Zaznacz stronę

Misja Szpitala

“Wszystko co wielkie
jest wielkie przez serce”
– Cyprian Kamil Norwid

Misją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie jest zapewnienie wysokiej jakości świadczeń medycznych oraz uzyskanie miana najlepszej placówki w regionie Północnego Podkarpacia.

Zakład promuje zdrowie osób, rodzin oraz szeroki zakres wysokiej jakości świadczeń prewencyjnych, leczniczych i opiekuńczych, realizowanych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę w kooperacji z innymi organizacjami służby zdrowia i opieki społecznej zdolnymi do szybkiej reakcji wymogów nabywcy świadczeń i prawdziwie wrażliwymi na potrzeby pacjentów.

Realizacja tak wytyczonej misji wymaga:
• Przewidywania i zaspakajania potrzeb pacjentów szpitala;
• Zapewnienia pacjentom najwyższej jakości usług;
• Profesjonalnej organizacji pracy na wszystkich szczeblach organizacji szpitala;
• Dbałości o środowisko naturalne w otoczeniu szpitala.

Naszymi zamierzeniami i długofalowymi celami są:
• Rozwój takiego zakresu świadczeń, który będzie akceptowany i dostosowany do potrzeb lokalnych.
• Szybkie rozpoznanie potrzeb zdrowotnych i redukcja barier dostępu do świadczeń.
• Związki z innymi zakładami opieki zdrowotnej prowadzące do oferowania naszym odbiorcom zintegrowanych świadczeń.
• Zapewnienie finansowej samowystarczalności Zakładu i pełne wywiązywanie się ze zobowiązań kontraktowych.
• Realizacja świadczeń w sposób maksymalizujący relacje efekt zdrowotny, a nakład.
• Uwzględnienie w zarządzaniu opinii odbiorców usług, nacisk na inicjatywy i innowacje.

Narastający popyt stwarza możliwość świadczenia zróżnicowanych usług wysokiej jakości. Szpital stara się zapewnić zwiększenie korzyści zdrowotnych odbiorcom świadczeń przez:
• Ukierunkowanie działań prewencyjnych – skreeningu, edukacji, promocji właściwego stylu życia, na główne przyczyny chorób i przedwczesnych zgonów.
• Tworzenie i przestrzeganie standardów opieki.
• Podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego.

Szpital udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, ciągłej i kompleksowej opieki w zakresie:

I. Usług zdrowotnych:

  • leczenie / leczenie farmakologiczne, zabiegi terapeutyczne , konsultacje specjalistyczne/
  • pielęgnacyjne / wynikające z diagnozy pielęgniarskiej/
  • diagnostyczne/ w zakresie badań laboratoryjnych i radiologicznych/, niezbędne do monitorowania stanu zdrowia chorego lub interwencji w przypadku zaostrzenia choroby
  • rehabilitacyjne – aktywizacja, rehabilitacja ruchowa, balneoterapia, fizykoterapia
  • dietetyczne
  • w zakresie promocji zdrowia.

II. Edukacji zdrowotnej
III. Zapewnienie bezpieczeństwa
IV. Przygotowanie chorego i jego rodziny – opiekunów, bliskich do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych oraz pomocy w zakresie powrotu chorego do aktywnego życia w społeczeństwie i rodzinie.

Szpital zapewnia respektowanie podstawowych wartości /w tym wynikających z praw człowieka i pacjenta/, a szczególnie takich jak:
• godność,
• intymność,
• niezależność,
• poczucie bezpieczeństwa,
• prawo dokonywania wyborów.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego /lekarze, pielęgniarki, położne, rehabilitanci/ pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w systematycznie organizowanych szkoleniach wewnątrzzakładowych oraz udział w formach doskonalenia poza Zakładem.