komórce organizacyjnej.
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora mieszczących się w zakresie kompetencji Kierownika Działu.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ w Nowej Dębie  ul. M.C. Skłodowskiej 1a, w terminie do 22 grudnia 2017 r. do godz. 12.00, z adnotacją na kopercie „ Nabór  na stanowisko Kierownika Działu Higieny i Epidemiologii w SPZZOZ w Nowej Dębie” oraz  podaniem  swojego  imienia i nazwiska.

O terminie  i  miejscu przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Rozstrzygnięcie: na stanowisko Kierownika Działu Higieny i Epidemiologii wybrano pana Jacka Stefaniaka.Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie:

 • anestezjologi
 • pediatrii
 • neonatologii
 • chorób wewnętrznych.

Ponadto zatrudni:

 • lekarzy do nocnej i świątecznej opieki POZ
 • lekarzy do Izby Przyjęć
 • Diagnostę Labolatoryjnego do labolatorium szpitalnego

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem telefonu:

15 846 26 51 wew.168

---------------------------------------------------------------

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie zatrudni sanitariuszy i opiekunów medycznych do pracy w Oddziale Psychiatrycznym tut. szpitala

Wymagania od Kandydatów:
Opiekun medyczny
-dyplom ukończenia szkoły medycznej na kierunku opiekun medyczny,
Sanitariusz szpitalny
-zaświadczenie o ukończeniu kurs "sanitariusz szpitalny"

Mile widziane doświadczenie w pracy z pacjentem psychiatrycznym.

Oferty prosimy składać w Sekretariacie SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do 15 listopada 2017r. do godz. 11:00.

Ze względu na specyfikę pracy w oddziale psychiatrycznym zastrzegamy sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem telefonu:

15 8462651 wew. 109 lub 185.
Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie

pilnie zatrudni lekarzy

do pracy w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki POZ.

Wszystkie informacje dotyc