IQNET, CSQ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie otrzymał na okres trzech lat Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie ratownictwa medycznego wraz z nocną i świąteczną pomocą medyczną w podstawowej opiece zdrowotnej. Uzyskanie certyfikatu jest wynikiem dobrowolnego poddania się naszego Szpitala auditowi zewnętrznemu prowadzonemu przez wizytatorów firmy IMQ S.p.A.

Równocześnie z certyfikatem CSQ SP ZZOZ w Nowej Dębie otrzymał certyfikat IQNet -międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego największe jednostki certyfikujące, którego znak jest rozpoznawalny na całym świecie. IQNet posiada w sektorze certyfikacji unikalną wiarygodność i reputację. Obecnie IQNet skupia członków z wielu krajów świata i jest największą na świecie organizacją certyfikującą. Dzięki certyfikacji przeprowadzonej przez IMQ i otrzymaniu certyfikatu IQNet, SPZ ZOZ w Nowej Dębie został przyjęty
do międzynarodowego grona organizacji certyfikowanych i zostanie wpisany
do międzynarodowej bazy.

Certyfikat SPZZOZ w Nowej Dębie otrzymał na okres 3 lat. System Zarządzania Jakością jest jednak procesem ciągłym. Dlatego też wszystkie dotychczasowe działania będą kontynuowane i doskonalone. O ich efektach świadczyć będą wyniki kolejnych okresowych auditów kontrolnych przeprowadzanych przez jednostkę certyfikującą przynajmniej 1 raz w roku. Dlatego mamy świadomość konieczności dalszej pracy nad utrzymaniem systemu, oraz podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu go na pozostałe jednostki organizacyjne Szpitala i uzyskanie certyfikatu dla całego SPZZOZ.

Co daje Szpitalowi uzyskanie Certyfikatu?

Na to pytanie odpowiada Dyrektor Szpitala mgr Bogdan Tomczyk.

- Wprowadzenie procedur systemu zarządzania jakością ISO 9001 z całą pewnością da korzyści pacjentom, a także usprawni pracę personelu Szpitala, jak również sprawi, że Szpital będzie postrzegany jako wiarygodny partner na rynku świadczenia usług medycznych.

Szpital ubiegając się o ISO 9001 podkreśla jednocześnie, że najważniejsze dla niego jest dobro pacjenta, świadczenie usług na najwyższym poziomie jakości, a także zapewnienie pacjentom profesjonalnej opieki. Wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 skutkuje poprawą kontaktów z pacjentami poprzez zwiększenie ich zaufania do szpitala. Wpływa też skutecznie na procesy komunikacji wewnątrz szpitala poprzez jasny podział kompetencji, odpowiedzialności, usprawnieniu systemu decyzyjnego oraz zwiększenia zaangażowania personelu medycznego. Wdrażanie systemu ISO 9001 w dużym stopniu wpływa na zwiększenie przewagi konkurencyjnej szpitala na rynku usług medycznych, zapobiega niezgodnościom, jakie mogą pojawić się w czasie procesu świadczenia usług medycznych. Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania ISO 9001 szpital wzmacnia swój wizerunek na rynku usług medycznych, co pozwala na spełnienie rosnących oczekiwań pacjentów poprzez standaryzację działań. Dzięki wdrożeniu omawianego systemu, szpital wie, jakie są aktualne i przyszłe potrzeby pacjentów poprzez realizacje badań ich satysfakcji z poziomu oferowanych usług medycznych.


Czy certyfikat ISO 9001 podnosi rangę Szpitala w Nowej Dębie?

Dyrektor SPZZOZ podkreśla, że dzięki wprowadzeniu systemu zarządzania jakością uporządkowany jest również zakres obowiązków i odpowiedzialności każdego pracownika. System ISO 9001 daje korzyści związane z możliwością kontroli nad infrastrukturą techniczną szpitala, a tym samym usprawnia wewnętrzne funkcjonowanie szpitala, co wpływa na wzrost jego skuteczności oraz efektywności działania. W placówkach, które posiadają system ISO 9001 poziom jakości usług medycznych jest znacznie wyższy w porównaniu ze szpitalami bez systemu ISO 9001. Zatem szpitale posiadające wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 są liderami jakości na rynku usług medycznych.

Otrzymanie certyfikatu jakości jest dla nas potwierdzeniem starań, jakie wkładamy w utrzymanie wysokiej jakości naszych usług medycznych oraz troskę o dobro pacjenta, co jest głównym mottem wszystkich działań, jakie podejmujemy.