Zaznacz stronę

Historia

HISTORIA SZPITALA W NOWEJ DĘBIE

1952r.

Z inicjatywy Zakładów Metalowych przy udziale Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Rzeszowie i Powiatowej Rady Narodowej w Tarnobrzegu podjęto decyzję o zorganizowaniu szpitala w Nowej Dębie.

1953 – 1960r.

Dyrektorem szpitala i ordynatorem Oddziału Chirurgii zostaje dr Piotr Kaczor. W tym czasie została zorganizowana przychodnia ogólna, przychodnia gruźlicza, pogotowie ratunkowe, poradnia dziecięca. Zostają przyjmowani do pracy lekarze, pielęgniarki, personel pomocniczy. Szpital posiada gospodarstwo pomocnicze, w którym odbywa się hodowla trzody. Szpital w tym czasie liczył 80 łóżek.

Powstaje Oddział Wewnętrzny. Do pracy w oddziale przychodzi lek. med. Aleksander Struk. Obok interny były wydzielone dwie sale dla dzieci, które prowadziła lek. med. Maria Ziarko posiadająca specjalizację z pediatrii. W tym czasie dyrektorem nadal był lek. med. Piotr Kaczor, którego żona założyła laboratorium. Pracę rozpoczyna lekarz wojskowy Józef Pięta, który pracował na internie. W tym czasie do Dęby przybywa więcej lekarzy tj. lek med. Halina Kopczyk na Oddział Dziecięcy, lek med. Mieczysław Krakowski i Tadeusz Radłowski na Oddział Chirurgiczny. Pod koniec roku w budynku przeznaczonym na hotel pielęgniarski zlokalizowano wydzielony Oddział Dziecięcy. Przychodzą do pracy lekarze Jerzy i Władysława Śliwowie. Lek. med. prowadzi wydzielony pododdział laryngologii, zaś lek. med. Władysława Śliwa Oddział Dziecięcy. Po wyjeździe do Stalowej Woli lek. med. Józefa Pięty wraz z żoną oraz lek. med. Haliny Kopczyk, do Dęby przychodzi kolejny lekarz wojskowy Alfred Marzec, który również pracuje w Oddziale Wewnętrznym. Powstaje nowy 100 łóżkowy Oddział Gruźlicy dla dzieci w budynku po szkole /obecny budynek nr 2/. Ordynatorem tego Oddziału w 1958 r. zostaje lek. med. Tadeusz Oktawiec. W 1959 roku do Dęby przyjeżdża ze Stalowej Woli lek. med. Mieczysław Grudzień, który obejmuje ordynaturę Oddziału Ginekologicznego. W 1960 roku dyrektorem szpitala zostaje lek med. Stefan Wąsowicz sprawując tę funkcję do 1967 roku, a Hanna Wąsowicz zakłada laboratorium bakteriologiczne na wysokim poziomie diagnostycznym.

1961 -1976r.

W latach 60-tych ordynatorem Oddziału Wewnętrznego zostaje lek. med. Aleksander Struk, który w latach 1968-1975 jest również dyrektorem Szpitala, pracuje ofiarnie aż do chwili nagłej, przedwczesnej śmierci w 1975 roku. Powstaje nowy Ośrodek Zdrowia w Chmielowie. Powstaje Przychodnia przy Fabryce Firanek w Skopaniu, gdzie pracują przez długie lata Tadeusz i Wiesława Słokowie, lek. med. Zbigniew Warchoł prowadząc Poradnię dla Kobiet oraz Zbigniew Filipiak. W 1961 r. Nowa Dęba, która powstała na bazie Osiedla przy zakładach Metalowych i miejscowości Dęba otrzymuje prawa miejskie i staje się w pełni środowiskiem miejskim. W 1961 roku ordynatorem Oddziału Dziecięcego zostaje dr n. med. Jerzy Zybaczyński, który również zajmuje się Oddziałem Noworodkowym. W 1967 r. ordynatorem Oddziału Chirurgicznego zostaje lek. med. Zdzisław Jabłoński. W Oddziale tym mieści się pododdział laryngologiczny prowadzony przez lek med. Zbigniewa Flisa oraz leczone są przypadki okulistyczne, nad którymi opiekę sprawuje lek. med. Maria Zybaczyńska.

W 1976 r. przychodzi do pracy w szpitalu anestezjolog lek med. Lech Kruk i od tego czasu diametralnie zmieniają się metody znieczuleń do zabiegów operacyjnych, które z czasem są poszerzone o kolejne zdobycze anestezjologii. Pod kierunkiem Lecha Kruka pracuje lek. med. Anna Koprowska oraz wykwalifikowany zespół pielęgniarski. W 1976 roku Oddział Gruźliczy otrzymał nominację ministra na Wojewódzki Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy. Powstanie Województwa Tarnobrzeskiego w 1975 roku zbiegło się w czasie z utworzeniem zintegrowanego rejonu opieki zdrowotnej tzw: ZOZ-ów. Do Zespołu Opieki Zdrowotnej należały: Szpital, Pogotowie, Opieka Społeczna i POZ. Rejon działania ZOZ-u obejmował swoją opieką 4 gminy liczące ogółem 46 tys. mieszkańców tj.: Nową Dębę, Majdan Królewski, Baranów Sandomierski, Padew Narodową. Na terenach poszczególnych gmin/oprócz Szpitala/ działały Przychodnie i Ośrodki Zdrowia. Były one w strukturach organizacyjnych ZOZ-u. Powstanie ZOZ-ów i założenia systemu opieki 3-przymiotnikowego: powszechnego, ciągłego, bezpłatnego, stwarzał możliwości objęcia opieką wszystkich obywateli od urodzenia do wieku dojrzałego na wszystkich poziomach referencyjnych, finansowych przez budżet państwa.

W 1975 r. utworzono Zespół Opieki Zdrowotnej. Dyrekturę ZOZ obejmuje lek med. Maria Serafiniuk. Administrację zlokalizowano w baraku po Szkole Zawodowej/przy stadionie/, salę gimnastyczną w budynku nr 2 adaptowano na nowoczesne laboratorium, zmodernizowano Oddział Dziecięcy i Oddział Noworodkowy, ukończono Ośrodki Zdrowia w Ślązakach, którego długoletnim kierownikiem był lek. med. Władysław Wolan, później lek med. Maria Wilczyska a następnie lek med. Henryk Gądarowski. Wybudowano pawilon DW-600 na hotel dla pielęgniarek, rozwinął się punkt krwiodawstwa, apteka, fizykoterapia, sekcja gospodarczo-techniczna, stołówka.

1977 – 1986r.

