Zakład Opiekuńczo Leczniczy

Zakład Opiekuńczo Leczniczy


Zakład Opiekuńczo Leczniczy liczy 35 łóżek. Obiekt w którym mieści się ZOL dostosowany jest do użytku osób niepełnosprawnych (jasne sale, odpowiednie posadzki, sala kąpielowa wyposażona w łóżko kąpielowe, krzesło kąpielowe oraz podnośnik do podnoszenia i przemieszczania chorych), izolatka z węzłem sanitarnym, świetlica, kuchenka, pokój zabiegowy oraz pokój socjalny. Zaletą budynku jest to, że pacjenci bez przeszkód w okresie letnim mogą być wywożeni na wózkach na zewnątrz Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.

Celem funkcjonowania jest objęcie całodobową opieką, leczeniem i rehabilitacją pacjentów. Świadczenia medyczne w Zakładzie obejmują:

  • Całodobowe kompleksowe działania pielęgnacyjne
  • Rozpoznanie, leczenie i orzekanie o stanie zdrowia
  • Wykonywanie badań diagnostycznych
  • Udzielanie świadczeń konsultacyjnych
  • Zapewnienie środków farmaceutycznych, materiałów medycznych oraz wyżywienia pacjentom stosownie do ich stanu zdrowia
  • Całodobowa pielęgnacja i rehabilitacja pacjentów
  • Organizowanie pacjentom zajęć kulturalno-rekreacyjnych w formie:

- terapii zajęciowej
- spotkania z udziałem młodzieży licealnej
- organizowanie spotkań pacjentów z księdzem i dziećmi szkoły podstawowej (rozmowy, program muzyczny, skecze)
- organizowanie uroczystej Mszy Św. z udziałem kapelana szpitalnego młodzieży licealnej.

Na przełomie ostatnich lat nastąpił rozwój zawodowy personelu oraz podniesienie kwalifikacji. Zostały ukończone przez pielęgniarki kursy w dziedzinie:
- opieki długoterminowej
- pielęgniarstwa psychiatrycznego
- anestezjologii i intensywnej opieki medycznej.

Głównym celem oddziału jest zapewnienie właściwej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji oraz poprawa zdrowia fizycznego psychicznego naszym podopiecznym w miłej i ciepłej atmosferze.

Wszelkie wzory dokumentów takich jak: 

  • skierowanie do ZOL
  • wniosek o wydanie skierowania do ZOL
  • wywiad pielegniarski i zaświadczenie lekarskie.

i inne, które załatwiane są u lekarza kierującego do ZOL  można pobrać ze strony  http://zoznowadeba.pl otwierając zakładkę O Szpitalu, następnie zakładkę: Regulamin Organizacyjny, i nastepnie zakładkę: 5. Załacznik nr 4 Regulamin ZOL, lub wybierając bezpośrednio link: http://zoznowadeba.pl/artykuly,10.html.

Natomiast Kartę Oceny Pacjenta Opartą na skali Bartel można pobrać do druku kopiując jej wzór zamieszczony poniżej i przenosząc go na plik word.


Kontakt:
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
ul. Rzeszowska 8
39-460 Nowa Dęba                                                                              

 tel: 15 846 05 01,   15 846 05 02,   15 846 05 03


Kierownik: lek. med. Teresa Maziarz-Puchalska

 

KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCYKIEROWANEGO DO OBJĘCIA /OBJĘTEGO (1) PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ DŁUGOTERMINOW DOMOWĄ

1. Ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel (2) 

Imię i nazwisko świadczeniobiorcy

..........................................................................................................................................

Adres zamieszkania

..........................................................................................................................................

Numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

..........................................................................................................................................

Ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel

Lp.

Czynność (3)

Wynik (4)

1

Spożywanie posiłków:

 0-nie jest w stanie samodzielnie jeść

5-potrzebuje pomocy w krojeniu, smarowaniu masłem, itp., lub wymaga zmodyfikowanej diety

 10-samodzielny, niezależny

 

2

Przemieszczanie się z łóżka na krzesło i z powrotem, siadanie:

0-nie jest w stanie; nie zachowuje równowagi przy siedzeniu

5-większa pomoc fizyczna (jedna lub dwie osoby)

10-mniejsza pomoc słowna lub fizyczna

 15-samodzielny

 

3

Utrzymywanie higieny osobistej:

0-potrzebuje pomocy przy czynnościach osobistych

 5-niezależny przy myciu twarzy, czesaniu się, myciu zębów (z  zapewnionymi pomocami)

 

4

Korzystanie z toalety (WC)

0-zależny

5-potrzebuje pomocy, ale może coś zrobić sam

 10-niezależny, zdejmowanie, zakładanie, ubieranie się, podcieranie się

 

5

Mycie, kąpiel całego ciała:

0-zależny

 5-niezależny lub pod prysznicem

 

6

Poruszanie się po powierzchniach płaskich:

0-nie porusza się lub < 50 m

5-niezależny na wózku; wliczając zakręty > 50 m

10-spacery z pomocą słowną lub fizyczną jednej osoby > 50 m

 15-niezależny, ale może potrzebować pewnej pomocy, np. laski > 50m

 

7

Wchodzenie i schodzenie po schodach:

0-nie jest w stanie

5-potrzebuje pomocy słownej, fizycznej; przenoszenie

 10-samodzielny

 

8

Ubieranie się i rozbieranie:

0-zależny

5-potrzebuje pomocy, ale może wykonywać połowę czynności bez pomocy

 10-niezleżny w zapinaniu guzików, zamka, sznurowadeł, itp

 

9

Kontrolowanie stolca /zwieracza odbytu:

0-nie panuje nad oddawaniem stolca lub potrzebuje lewatyw

5-czasami popuszcza (zdarzenia przypadkowe)

 10-panuje, utrzymuje stolec

 

10

Kontrolowanie moczu /zwieracza pęcherza moczowego:

0-nie panuje nad oddawaniem moczu lub cewnikowany i przez to niesamodzielny

5-czasami popuszcza (zdarzenia przypadkowe)

 10-panuje, utrzymuje mocz

 

 

 Wynik kwalifikacji (5)

 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

data, podpis i pieczątka pielęgniarki ubezpieczenia zdrowotnego albo pielęgniarki opieki długoterminowej domowej

2.   Wynik oceny stanu zdrowia:

Stwierdzam, że wyżej wymieniona osoba wymaga / nie wymaga1) pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

data, podpis i pieczątka lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

 

1) Niepotrzebne skreślić

2) Mahoney FI, Barthel D. ”Badanie funkcjonalne: Wskaźnik Barthel.” Maryland State Med Journal 1965; 14:56-61. Wykorzystane za zgodą. Skala ta może być używana bez ograniczeń dla celów niekomercyjnych.

3)  W   Lp.   1-10   należy   wybrać   i   podkreślić   jedną   z   możliwości   najlepiej   opisującą stan świadczeniobiorcy

4) Należy wpisać wartość punktową przypisaną wybranej możliwości

5) Należy wpisać uzyskaną sumę punktów