Zaznacz stronę

Przyjęcie do szpitala

Zasady obowiązujące przy przyjęciu pacjenta w trybie planowym.

1) Pacjent przyjmowany w trybie planowym powinien posiadać ze sobą niezbędne dokumenty takie jak:

  • skierowanie do szpitala
  • dokument potwierdzający tożsamość
  • dokument stwierdzający ubezpieczenie zdrowotne
  • wymagane badania dodatkowe
  • dokumenty z konsultacji specjalistycznych
  • dokumenty stwierdzające odbycie posiadanych szczepień
  • dokumentację medyczną z przebytych chorób i leczenia.

2) Pacjent powinien ponadto posiadać:

  • własne przybory toaletowe (ręcznik, szczoteczka do zębów, maszynka do golenia, kosmetyki)
  • pidżamę, szlafrok i obuwie domowe
  • własne przybory do spożywania posiłków: sztućce, kubek talerzyk.

Uwaga! W przypadku przyjęcia pacjenta do szpitala w trybie pilnym, zasady, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2, powinny być wypełnione przez rodzinę (opiekunów) pacjenta lub przez samego pacjenta natychmiast po ustaniu trybu pilnego.

Zasady postępowania w przypadku przyjęć w trybie pilnym:

1. Jeżeli z rozpoznania wstępnego wynikają bezwzględne wskazania do natychmiastowego leczenia szpitalnego, lekarz Izby Przyjęć:

a) wydaje konieczne zlecenia lecznicze (diagnostyczne i ogólne), a następnie

b) natychmiast wraz z pielęgniarką Izby Przyjęć transportuje pacjenta do właściwego Oddziału lub Bloku operacyjnego.

2) W sytuacjach, kiedy bezpośredniego zagrożenia życia nie ma, po zbadaniu przez lekarza Izby Przyjęć:

a) podaje się niezbędne leki,

b) wykonuje się niezbędne badania dodatkowe,

c) odbywają się konsultacje specjalistyczne,

d) transportuje się do właściwego oddziału lub

e) udziela się pomocy medycznej oraz kieruje pacjenta do domu.

Zasady postępowania w sytuacji konieczności nagłego udzielania pomocy medycznej dla osób przebywających na terenie Szpitala i jego posesji:

1) wstępna ocena medyczna pacjenta i podjęcie niezbędnych czynności w sytuacji zagrożenia życia na terenie budynku Szpitala należy do obowiązków personelu komórki organizacyjnej,
w której miało miejsce zdarzenie,

2) wstępna ocena medyczna pacjenta i podjęcie niezbędnych czynności w sytuacji zagrożenia życia na terenie posesji szpitala należy do obowiązków personelu Izby Przyjęć ogólnej,

3) po podjęciu niezbędnych czynności medycznych, zależnie od stanu zdrowia pacjent pod opieką personelu, o którym mowa powyżej winien być doprowadzony lub przetransportowany do Izby Przyjęć i przekazany pod opiekę lekarza.

Lekarz Izby Przyjęć lub lekarz właściwego Oddziału postanawia o zawiadomieniu członka rodziny, przedstawiciela ustawowego lub opiekunów faktycznych pacjenta o:

1) przyjęciu bez ich wiedzy do Szpitala pacjenta niepełnoletniego,

2) przyjęciu pacjenta bez względu na wiek w przypadku nagłym i ciężkim albo o znacznym pogorszeniu się stanu zdrowia chorego lub o jego zgonie,

3) przeniesieniu pacjenta do innego zakładu opieki zdrowotnej z podaniem dokładnego adresu tego zakładu.

2. Zawiadomień, o których mowa w pkt. 1) oraz 3) dokonują sekretarka medyczna lub pielęgniarka Izby Przyjęć lub właściwego Oddziału.

3. Zawiadomień, o których mowa pkt. 2 dokonuje odpowiednio lekarz Izby Przyjęć lub lekarz dyżurny właściwego Oddziału.

Przy Przyjęciu

1. Pacjenci przyjmowani do Szpitala w celu hospitalizacji zaopatrywani są w znak identyfikacyjny, zawierający informacje pozwalające na ustalenia imienia i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta, zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikacje pacjenta przez osoby nieuprawnione. Pacjenci małoletni przy przyjęciu do Szpitala zaopatrywani są w opaski identyfikacyjne zakładane na nadgarstek zawierające informacje: imię, nazwisko, datę urodzenia lub PESEL. W przypadku noworodków opaska identyfikacyjna zawiera imię i nazwisko matki, PESEL matki, płeć, datę i godzinę urodzenia, przy czym opaska może być założona na rękę lub nogę.

2. Pielęgniarka Izby przyjęć i lekarz odpowiedniego Oddziału w Izbie Przyjęć zakładają pacjentowi zgłaszającemu się w celu hospitalizacji dokumentację medyczną wg wymogów odpowiedniego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w tej sprawie oraz wg obowiązujących wewnętrznych wymogów w SPZ ZOZ.

3. W dokumentacji medycznej zakładanej przy przyjęciu pacjenta w celu hospitalizacji pacjent, przedstawiciel ustawowy w przypadku pacjenta małoletniego lub prawny opiekun powinni wskazać:

1/ osobę upoważnioną do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielonych świadczeń zdrowotnych pacjentowi, z podaniem imienia, nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą albo pisemne oświadczenie o braku takiego upoważnienia,

2/ osobę upoważnioną do uzyskiwania dokumentacji medycznej, a w przypadku śmierci – do wglądu do dokumentacji medycznej, z podaniem imienia, nazwiska osoby upoważnionej lub pisemne oświadczenie pacjenta o braku takiego upoważnienia.

4. W razie, gdy pacjent jest niezdolny do złożenia upoważnień lub oświadczeń wymienionych w pkt. 3, w dokumentacji medycznej należy odnotować przyczynę zaniechania tych czynności i podjąć je z chwilą, gdy stan zdrowia pacjenta na to pozwoli.