W 1978 r. ordynaturę Oddziału Wewnętrznego obejmuje lek med. Stanisław Gnyp. W latach 70-tych po generalnych remontach powiększono oddziały podstawowe zmniejszając Oddział Gruźlicy do 50 łóżek.
W 1979 r. powstaje z inicjatywy ówczesnego Dyrektora ZOZ-u lek med. Marii Serafiniuk oraz lekarzy: lek med. Henryki Borowiec, Zbigniewa Warchoła, Marii Zybaczyńskiej, lek. stom Antoniego Rzucidło Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

W zebraniu założycielskim wzięło udział 17 lekarzy i lekarzy stomatologów. Członkowie Koła prowadzili aktywną działalność szkoleniową i rekreacyjną, organizowano zebrania naukowe, średnio raz w miesiącu. Członkowie Koła brali udział w zebraniach innych Towarzystw Naukowych. W latach 80-tych członkowie Koła organizowali akcje „Białych Niedziel”, które cieszyły się dużym powodzeniem wśród mieszkańców okolicznych miejscowości. Koło w latach 80-tych liczyło 51 członków. Wśród najbardziej aktywnych członków Koła należy wymienić lekarzy: Jerzego Zybaczyńskiego, Wojciecha Winiarskiego, Jana Józefczuka, Ryszarda Steca, Szczepana Furmana, Marię Serafiniuk, Zbigniewa Warchoła, Tomasza Cieślę. Lata 80-te to dalszy rozwój i modernizacja bazy służby zdrowia, duża część prac remontowych odbywa się w czynie społecznym, wykonują je mieszkańcy poszczególnych miejscowości. Tak m.in. zmodernizowano i wyremontowano Ośrodek Zdrowia w Chmielowie, Krzątce.

W 1980r. Dyrektorem ZOZ-u zostaje Jerzy Zybaczyński, który wraz z zastępcą ds. technicznych inż. Mieczysławem Granatem przystępuje do prac rozbudowy Szpitala Miejskiego. W tym czasie zostaje oddane do użytku laboratorium analityczne z prawdziwego zdarzenia o szerokim profilu diagnostycznym. Opracowano plan rozbudowy i modernizacji szpitala zakładając etapowy rozwój zaplecza i samego szpitala. Przez kolejne lata, kiedy ZOZ-em kieruje lek. med. Zbigniew Warchoł, a następnie lek med. Tadeusz Chmiel plany te są szczegółowo rozpracowane przez biura projektowe i wprowadzane w życie.

1987 – 1995r.

W połowie 1987 roku Dyrektorem ZOZ-u zostaje lek. med. Szczepan Furman, zaś z-cą ds. techniczno-ekonomicznych inż. Witold Bubrowski. Nadal prowadzą w sposób aktywny dalsze prace pierwszego etapu rozbudowy szpitala. W tym czasie następuje poszerzenie zaplecza diagnostycznego o Pracownię Diagnostyki Ultrasonograficznej oraz Pracownię Gastrofiberoskopii.

Następnie w roku 1989 oddana zostaje do użytku Przychodnia Rehabilitacyjna z całym zapleczem i szerokim wachlarzem zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych, której kierownikiem zostaje mgr Józef Szurgociński oraz nowy hotel dla pielęgniarek. W roku 1990 uruchomiono na terenie placówki basen rehabilitacyjny, wykorzystywany początkowo do ćwiczeń korekcyjnych dzieci.

1996 – 1999r.

Nadszedł rok 1996, kiedy to po raz pierwszy ZOZ w Nowej Dębie przedstawił Województwie Tarnobrzeskiemu propozycję odnośnie usamodzielnienia. Procedura ta jednak trwała dwa lata i 31.12.1998 roku Wojewoda Tarnobrzeski wydał zarządzenie w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie. Został uchwalony Fundusz Założycielski Zakładu, w którego skład wchodziło następujące mienie: Szpital nr 1 przy ul. M.C Skłodowskiej, Szpital nr 2 przy ul. Kościuszki, Przychodnia Rehabilitacyjna oraz Ośrodek Zdrowia w Chmielowie. Według uchwały wszystkie prawa o obowiązki przechodzą na samodzielny zakład, a nadzór nad zakładem stanowić ma Wojewoda Tarnobrzeski.

W związku z rosnącymi wymogami epidemiologicznymi w roku 1998 rozpoczęto adaptację pomieszczeń po kuchni szpitalnej w budynku nr 1 dla potrzeb centralnej sterylizacji, która po przeniesieniu w latach 1985 – 1986 do budynku DW-600 powróciła do nowych pomieszczeń w pierwotnym budynku w grudniu 1999 roku.

W roku 1999 organem założycielskim Zakładu zostaje samorząd terytorialny, tj. Powiat Tarnobrzeski, a dla Szpitala rozpoczęła się nowa era. Wprowadzenie z dniem 1 stycznia 1999r. nowego systemu powszechnego ubezpieczenia społecznego, a także powstanie nowego szczebla administracji-samorządowych powiatów, zasadniczo zmieniło sposób organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej. W województwie podkarpackim funkcję finansowania usług zdrowotnych przejęła Podkarpacka Regionalna Kasa Chorych, samorząd powiatu tarnobrzeskiego natomiast uprawnienia właścicielskie w stosunku do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie.

Rok 1999 to także opracowanie przez ówczesną dyrekcję dalszego planu rozwoju Zakładu, pozytywne zaopiniowanie przez Radę Powiatu Tarnobrzeskiego “Programu użytkowego II etapu modernizacji i rozbudowy Szpitala” oraz podjęcie konkretnych działań. II etap rozbudowy i modernizacji zakładał m.in. budowę nowego pawilonu łóżkowego oraz adaptację istniejących budynków z przeznaczeniem na oddział psychiatryczny i zakład opiekuńczo-leczniczy, a także poprawę wyposażenia placówki w sprzęt i aparaturę medyczną.

W maju 1999 roku rozpoczęła działalność Rada Społeczna Szpitala, w skład, której weszło 6 przedstawicieli samorządu powiatowego oraz przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego. Rada Społeczna jako organ inicjujący i wspierający działania kierownictwa Zespołu była i jest nadal niezmiernie istotnym elementem dokonywanych zmian, wytaczania kierunków działań oraz ich konsekwentnej realizacji. Rozszerzono ofertę usług medycznych tworząc Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, a 1 lipca tegoż roku Oddział Psychiatryczny.

2000 – 2006r.

W lutym 2000 roku pełniącą obowiązki Dyrektora SPZZOZ w Nowej Dębie została mgr Wiesława Barzycka, która w rok później 01.03.2001 roku Uchwałą Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego została powołana na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Nowej Dębie na okres sześciu lat.

Zmiany majątkowe, które miały początek w roku 1999 pozytywnie wpłynęły na funkcjonowanie placówki. Między innymi zmieniono strukturę organizacyjną Zakładu. Utworzono stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, które objął lek. med. Szczepan Furman, zreorganizowano Dział Techniczny, utworzono stanowisko koordynatora ds. Promocji Zdrowia. Powstał odcinek kardiologii w ramach Oddziału Wewnętrznego wraz z łóżkami intensywnego nadzoru kardiologicznego, uruchomiono trzy nowe poradnie specjalistyczne. Od 1 stycznia 2001 r. zrezygnowano ze świadczenia usług podstawowej opieki zdrowotnej, wyłączono z działalności szpitala takie usługi jak rejestracja, sprzątanie, malowanie, bieżące remonty, przejęto obsługę transportu. Zrezygnowano z wynajmowania obcych pomieszczeń na poradnie specjalistyczne, przenosząc je bliżej pracowni diagnostycznych.

