Aktualności

 • 26 styczeń- Ogólnopolski Dzień Transplantologii 25.01.2016

  Przeszczepianie narządów jest metodą ratowania życia. Polega na wszczepieniu biorcy narządu lub tkanek pochodzących od innego człowieka. Dla osób ze skrajną niewydolnością serca, płuc czy wątroby przeszczepienie narządu jest jedyną skuteczną metodą ratującą życie, podobnie jak przeszczep szpiku w przypadku nieuleczalnych chorób szpiku (w tym różnych rodzajów białaczek)

   W zeszłym roku wykonano 1064 przeszczepów nerek, 336 wątroby, 76 serca, 37 trzustki i 19 płuca. Narządy te pochodziły od zmarłych dawców. Przeprowadzono też kilkadziesiąt przeszczepów nerek oraz fragmentów wątroby. Niektóre narządy (nerka, segment wątroby) lub tkanki (szpik kostny) można pobierać od osób żywych pod warunkiem, że dawca wyrazi na to zgodę, a jego życie nie będzie narażone na niebezpieczeństwo. Jednak większość narządów i tkanek do przeszczepienia - nerki, serca, płuca, wątroby, trzustki, jelita i rogówki - pobiera się ze zwłok osób, które za życia nie wyraziły sprzeciwu na pobranie, oraz kiedy zostały już u nich wyczerpane wszystkie możliwości leczenia i stwierdzono komisyjnie śmierć mózgową.

  więcej
 • Bezpłatne badanie słuchu 20.01.2016

  Bezpłatne badanie słuchu w Oddziale Rehabilitacji

  Statystyki w Polsce wskazują, że problem niedosłuchu dotyka co trzecią osobę dorosłą i co piąte dziecko. Tak jak w większości chorób, wczesna diagnoza zwiększa szansę powodzenia kuracji. Niedosłuch można zdiagnozować przy pomocy audiometru, który emitując dźwięki w podstawowym zakresie słyszalności, pozwala na ich zróżnicowanie i pomiar oraz wyznaczenie progów słyszalności. W ten sposób poprzez wykreślenie audiometru możemy ustalić rodzaj oraz wielkość ubytku słuchu. Wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi niedosłyszącym i mając na uwadze powyższy problem, zorganizowaliśmy bezpłatne badania słuchu 20 stycznia br. w Oddziale Rehabilitacji. Z badań skorzystało 11 pacjentów. Ponadto pacjenci mieli możliwość doboru aparatu słuchowego. Firma wykonująca badania słuchu posiada szeroki asortyment aparatów oraz kontrakt z NFZ, umożliwiający pacjentom skorzystanie z refundacji. Mamy nadzieję, że było to pierwsze, ale nie ostatnie zorganizowane bezpłatne badanie słuchu dla naszych pacjentów.

  więcej
 • Nabór na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 19.01.2016

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej  Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

  Główne zadania:

  - Organizowanie  kompleksowych   świadczeń   udzielanych  przez pielęgniarki oraz personel pomocniczy  w Zakładzie  Opiekuńczo-Leczniczym  na  optymalnym poziomie ilościowym i jakościowym.

  - Nadzór nad realizacją świadczeń  pielęgniarskich, opiekuńczych i terapeutycznych w zakładzie.

  - Nadzór  nad  przestrzeganiem obowiązujących standardów i procedur  w opiece nad pacjentami. 

  - Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi szpitala w celu prawidłowego przekazywania informacji niezbędnych do rozliczeń świadczeń medycznych oraz w zakresie sprawnego funkcjonowania zakładu.

  - Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących świadczeń medycznych  oraz prowadzenie rozliczeń wynikających z podpisanych umów z NFZ.

   Wymagania  od  Kandydatów:

  I. Kwalifikacje:

  - tytuł  magistra na kierunku pielęgniarstwo – 1 rok pracy  w szpitalu,  lub

  - tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany  tytuł   specjalisty  w dziedzinie mającej  zastosowanie  w  ochronie zdrowia  i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka – 1 rok  pracy w szpitalu,  lub 

  - licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie  pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub  organizacji  i zarządzania – 3 lata  pracy w szpitalu,  lub

  - licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny – 4 lata pracy   w szpitalu, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,   

  na ww. stanowisko została zatrudniona mgr Teresa Lubera

  więcej
 • OFERTA PRACY DLA INSPEKTORA DS. ROZLICZEŃ 12.01.2016

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. Rozliczeń w Sekcji Statystyki i Rozliczeń.

  Główne zadania:

  - prowadzenie rozliczeń wynikających z podpisanych umów z NFZ,

  - kompletowanie informacji i weryfikacja udzielanych świadczeń zdrowotnych,

  - sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących świadczeń medycznych,

  - obsługa Portalu Świadczeniodawcy na stronie internetowej NFZ w zakresie rozliczeń,

  - ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi szpitala w celu prawidłowego przekazywania informacji niezbędnych do rozliczeń świadczeń medycznych,

  Wymagania dla kandydatów:

  - wykształcenie wyższe ekonomiczne,

  - staż pracy na samodzielnym stanowisku min. 5 lata,

  - znajomość przepisów w zakresie  rozliczeń świadczeń zdrowotnych (Zarządzenia Prezesa NFZ i Rozporządzenia Ministra Zdrowia)

  - znajomość przepisów dotyczących ustawy o działalności leczniczej,

  - biegła znajomość obsługi komputera,

  - umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów,

  - komunikatywność,

  - dyspozycyjność,

  - umiejętność zarządzania czasem,

  - mile widziane doświadczenie w rozliczaniu usług medycznych z NFZ.

  więcej
 • Oferta na świadczenia zdrowotne realizowane przez lekarzy i psychologa 31.12.2015

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej W Nowej Dębie

   działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (jedn. tekst Dz. U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (jedn. Tekst Dz. U. z 2015r, poz. 581 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie :

   1. świadczenia lekarskie realizowane w oddziałach Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie:

  - Oddział Chirurgii ogólnej,

  - Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc,

  - Izba Przyjęć

  2. świadczenia lekarskie realizowane w Poradniach Specjalistycznych:

  - Poradni Endokrynologicznej,

  - Poradni Gastroenterologicznej,

  - Poradni Kardiologicznej

  3. świadczenia lekarskie realizowane w Pracowni Endoskopowej

  4. świadczenia psychologiczne realizowane w:

  - Poradni Zdrowia Psychicznego,

  - Oddziale Psychiatrycznym

  więcej
 • Oferta pracy dla lekarza 10.12.2015

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 39-460 Nowa Dęba ul. M.C. Skłodowskiej 1A woj. podkarpackie zatrudni lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie endokrynologii do pracy w Poradni Endokrynologicznej.

  Forma zatrudnienia oraz warunki płacowe do uzgodnienia.

  Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem 15 8462651 wew. 120 lub 124.

  więcej
 • Oferta pracy dla kierowcy 04.12.2015

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 39 -460 Nowa Dęba ul. M.C. Skłodowskiej 1A woj. podkarpackie zatrudni kierowcę z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do pracy w Dziale Techniczno-Gospodarczym.

  Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem 15 8462651 wew. 168.

  więcej