Zaznacz stronę

Blok operacyjny

Blok operacyjny stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną szpitala. Blok operacyjny jest utrzymywany w stanie stałego pogotowia operacyjnego tak, że możliwe jest wykonanie zabiegu operacyjnego o każdej porze. Pomieszczenia bloku operacyjnego utrzymywane są w stanie wzorowej czystości i porządku. Każdorazowo po zakończeniu operacji dokładnie zmywa się salę i sprzęt. Narzędzia operacyjne użyte do zabiegu są poddawane procesowi mycia, dezynfekcji a następnie właściwej sterylizacji. Brudna i zanieczyszczona bielizna pooperacyjna umieszczana jest w odpowiednich pojemnikach i usuwana poza obręb bloku operacyjnego.

Instrumentarium i opakowania z wyjałowionym materiałem operacyjnym przechowywane są w wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu. Narzędzia i materiał operacyjny używane są wyłącznie w obrębie Bloku Operacyjnego. Zawartość opakowań wyjałowionych przygotowanych do operacji jest ściśle przeliczona i zaznaczona. Personel sal operacyjnych jest obowiązany wkładać ubiór operacyjny. Wejście na sale operacyjne bez odpowiedniego stroju jest niedopuszczalne. Ubiór operacyjny jałowy (fartuch, maska, rękawiczki) może być użyty tylko do jednego zabiegu. W czasie zabiegu wstęp na salę operacyjną poza personelem operacyjnym mają tylko osoby fachowe, które uzyskały zezwolenie kierownika bloku lub lekarzy prowadzących zabieg operacyjny. Zabiegi operacyjne odbywają się wg ustalonego programu, który umieszczony jest na tablicy z podaniem nazwiska chorego, sali, na której przebywa, rozpoznania, rodzaju zabiegu i ewentualnej obsady operacyjnej. Wszelkie zmiany w programie operacyjnym mogą wystąpić tylko za zgodą kierownika bloku operacyjnego oraz za zgodą lekarza anestezjologa.

Lekarz operujący jest obowiązany osobiście zbadać chorego przed rozpoczęciem operacji i upewnić się czy chory bądź jego rodzina (opiekunowie prawni) wyrazili zgodę na zabieg operacyjny, bądź też czy nie zachodzą podstawy do wykonania zabiegu bez uzyskania takiej zgody. Po zakończonej operacji pacjent przekazywany jest przez personel anestezjologiczny do oddziału macierzystego. Stan pacjenta odnotowywany jest w odpowiedniej dokumentacji oraz lekarz anestezjolog w porozumieniu z operatorem ustala zlecenia pooperacyjne. W przypadku, gdy stan pacjenta po zabiegu jest ciężki lub niestabilny, jest on przekazywany do sali intensywnego nadzoru pooperacyjnego pod opiekę personelu anestezjologicznego.

Kontakt:
Blok Operacyjny
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A
39-460 Nowa Dęba
tel. 15 846 26 51 w. 143

Kierownik:
Pielęgniarka Koordynująca: Iwona Stefaniak