Rozpoczęto II etap inwestycji, w ramach, którego oddano do użytku łącznik komunikacyjny (mieszczący pomieszczenia socjalne, sanitarne, windę oraz klatkę schodową). W latach 2000-2001 zakupiono wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, ambulans ratowniczy “R, a w roku 2002 ambulans wypadkowy “W”. Pomimo bliskości w sąsiedztwie dużych szpitali, nasz Szpital zajmuje obecnie wysoką pozycję w środowisku. Od 22 czerwca 2001 roku należy do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie.
W marcu 2002 roku wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali przeprowadzonym przez “Rzeczpospolitą” w wyniku, którego zajęliśmy 5 miejsce w województwie podkarpackim, a 137 w kraju. Oddział Dziecięcy zajął 12 miejsce w ogólnopolskim rankingu tygodnika “Wprost” w kategorii leczenia zapalenia płuc u dzieci.

Pracownicy szpitala nie poprzestają na dotychczasowych osiągnięciach i w dniach 19-21.05.2003r. poddają się ocenie poziomu spełnienia przez szpital wymogów zawartych w standardach akredytacyjnych, której dokonał zespół wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W wyniku przeprowadzonej wizytacji Rada Akredytacyjna decyzją z dnia 14 lipca 2003r. przyznała naszemu szpitalowi status szpitala akredytowanego.

2007 – 2009r.

Poprzez kolejne lata Szpital zdobywa następne certyfikaty akredytacyjne, a ostatni z nich został przyznany na okres od 21.10.2007 r. do 20.10.2010 r. W kwietniu 2007 roku, stanowisko p.o. Dyrektora objął dr. n. med. Roman Zawadzki. z zastępcą ds. lecznictwa: lek. med. Szczepanem Furmanem, i zastępcą ds. ekonomiczno-finansowych – głównym księgowym: mgr Martą Piskór.

Na przełomie lat 2007-2009 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie wykonano szereg prac remontowo-budowlanych. W 2007 r. wykonano następujące prace budowlane;
W ramach Projektu pn. „Program podniesienia jakości świadczeń zdrowotnych SPZZOZ w Nowej Dębie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano:

1. Dobudowa wiatrołapu i wykonanie zadaszenia dla karetek oraz podjazdu z odwodnieniem przy Szpitalu nr 1 w Nowej Dębie.

W latach 2007-2008 SPZZOZ w Nowej Dębie zrealizował Umowę o dofinansowanie Projektu PN. „Program podniesienia jakości świadczeń zdrowotnych SPZZOZ w Nowej Dębie” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu I „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”, Działanie 1.3.2, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt obejmował wykonanie robót budowlanych tj:
1. Dobudowa podjazdu dla karetek oraz dostawę sprzętu medycznego.
2. Adaptacja pracowni i poczekalni RTG wraz z przeróbką wentylacji mechanicznej w budynku nr 1 Szpitala.
3. Przebudowa budynku warsztatowo-biurowego na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
4. Adaptacja pomieszczeń na gabinet badań górnego odcinka przewodu pokarmowego, myjkę i sanitariat oraz na pracownię serologiczną. W 2008 roku wykonano następujące roboty budowlane:

1. Adaptacja pomieszczeń na poradnię chirurgii ogólnej.
2. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Nr 1 Szpitala.
3. Wymiana drzwi przeciwpożarowych w budynkach Szpitala.
4. Wykonanie wentylacji mechanicznej.

Na przełomie 2008 i 2009 roku wykonano adaptację wymiennikowi na pomieszczenia administracyjno-biurowe wraz z wykonaniem przyłączy teletechnicznych oraz systemem sygnalizacji włamania i systemu telewizji dozorowej.

2010 – 2013r.

Na przełomie dwóch lat wykonano szereg robót budowlanych:

1) Adaptacja Poradni Ginekologiczno – Położniczej,
2) Adaptacja stacji uzdatniania wody na pomieszczenia archiwum
3) Zmodernizowano stację tarnsforamtorową.

Od 1 stycznia 2012 roku pełnienie obowiązków dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej powierzono mgr Bogdanowi Tomczykowi. Z-cą dyr. Ds. lecznictwa został dr n med. Andrzej Polak, a zastępcą ds. ekonomiczno-finansowych – głównym księgowym: mgr Marta Piskór.
W tym czasie zakończono przebudowę dolnej części budynku nr 2 (Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc), w ramach, której została zmodernizowana bakteriologia oraz pracownia RTG. Utworzono pracownię tomografii komputerowej wyposażając ją w specjalistyczny sprzęt, na którym wykonywane są badania pacjentów nowodębskiego szpitala. Wcześniej, aby wykonać takie badanie pacjent był przewożony do innych placówek wyposażonych w tomograf komputerowy. Należy również wspomnieć o zakupie nowoczesnej aparatury do badań endoskopowych oraz modernizacji aparatów RTG polegającej na wyposażeniu stanowisk w urządzenia do cyfrowej obróbki zdjęć. Ważną inwestycją poczynioną było wykonanie chodników spacerowych i ławeczek, dzięki czemu pobyt w szpitalu dla pacjentów i odwiedzających stał się dużo przyjemniejszy. Szpital Powiatowy w Nowej Dębie wzbogacił swoją kadrę o specjalistów kilku dziedzin, między innymi kardiologii, gastroenterologii oraz dwóch specjalistów z dziedziny endokrynologii, pozwoliło to na poprawę dostępności świadczonych usług.

Szpital Powiatowy w Nowej Dębie posiadał w tym czasie 8 Oddziałów szpitalnych o łącznej sumie 271 łóżek oraz 36 łóżka w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym i 15 dla noworodków. Ponadto oferuje ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w 19 poradniach, posiada oddział pomocy doraźnej i poz oraz dział diagnostyczny (10 pracowni).
11 czerwca 2013r odbyło się uroczyste otwarcie dobudowanej części Oddziału Psychiatrycznego, który powiększył się o kolejne 18 łóżek. W nowopowstałej części budynku zlokalizowane są sale łóżkowe dla pacjentów, separatka, łazienki i palarnia. Dzięki temu poprawi się komfort leczenia w oddziale. Po za tym dla personelu powstał węzeł sanitarny, punkt pielęgniarski, pokój socjalny, gabinet zabiegowy oraz szatnia (męska i damska). Nowo rozbudowana część oddziału zajmuje 373,38 m kw

Szpital Powiatowy w Nowej Dębie w 2013 Roku Jubileuszowym poszerzył grono specjalistów w zakresie ginekologii i położnictwa, anestezjologii, chorób wewnętrznych i kardiologii.

