Zaznacz stronę

Projekty UE

PROJEKT NR 1

 

 

PROJEKT NR 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu:

„Dobudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala – podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZZOZ w Nowej Dębie”.

Całkowita wartość projektu: 8 280 262,04 PLN

Kwota dofinansowania z ze środków RPO WP: 6 544 608,24 PLN

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

Cel projektu: zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w regionie, poprzez dobudowanie oraz wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 SPZZOZ w Nowej Dębie.

 

PROJEKT 3

Projekt dofinansowany w Funduszy Europejskich

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu:

“Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19″

Kwota dofinansowania: 87 687,60 zł

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

umowa z dnia 28.10.2020 r zawarta pomiędzy NFZ – POW w Rzeszowie a SPZZOZ w Nowej Dębie.

 

 

 

PROJEKT 4

Projekt współfinansowany ze środków instrumentu REACT-EU

w ramach działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – REACT-EU

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

(sfinansowany w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19)

Tytuł projektu:

“E-usługi w SPZZOZ w Nowej Dębie”

Całkowita wartość projektu: 2 816 334,00 PLN

Kwota dofinansowania z ze środków RPO WP: 2 078 505,00 PLN

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

umowa z dnia 22.04.2022 r zawarta pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie a SPZZOZ w Nowej Dębie.