Zaznacz stronę

Nocna Świąteczna Opieka Medyczna i POZ

Nocna Świąteczna Opieka Medyczna i Podstawowa Opieka Zdrowotna udziela świadczenia zdrowotne całodobowo. Podstawowe zadania to:
• Udzielanie bezzwłocznej pomocy medycznej w miejscu zdarzenia osobom, które uległy wypadkowi lub nagle zachorowały.
• Udzielanie pomocy medycznej osobom zgłaszającym się do Ambulatorium oraz przywiezionych karetkami Pogotowia Ratunkowego i innymi środkami komunikacyjnymi.
• Transport chorych wymagających transportu środkami specjalistycznymi na zlecenie.
• Transport chorych z domu i do domu na życzenie pacjenta za odpłatnością wg określonej taryfy płatności.
• Zabezpieczenie medyczne wraz z Zespołem Ratownictwa Medycznego imprez masowych organizowanych na terenie działania Nocnej Świątecznej Opieki Medycznej i POZ (w razie potrzeby interwencji lekarskiej).
• Organizowanie, koordynowanie i pomoc medyczna w akcjach ratowniczych w razie klęsk żywiołowych, katastrof – współpraca z Państwową Strażą Pożarną, Policją i innymi organami zewnętrznymi.
• Prowadzenie rejestracji zgłoszeń, udzielanie informacji o chorych (przy zachowaniu obowiązującej tajemnicy lekarskiej)- w sprawie chorych, którym Oddział udzielał pomocy w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.
• Przekazywanie informacji właściwym jednostkom służby zdrowia, w przypadkach ważnych ze względu na stan zdrowia chorego.
• Stosowanie reżimu sanitarnego.
• Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami.
• Ciągłe szkolenie personelu w zakresie zasad udzielania wykwalifikowanej pomocy medycznej, zasad korzystania ze sprzętu ratującego życie.

Do zadań Zespołu Ratownictwa Medycznego, zwanego dalej „zespołem”, działający w ramach Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu należy w szczególności:
• Pozostawanie w stałej gotowości do podjęcia działań.
• Przyjmowanie i realizacja dyspozycji dyspozytora medycznego centrum.
• Powiadamiania ratunkowego lub innego dyspozytora służb ratowniczych właściwego do uruchomienia zespołu.
• Dotarcie na miejsce w możliwie najkrótszym czasie.
• Ocena stanu bezpieczeństwa pod kątem zagrożeń dla osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz wezwanie odpowiednich służb w celu ograniczenia lub wyeliminowania tych zagrożeń.
• Udzielanie świadczeń zdrowotnych przedszpitalnych zwanych dalej świadczeniami.
• Transport osoby, której udzielano świadczenia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz możliwości kontynuacji podjętego leczenia, do szpitalnego oddziału ratunkowego lub innej jednostki ochrony zdrowia, w zależności od wskazań.
• przekazanie lekarzowi jednostki, o której mowa w pkt 6, osoby, której udzielono świadczenia, wraz z dokumentacją określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
• Udzielenie lekarzowi jednostki, o której mowa w pkt 6, szczegółowych informacji dotyczących.
o stanu zdrowia osoby, której udzielono świadczenia,
o zakresu udzielonych świadczeń,
o innych informacji mających istotne znaczenie dla dalszego przebiegu leczenia;
• Pozostawanie w stałej łączności radiowej z właściwym dyspozytorem medycznym.
• Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej w formie karty informacyjnej udzielenia pomocy doraźnej; po zakończeniu zadań wymienionych w pkt 2-8, niezwłoczne zgłoszenie właściwemu dyspozytorowi gotowości do przyjęcia kolejnej dyspozycji.

W przypadku, gdy liczba osób wymagających udzielenia świadczeń przekracza możliwości zespołu, który pierwszy dotarł na miejsce zdarzenia, zespół ten jest zobowiązany do:
• Dokonania oceny stanu zdrowia osób wymagających udzielenia świadczeń.
• Prowadzenia na miejscu zdarzenia medycznych działań ratowniczych.
• Powiadomienia, dostępnymi środkami łączności, centrum powiadamiania ratunkowego lub właściwego dyspozytora o:
– sytuacji na miejscu zdarzenia,
– ilości i stanie zdrowia osób wymagających udzielenia świadczeń,
– konieczności wezwania dodatkowych zespołów lub innych służb ratowniczych,
– przewidywanym czasie przybycia zespołów do szpitala lub szpitali, do których odbędzie się transport osób, którym udzielono świadczeń;
• Koordynowania medycznych działań ratowniczych podejmowanych przez kolejno przybywające na miejsce zdarzenia zespoły oraz inne podmioty ratownicze.
• W czasie gaszenia pożarów, w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub innych działań specjalistycznych, zadaniem zespołu jest udzielanie świadczeń oraz podporządkowanie się poleceniom kierującego działaniami ratowniczymi w rozumieniu przepisów o ochronie przeciwpożarowej i krajowym systemie ratowniczo gaśniczym.
• W przypadku katastrof i klęsk żywiołowych zadaniem zespołu jest udzielanie świadczeń zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o stanie klęski żywiołowej.

Oddział Pomocy Doraźnej i Podstawowej Opieki Zdrowotnej działa na podstawie:

a) Ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r., Nr 112, poz. 654),
b) Ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164. poz. 1027 ze zm.)
c) Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie.
d) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegółowych zadań zespołów ratownictwa medycznego ( Dz. U. z dnia 24 lipca 2003r.).

Kontakt:
Nocna Świąteczna Opieka Medyczna i POZ
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A
39-460 Nowa Dęba
tel. 15 846 26 51 w. 166