Z danych statystycznych wynika, że w 2013 r. hospitalizowano 8 780 pacjentów tj. o 150 pacjentów więcej, niż w roku ubiegłym. W poradniach działających przy SPZ ZOZ w Nowej Dębie udzielono 31 074 porad specjalistycznych, porad lekarskich w rodzaju Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielono 2 674 razy, zaś porad pielęgniarskich było 3555. Przeprowadzono 38 364 zabiegów fizjoterapeutycznych, tj. o 792 więcej niż w 2012 r. Na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym urodziło się 372 noworodki, tj. o 23 więcej niż w roku ubiegłym.

W czerwcu 2013 roku oddano do użytku dobudowaną część Oddziału Psychiatrycznego. Po rozbudowie oddział posiada 73 łóżka. W nowej części budynku zlokalizowane są sale łóżkowe dla pacjentów, separatka, łazienki, gabinet zabiegowy, szatnie dla personelu. Oddział Położniczy w 2013 roku zyskał m.in. nowoczesne łóżko porodowe znajdujące się w klimatyzowanej, świeżo wyremontowanej sali porodowej. W Oddziale Położniczym wymienione zostały wszystkie łóżka dla pacjentek. W listopadzie po generalnym remoncie odebrano i oddano do użytku Oddział Chorób Wewnętrznych. Warunki pobytu na oddziale zmieniły się diametralnie zarówno, jeśli chodzi o komfort, jak i bezpieczeństwo pacjenta. Wykonano nowe instalacje elektryczne, wodne, c.o i kanalizacyjne. Ponadto, dzięki pozyskaniu środków z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między Regionami II” zostało wybudowane wejście główne do budynku nr 2 przy ul. Kościuszki  1 C.  Dobudowana część wyposażona jest w windę osobową, która umożliwia dotarcie do Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc. Z powodu malejącej z roku na rok liczby leczonych pacjentów z gruźlicą, a także z powodu utrzymującego się regresu w leczeniu pacjentów w tym oddziale oraz mając na względzie racjonalne wykorzystanie bazy łóżkowej i personelu, postanowiono całkowicie zrezygnować od 15.01.2014 r. z leczenia gruźlicy i włączyć Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc w struktury Oddziału Chorób Wewnętrznych, tworząc Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc. Rozbudowana klatka schodowa połączyła istniejące w starej części budynku pracownie, laboratoria oraz poradnie specjalistyczne.

W roku 2015 stanowisko p.o. Dyrektora objęła mgr Marta Piskór, która funkcję tą pełniła do roku 2019. W pracy pomagali jej z-ca ds. lecznictwa: dr n. med. Andrzej Polak (do 2018 roku), z-ca ds. lecznictwa: lek. med. Tomasz Białek, oraz główny księgowy: mgr Katarzyna Galek.

W tym czasie kontynuowano i podjęto szereg inwestycji: Inwestycje 2015: adaptacja piwnic Oddziału Psychiatrycznego na pomieszczenia socjalne, dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych i potrzeb niepełnosprawnych (Budynek 2 Wejście Główne i Oddział Wewnętrzny), PSIM integracja z RCIM poprzez dosprzętowienie i zakup oprogramowania, adaptacja pomieszczeń budynku ZOL na oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej, przebudowa budynku Oddziału Rehabilitacji ul. Rzeszowska na ZOL; Inwestycje 2016: dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych i potrzeb niepełnosprawnych (Laboratorium i Oddział Wewnętrzny), ciąg dalszy Adaptacji pomieszczeń budynku ZOL na oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej, ciąg dalszy Przebudowy budynku Oddziału rehabilitacji na ZOL, dokumentacja projektowa dobudowy pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii do budynku szpitalnego; Inwestycje 2017: kontynuacja integracji PSIM z RCIM poprzez dosprzętowienie i zakup oprogramowania, kontynuacja dostosowania pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych i potrzeb niepełnosprawnych w Budynku nr 2, kontynuacja adaptacji piwnic Oddziału Psychiatrycznego na pomieszczenia socjalne, kontynuacja przebudowy budynku Oddziału rehabilitacji na ZOL, modernizacja pomieszczeń i urządześ szpitala wynikająca z „Programu Dostosowawczego” Rozporządzenie MZ z 2012 roku, modernizacja instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, CO, Gaz w Budynkach szpitala SPZZOZ w Nowej Dębie, dostosowanie budynków SPZZOZ w Nowej Dębie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony p.poż. do aktualnych wymogów i przepisów prawa, kontynuacja prac projektowych dobudowy pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii do budynku szpitalnego; Inwestycje 2018: kontynuacja Dostosowania pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych i potrzeb niepełnosprawnych w Budynku nr 2 (remont Łazienek w oddziale Wewnętrznym, poszycia dachowego nad Laboratorium, dobudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do Budynku nr 1 szpitala – podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZZOZ (prace budowlane), modernizacja i budowa rezerwowego źródła wody, adaptacja pomieszczeń szpitalnych na potrzeby centrum Zdrowia psychicznego, modernizacja instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, CO, Gaz w Budynkach szpitala SPZZOZ w Nowej Dębie – kontynuacja, kontynuacja Modernizacja pomieszczeń i urządzeń szpitala wynikająca z „Programu Dostosowawczego” Rozporządzenie MZ z 2012 roku; Inwestycje 2019: remont i modernizacja Oddziału Rehabilitacji, dobudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do Budynku nr 1 szpitala – podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZZOZ (końcowe prace budowlane), wyposażenie oddziału w aparaturę.

W tym czasie w strukturach SPZZOZ w Nowej Dębie w ramach Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego i programu pilotażowego powstało Centrum Zdrowa Psychicznego w Nowej Dębie obejmujące zasięgiem powiat tarnobrzeski i miasto Tarnobrzeg. Uruchomiono także oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Na przełomie VI/VII 2019 roku funkcję p.o. Dyrektora na krótko objął  lek. med. Tomasz Białek, którego zastępca została ds. ekonomiczno-finansowych – główny księgowy: mgr Marta Piskór,

W lipcu 2019 roku stanowisko p.o. Dyrektor objęła ponownie, po kilku latach nieobecności, mgr Wiesława Barzycka. Jej zastępcą ds. lecznictwa pozostał  lek. med. Tomasz Białek, a głównym księgowym została mgr Anna Chmielowiec.

W tym czasie z powodzeniem kontynuowany jest Program Pilotażowy Centrum Zdrowia Psychicznego, a jego zasięg terytorialny  poszerzono o powiat kolbuszowski. Szpital wprowadził ponadto  Program Pilotażowy DIETA MAMY dla Kobiet w ciąży i po porodzie. Przeprowadzono z sukcesem i uzyskano w 2020 roku Akredytację wydaną przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie z ważnością na 3 lata.

Ponadto wzorem lat ubiegłych SPZZOZ współorganizował BIAŁĄ NIEDZIELĘ w Nowej Dębie (06.10.2019) połączoną  z Akcją Charytatywną na rzecz walczącej o powrót do zdrowia pracownicy Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.

