Zaznacz stronę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje:

Szanowni Państwo! Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osoba podlegająca ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie? Jednorazowe odszkodowanie przysługuje: 1) ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi, pomocnikowi rolnika), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku an zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, 2) członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł w skutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Kiedy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej? 1) Rolnikowi lub domownikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej gdy uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem rolnictwa lub pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności: a) na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub b) w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego albo w drodze powrotnej lub c) podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, w drodze do miejsca wykonywania tych czynności lub drodze powrotnej. 2) Pomocnikowi rolnika jeżeli uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności określonych w umowie o pomocy pry zbiorach.

Tryb postępowania przy zgłoszeniu wypadku przy pracy rolniczej. Wypadek należy zgłosić bez zbędnej zwłoki w najbliższej jednostce organizacyjnej KRUS (osobiście, telefonicznie lub na piśmie pocztą elektroniczną lub tradycyjną).  Miejsce i przedmioty związane z wypadkiem w miarę możliwości zabezpieczyć do czasu przeprowadzenia oględzin przez pracownika Kasy.

Wysokość jednorazowego odszkodowania. Jednorazowe odszkodowanie wynosi 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Orzeczenia dotyczące stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w związku z ustaleniem prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wydaja w pierwszej instancji – lekarze rzeczoznawcy Kasy, a w drugiej instancji – komisje lekarskie Kasy.

Bliższe informacje na temat jednorazowego odszkodowania uzyskać można na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz w każdej jednostce organizacyjnej Kasy.