Zaznacz stronę

Rada Społeczna

Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  • przyznawania Dyrektorowi nagród,
  • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem,
  • regulaminu organizacyjnego,
  • statutu SPZZOZ.

2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:

  • planu finansowego, w tym inwestycyjnego,
  • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • kredytów bankowych lub dotacji,
  • podziału zysku,

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub statucie.