Do Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie trafiła także (podpisana jesienną umową z 2019 roku) z Krajowego Programu Wymiany Ambulansów nowoczesna karetka  pogotowia: samochód marki Renault wraz z pełnym wyposażeniem, w skład którego wchodzi między innymi nowoczesny respirator, specjalnie zminiaturyzowany do potrzeb działań wyjazdowych.  Ta nowoczesna karetka kosztowała 462 tysiące złotych, a jej sfinansowanie odbyło się ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach wspierającego szpitale krajowego Programu Wymiany Ambulansów. Ministerstwo Zdrowia na ten cel przeznaczyło w skali całego kraju około 80 milionów złotych, z których 400 tysięcy stało się udziałem szpitala w Nowej Dębie. Pozostałą kwotę przeznaczyło Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu.

Szpital nawiązał także owocną współpracę z Funduszem Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, dzięki której doposażono Szpital w dawno oczekiwany aparat USG, który służy już do diagnostyki tkanek miękkich i twardych pacjentów powiatu tarnobrzeskiego. Koszt tego nowoczesnego aparatu wyniósł  blisko 400 tysięcy złotych (250 tys. od Funduszu Sprawiedliwości i 120 tys. od Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu). Ponadto wiosną w 2020 roku ze środków Funduszu przyznanych w ramach walki z pandemią koronawirusa, Szpital zakupił:

 • myjnię/dezynfektor do mycia drobnego sprzętu medycznego służącego obsłudze pacjentów,
 • lampy bakteriobójcze służące do naświetlania powierzchni i powietrza w pomieszczeniach  szpitalnych  celem dezynfekcji powietrza,
 • koncentratory tlenu służące zwiększeniu zawartości tlenu w wydychanym powietrzu przez pacjentów  z niewydolnością oddechową,
 • urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń i ambulansów medycznych metodą zamgławiania.

Szczególnym czasem dla działalności SPZZOZ w Nowej Dębie była panująca w całym świecie, w Polsce i w powiecie tarnobrzeskim, pandemia koronawirusa, którą przedstawia poniższa i szeroko udostępniana relacja Pani Dyrektor Wiesławy Barzyckiej. Warto zapoznać się z całością tej relacji, która oddaje tragizm, heroizm i poświęcenie pracowników szpitala, ale także doświadczenie niespotykanego dobra od dziesiątek osób i instytucji.

KILKA SŁÓW O DZIAŁANIACH SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

SZPITAL

Nowa Dęba to niewielkie miasto w powiecie tarnobrzeskim w województwie podkarpackim położone w otulinie Puszczy Sandomierskiej, w którym działa liczący już ponad 65 lat Szpital Powiatowy, instytucja, która w powiecie jest jednym z największych pracodawców. Sam Szpital zlokalizowany jest na kilku leśnych parcelach z główną siedzibą i oddziałami Chirurgii Ogólnej, Ginekologiczno-Położniczym, Pediatrycznym, Neonatologicznym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Psychiatrycznym przy ul. M. Curie-Skłodowskiej, z Oddziałem Wewnętrznym z Pododdziałem Chorób Płuc przy ul. T. Kościuszki, a także z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym i Oddziałem Rehabilitacji przy ul. Rzeszowskiej. Pomimo tego, iż jest to niewielki szpital zaliczony do I stopnia referencyjności w sieci szpitali, to stara się on dorównywać lokalnym szpitalom, a w niektórych dziedzinach medycznych (posiadając Centrum Zdrowia Psychicznego) jest dla nich wiodącym ośrodkiem.

W ostatnim czasie nowodębskiemu szpitalowi, tak jak i wielu polskim szpitalom, przyszło borykać się z ogólnoświatową pandemią koronawirusa. Wprawdzie tylko w wymiarze lokalnym, obejmującym zasięgiem rejon działania nowodębskiej lecznicy, ale bardzo ważnym dla mieszkańców Nowej Dęby i powiatu tarnobrzeskiego. Tym bardziej, co później brutalnie zweryfikowało życie, problem dotknął go do tego stopnia, że przez jakiś czas informacja o sytuacji w Szpitalu w Nowej Dębie pojawiała się nie tylko w lokalnych, ale także w ogólnopolskich mediach. Ale z różnymi okolicznościami i najbardziej nieprzewidywalną rzeczywistością liczył się przecież każdy z nas – pracowników ochrony zdrowia, bez względu na wykonywany zawód i stanowisko pracy w SPZ ZOZ w Nowej Dębie.

GOTOWOŚĆ

Do obecnej sytuacji, którą mamy w całym kraju, Zakład nasz przygotowywał się już od końca stycznia 2020 roku.  Wtedy to po raz pierwszy powiadomiliśmy na naszej stronie internetowej osoby powracające z Włoch, Chin lub z innych krajów dotkniętych epidemią koronawirusa, lub które miały kontakt z taką osobą, albo które miały gorączkę, kaszel lub duszności, aby dla bezpieczeństwa innych pacjentów nie wchodziły do przychodni, poradni, ośrodków zdrowia, a zwłaszcza Szpitala, lecz aby bezpośrednio kontaktowały się z lokalnym  Sanepidem, Narodowym Funduszem Zdrowia lub Oddziałem Zakaźnym Szpitala w Mielcu.

W tym samym czasie Dyrekcja Szpitala i Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu (organ założycielski Szpitala) podjęły standardowe i zalecane odgórnie (poprzez Rozporządzenia Ministra Zdrowia, decyzje Państwowej Inspekcji Sanitarnej) działania, które chroniły z powodzeniem ludność powiatu, hospitalizowanych pacjentów i pracowników naszego Szpitala.

Już w miesiącu lutym zaostrzone zostały procedury sanitarno-epidemiologiczne, opracowano ścieżkę postępowania z pacjentem z podejrzeniem zachorowania na COVID-19, najpierw dla Zespołów Ratownictwa Medycznego, a z upływem czasu dla wszystkich oddziałów i jednostek SPZ ZOZ w Nowej Dębie. Wprowadziliśmy bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk.

W czasie trwających przygotowań do marcowej Akredytacji Szpitala przeprowadzono szkolenia z zasad epidemiologii, jak również z praktycznych wskazówek dotyczących postępowania na wypadek przyjęcia do placówek pacjenta, który mógł być potencjalnym źródłem zakażenia. Zaczęliśmy gromadzić środki ochrony indywidualnej, które były rozdysponowane zgodnie z zasadami epidemiologii koronawirusa, to jest z pierwszeństwem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego, następnie na Oddziały szpitalne. Środki te uzyskiwaliśmy w ramach własnego budżetu, ale także w ramach ogromnego wsparcia uzyskanego dzięki apelowi o pomoc od dziesiątek darczyńców instytucjonalnych i indywidualnych.

Jednocześnie już w marcu ograniczyliśmy przyjęcia na odziały szpitalne, a od 5 marca 2020 roku wprowadziliśmy całkowity zakaz odwiedzin chorych, wprowadziliśmy system pracy „teleporadowej” u lekarzy specjalistów w Poradniach Specjalistycznych oraz Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej. Ponadto zgodnie z ogólnokrajowymi zaleceniami zawiesiliśmy działalność Działu Fizjoterapii, pracowni diagnostycznych i wykonywania badań laboratoryjnych, a przekazywanie wyników, także histopatologicznych odbywało się korespondencyjnie. Zakupiliśmy także testy na wykluczenie lub potwierdzenie grypy jako pierwszych badań różnicujących, czy zakażenie ma inny charakter niż wywołany koronawirusem.

Dodatkowo uruchomiliśmy WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE dla wszystkich, którzy z pandemią i jej skutkami nie mogą sobie poradzić. Otworzyliśmy czasowo specjalny dodatkowy numer telefonu do PUNKTU ZGŁOSZENIOWO-KOORDYNACYJNEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO w Nowej Dębie dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od  8:00 do 15:00. Zamieściliśmy również na stronie internetowej szpitala w zakładce Centrum Zdrowia Psychicznego opracowany przez asystenta zdrowienia CZP autorski „Poradnik dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przeżywających kryzys psychiczny oraz będących w depresji w związku z pandemią koronawirusa i koniecznością kwarantanny domowej”.

Godnym podkreślenia jest także i to, że wszystkie działania i decyzje podejmowane przez Dyrekcję SPZ ZOZ w Nowej Dębie były transparentne i na bieżąco przekazywane pacjentom, personelowi i społeczności lokalnej za pomocą strony internetowej szpitala oraz ogłoszeń umieszczanchi we wszystkich możliwych miejscach na terenie Szpitala. Służyła temu, i dalej służy, specjalna zakładka „KORONAWIRUS – WAŻNE INFORMACJE” oraz informacje umieszczane w innych zakładkach na stronie internetowej Szpitala (Aktualności, Poradnie itp.). Jednocześnie utworzono zakładki, w których znalazły się m.in. apel o wsparcie dla szpitala,  informacja o organizacji pracy administracji i oddziałów szpitalnych, informacja o darczyńcach i przyjaciołach szpitala w jego walce z epidemią (Fundusz Sprawiedliwości, portal Interia itp.). Na stronie internetowej Szpitala łagodzono także nastroje wynikające z pojawiającego się w przestrzeni publicznej hejtu dotyczącego uzyskiwanej przez Szpital zewnętrznej pomocy. Zdecydowano także, aby na bieżąco informować lokalne media o sytuacji panującej w Szpitalu.

Wszystkie powyższe działania, a ponadto zrozumienie i dyspozycyjność pracowników, wprowadzone zmiany organizacyjne i reżim sanitarny, obowiązkowo prowadzony i dokładnie zbierany wywiad od pacjentów i ich rodzin w przypadku wezwań Zespołu Ratownictwa Medycznegowreszcie rozproszona struktura Szpitala zlokalizowana w różnych częściach miasta, pozwalały mieć nadzieję, że problem ewentualnego zakażenia koronawirusem ominie ten mały, ale jakże urokliwy i ważny lokalnie ośrodek leczniczy.

Nie zaburzył tego nawet drobny incydent w Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie pojawiła się konieczność kwarantanny personelu, ale po jej ustaniu wszystko wróciło do normy. Niestety, tylko do czasu. Uderzenie przyszło w najmniej spodziewanym przez wszystkich momencie.

EPIDEMIA

Zdarzyło się bowiem, że w dniu 22.04.2020 roku do Szpitala Zakaźnego w Mielcu trafiła pacjentka z objawami koronawirusa. W wyniku przeprowadzonego z pacjentką, przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, wywiadu epidemiologicznego, który miał określić między innymi zakres jej kontaktów w ostatnim czasie, stwierdzono, iż przebywała ona kilkanaście dni wcześniej w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc w Nowej Dębie. W czasie tej hospitalizacji, która trwała od 6 do 16 kwietnia 2020 roku, nie wykazywała żadnych niepokojących objawów i po leczeniu została wypisana do domu. Po stwierdzeniu takiego faktu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna natychmiast powiadomiła o zaistniałej sytuacji Szpital w Nowej Dębie.

Z chwilą uzyskania tej informacji (24.04.2020 roku) Dyrekcja Szpitala zdecydowała o natychmiastowym wykonaniu testów dla personelu i pacjentów przebywających w Oddziale Wewnętrznym, które okazały się w wielu przypadkach pozytywne. Stwierdzono bowiem wyniki dodatnie u 13 osób personelu i 11 pacjentów szpitala.

Po dochodzeniu epidemiologicznym podjęto natychmiastową decyzję o wstrzymaniu przyjęć i zamknięciu Oddziałów: Wewnętrznego z Pododdziałem Chorób Płuc, Chirurgii, Położniczo-Ginekologicznego, Pediatrycznego, Centrum Zdrowia Psychicznego – Oddział Psychiatryczny, Izby Przyjęć, Nocnej i Świątecznej Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Pracowni Diagnostyki Obrazowej (RTG, USG, TK), Laboratorium Analitycznego dla pacjentów ambulatoryjnych oraz pilnym transporcie pacjentów z wynikami dodatnimi do dedykowanego zakażonym na koronawirusa Szpitala w Łańcucie. Natomiast pacjenci, którzy mieli kontakt z osobami dodatnimi otrzymali pomoc w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w Mielcu. Personel Szpitala podlegający kwarantannie miał możliwość odbycia kwarantanny w Zalesiu Gorzyckim. Ponadto cały personel został objęty badaniami na obecność koronawirusa. Jednocześnie poinformowano pacjentów, że  w tym czasie świadczenia szpitalne będą mogli uzyskać w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Kolbuszowej.

Decyzją Dyrekcji przeorganizowano także pracę administracji Szpitala (zamknięto bezpośrednią obsługę petentów wprowadzając obsługę zdalną) oraz nawiązano współpracę z 3 Kompanią Tarnobrzeską 23 Kompanii Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Nisku, którą skierowano do zabezpieczenia i kontroli wstępu do szpitala, polegającej m.in. na pomiarze temperatury ciała u wszystkich osób wchodzącym na jego teren. Swoją służbę żołnierze wciąż pełnią i pełnić będą aż do odwołania.

Po zabezpieczeniu pacjentów zamknięte zostały obiekty szpitalne przy ul M.C. Skłodowskiej 1a, a pracę Centrum Zdrowia Psychicznego ograniczono do minimum.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnobrzegu prowadząca dochodzenie epidemiologiczne otrzymała od Szpitala pełne dane dotyczące osób bezpośrednio powiązanych z sytuacją epidemiologiczną w Szpitalu. W opróżnionych oddziałach rozpoczęto systemową dezynfekcję poczynając od pościeli i łóżek, a na korytarzach i ciągach komunikacyjnych kończąc.

POWRÓT DO NORMALNOŚCI

Po uzyskaniu pewności, że Szpital może na powrót bezpiecznie funkcjonować, postanowiono kolejno otwierać dla pacjentów obiekty szpitalne. Wznowienie pracy placówek zaplanowano w 2 etapach. W I etapie od 11.05.2020r. wznowiły pracę: Blok Operacyjny, Centrum Zdrowia Psychicznego – Oddział Stacjonarny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Neonatologii, Oddział Pediatryczny, Izba Przyjęć nr 1 z Nocną i Świąteczną Podstawową Opieką Zdrowotną, Centralna Sterylizatornia, Fizjoterapia Ambulatoryjna, Poradnie Specjalistyczne przy ul. M.C. Skłodowskiej. W II etapie od 14.05.2020r. wznowiły pracę: Diagnostyka Obrazowa ( RTG, USG, TK) – ambulatoryjnie, Szpitalne Laboratorium Analityczne – ambulatoryjnie, Oddział Chirurgii Ogólnej, Poradnie Specjalistyczne w budynku nr 2 przy ul. Kościuszki.

Działalność Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Chorób Płuc wznowiono najpóźniej, bo od 04.06.2020r., a wszystkie Poradnie Specjalistyczne będą przyjmować od 01.06.2020r. w trybie normalnym, to znaczy, że pacjenci będą rejestrowani na indywidualne wizyty u lekarza na dokładnie wyznaczoną godzinę. Istnieje także w dalszym ciągu możliwość korzystania z „teleporad”.

WSPÓŁPRACA i WSPARCIE

Wszystkie zaprezentowane doświadczenia skłoniły od samego początku Dyrekcję Szpitala do ścisłej współpracy z wieloma instytucjami, które były władne podejmować strategiczne decyzje dotyczące walki z epidemią lub mogły udzielić Szpitalowi konkretnego wsparcia. W pierwszej kolejności należy wymienić Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu jako organ założycielski SPZ ZOZ w Nowej Dębie, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

Wsparcie w naszych działaniach otrzymaliśmy ponadto od Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Tarnobrzegu, Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Rzeszowie, oraz od Urzędów  Miast i Gmin w Nowej Dębie i w Baranowi Sandomierskim, Urzędów Gmin w Gorzycach, Majdanie Królewskim, Padwi Narodowej oraz Bojanowie.

Nieocenioną pomoc i wsparcie Szpital otrzymał od Ministerstwa Obrony Narodowej w postaci decyzji o służbie w obiektach szpitalnych żołnierzy 3 Kompanii Tarnobrzeskiej 23 Kompanii Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Nisku, od Ministerstwa Zdrowia (Fundusz Rezerw Strategicznych, Departament Ratownictwa Medycznego, Departament Oceny Inwestycji, Agencja Rezerw Materiałowych), a także od Ministerstwa Sprawiedliwości z dysponowanym przez ministra Funduszem Sprawiedliwości.

Szpital Powiatowy w  Nowej Dębie od samego początku epidemii, pozostawał w nieustannej gotowości ratowania zdrowia i życia pacjentów powiatu tarnobrzeskiego i okolic, i zwracał się do instytucji i ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe zakupu lub bezpośrednie przekazanie koniecznych środków ochronnych dla personelu i  pacjentów takich jak: maseczki, kombinezony, płyny dezynfekcyjne, leki, ale także specjalistycznego sprzętu medycznego.

PRZYJACIELE

W myśl powiedzenia, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, również i nas w tej trudnej sytuacji przyjaciele nie opuścili. Od początku trwania pandemii byli z nami dzieląc się swoimi czasem, swoimi umiejętnościami, swoimi zasobami finansowymi i rzeczowymi. Pozwoliło to na poczucie solidarności i wsparcia, pozwoliło uwierzyć w dobro i bezinteresowną przyjaźń.

To wsparcie i pomoc okazana nam, pracownikom i pacjentom SPZ ZOZ w Nowej Dębie znaczyła i znaczy bardzo wiele. W chwili obecnej dzięki Sponsorom, Przyjaciołom Szpitala, Fundacjom, Ludziom Dobrej Woli, niekiedy anonimowym, którzy pomagają jak tyko mogą przekazując środki finansowe, środki rzeczowe, zapewniając catering dla personelu, szyjąc maski i fartuchy dla personelu, jak również dzięki pomocy Samorządów Gminnych oraz Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, personel Szpitala na bieżąco jest zabezpieczony w środki ochrony indywidualnej.

Już teraz wyrażamy ogromną wdzięczność tym wszystkim, którzy w tym trudnym czasie światowej pandemii, obejmującej Polskę i społeczność lokalną powiatu tarnobrzeskiego, zdobyli i wciąż zdobywają się na wysiłek, aby wesprzeć Szpital Powiatowy w Nowej Dębie.

Dzięki tej pomocy zarówno pacjenci, jak i personel szpitala, mogą wciąż czuć się bezpieczni i niezapomniani w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Dzięki tej pomocy udowodniono, że istnieje jeszcze czyste dobro i bezinteresowna przyjaźń, i że są ludzie, na których zawsze, zwłaszcza w biedzie, można polegać.

Dzięki tej pomocy wszyscy nasi Darczyńcy zapisali się złotymi zgłoskami w historii Szpitala i pozostaną w sercach wdzięcznych pacjentów i pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, jako wypróbowani Przyjaciele.

W tych trudnych dla nas dniach uświadamialiśmy sobie, że jest to historia, która przyszło nam po raz pierwszy przeżywać. Sposobu radzenia sobie w takich sytuacjach nie uczą żadne uczelnie. To jest po prostu najprawdziwsze życie.

Jesteśmy głęboko wdzięczni za wsparcie Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej w Rzeszowie z Panem Dyrektorem Adamem Sidorem, oraz Pracownikom Powiatowej Inspekcji Sanitarnej wraz z Panią Dyrektor dr Małgorzatą Michalską-Szymaszek.

Dziękujemy za profesjonalizm, życzliwość i współpracę, która odbywała się pod presją czasu i innych okoliczności. Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Wierzymy i ufamy, że w dalszym ciągu wspólnie działając uda się nam zgromadzić środki finansowe, dzięki którym zapewnimy długofalowe, planowane i systematyczne bezpieczeństwo pacjentom, rodzinom pacjentów oraz pracownikom Szpitala.

Nie sposób wymienić wszystkich przyjaciół, ciągle bowiem jesteśmy doświadczani płynącą do nas pomocą, ale z wielką przyjemnością wymienimy chociaż tych, którzy wsparli nas finansowo albo rzeczowo, a których możemy wymienić nie uchybiając w tym momencie przepisom ustawy o ochronie danych osobowych:

 • Fenix Metals Sp. z o.o. Chmielów
 • HLG sp. z o.o.
 • CES CHILTERN Engineering Services, England
 • PPHU „Tomar”
 • Zakłady Metalowe Dezamet S.A.
 • Indywidualni Radni Miasta i Gminy Nowa Dęba
 • Indywidualni Radni Powiatu Tarnobrzeskiego
 • Apteka ul. Rzeszowska 5 w Nowej Dębie
 • Burmistrz Nowej Dęby
 • Starosta Tarnobrzeski
 • Wicestarosta Tarnobrzeski
 • Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
 • Bester Medical System sp. z o.o
 • Akademia Tańca Art Dance
 • Fundacja TVN Nie Jesteś Sam
 • Przewodniczący Osiedla Broniewskiego
 • Pasmanteria s.c.
 • Sołtysi i Przewodniczący Osiedli z Gminy Nowa Dęba
 • Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o
 • Nadleśnictwo Nowa Dęba
 • Federal Mogul Gorzyce Sp. z o.o.
 • Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu (aparaty do kroplówki z filtrem, jabłka, prześcieradła, opatrunki sterylne, kompresy sterylne, jajka)
 • GUMOWIT Sp. z o.o. Sp. k. Mielec (okulary ochronne)
 • Damian Diektiarenko i Tomasz Dziemianko (pralkosuszarka Candy dla Ratownictwa Medycznego)
 • PPHU BATRORY BIS (maseczki jednorazowego użytku)
 • SUWITERM (jednorazowe maski flizelinowe, fartuchy ochronne)
 • Tarnobrzeski Bank Żywności w Tarnobrzegu (margaryna, słodycze, jogurty, napoje, ciastka pieguski, makaron, napoje, oliwki, pomidory krojone)
 • Starostwo Powiatowe (środki do dezynfekcji, fartuchy jednorazowe)
 • Ministerstwo Zdrowia (płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, rękawice nitrylowe, przyłbice, kombinezony jednoczęściowe, rękawice, Trisept, maski medyczne, półmaski FFP2)
 • PILKINGTON (płyn do dezynfekcji rąk środek czyszczący do powierzchni, maski ochronne, fartuchy, spodnie, rękawice)
 • Wojewódzki Magazyn Sprzętu Ochrony Cywilnej w Rzeszowie (płyn do dezynfekcji, preparat do dezynfekcji )
 • FPH IMPOL – Mielec sp z o.o. (preparat do mycia i higienizacji)
 • Wojewódzki Magazyn Sprzętu Obrony Cywilnej (preparat do dezynfekcji rąk ,płyn do powierzchni i urządzeń, kombinezony maski., osłony na buty, przyłbice)
 • Urząd Gminy Gorzyce (mydło, przyłbice ,uniwersalny płyn czyszczący)
 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki (maska chirurgiczna, półmaska FFP2, gogle, rękawice, płyn do dezynfekcji rąk powierzchni i urządzeń )
 • Wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego (maseczki)
 • Wolontariusze reprezentowani przez Monikę Wilk (maseczki, fartuchy, maseczki bawełniane)
 • Zakład Krawiecki KORA (fartuchy, kombinezon, maseczki)
 • ROWES Biuro Nisko Agencja Społeczna (maseczki bawełniane, maska z włókniny)
 • Zakłady Metalowe DEZAMET Nowa Dęba (maseczki)
 • Podkarpackie Centrum Innowacji Rzeszów (przyłbice)
 • WORD Tarnobrzeg (mydło w płynie, maseczki, rękawice)
 • Handel Usługi Wolak (maseczek wielokrotnego użytku)
 • Wolontariusze Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba (fartuch z włókniny, maska)
 • Drukujemy dla Medyków (przyłbice)
 • Groszek Sklep (maseczki ochronne)
 • Fundacja POLSAT (maseczki, maska P2, kombinezony, rękawice, przyłbice, płyn do dezynfekcji)
 • WOŚP (przyłbice, maski chirurgiczne, indywidualny pakiet ochrony osobistej)
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia w Rzeszowie (maski ochronne chirurgiczne)
 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie (maski FFP)
 • Przedszkole nr 5 Nowa Dęba, Żłobek Miejski (masło)
 • Wojewódzki Magazyn Sprzętu Obrony Terytorialnej (kombinezony, maski, rękawice, woda)
 • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma (maski chirurgiczne, rękawice, fartuchy ochronne XL, posiłki dla personelu)
 • Towarzystwo Przyjaciół Huty Komorowskiej (maseczki ochronne)
 • Okręgowa Izba Lekarska (maski chirurgiczne, maski FFP, kombinezony, gogle przyłbice)
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie (strzykawki)
 • Liga Biblijna w Polsce (maseczki)
 • Kuchnia u Gajdy w Nowej Dębie (posiłki dla personelu)

Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli podziękować oficjalnie i publicznie,   z imienia i z nazwiska, wszystkim nie wymienionym, ale pozostającym w naszych sercach Przyjaciołom, których wsparcie było i jest dla nas bezcenne. Publikację ich danych na ten moment ograniczają niestety przepisy RODO.  

Osobne słowa podziękowania kierujemy do Wojsk Obrony Terytorialnej, które pełniło i pełni zadania zabezpieczające, monitorujące i selekcyjne osób (personelu, interesantów i pacjentów) zgłaszających się do Szpitala. Wasza postawa i kultura w działaniu była i wciąż jest najlepszą bronią, jaką w tym czasie pokazywaliście.

Dziękuję Młodzieży Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu za inicjatywę przekazania życzeń Świątecznych wraz ze Świątecznym ciastem przekazanym dla Pracowników.

Bardzo dziękuję za pamięć i wsparcie Pracownikom Banku Żywności w Tarnobrzegu, którzy nieustannie nas wspierają.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie każdego zawodu i każdego stanowiska, za trud i poświęcenie w tym trudnym i niebezpiecznym czasie. Byliście Państwo i jesteście nieustannie na pierwszej linii działań, i swoją pracą zdajecie każdego dnia egzamin z Waszego powołania.

Bezpośrednio po wykryciu ogniska epidemicznego w Naszej placówce szczególne zaangażowanie wykazali pracownicy, którzy dobrowolnie pozostali na ostatnim wydłużonym dyżurze pozostając z pacjentami. Byli to:

 • w Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Chorób Płuc: lekarze medycyny: Iga Najbar, Viktor Rolik; pielęgniarki i opiekunowie: Kuliczkowska Ilona, Baca Anna, Panek Ewa, Rębisz Wioletta, Sielska Bożena, Skawińska Danuta, Kluska Renata
 • w Oddziale Chirurgii Ogólnej: lekarz medycyny: Tomasz Stąpor; pielęgniarki, pielęgniarz i opiekunowie: Knap Paweł, Hajduk Bogusława, Pluta Katarzyna, Łeptuch Cecylia
 • w Dziale Higieny i Transportu Wewnętrznego – pan Strojek Piotr.

Poza zapewnieniem opieki dla pacjentów i personelu w pracach zapewniających organizację działań informacyjnych dla służb sanitarnych oraz badań personelu (pobieranie wymazów) bardzo duży wkład pracy, nie licząc poświęconego czasu, wnieśli:

 • Tomasz Białek – zastępca dyrektora do spraw lecznictwa
 • Alina Zych – Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
 • Agnieszka Furman – Pielęgniarka Naczelna SPZ ZOZ
 • Dorota Milczanowska – Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
 • Krystyna Szula – lekarz medycyny CZP
 • Łukasz Rubacha – lekarz medycyny CZP
 • Leokadia Ordon – Inspektor Ruchu Chorych
 • Jacek Stefaniak – Kierownik Działu Higieny i Transportu Wewnętrznego
 • Marek Czerwiec – Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego.

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA POMOC i DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Opracowali:

 • do roku 2013 B. Cabaj,
 • do roku 2020: Tadeusz Frańczak-Prochowski