Zaznacz stronę

Historia

1952r.

Z inicjatywy Zakładów Metalowych przy udziale Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Rzeszowie i Powiatowej Rady Narodowej w Tarnobrzegu podjęto decyzję o zorganizowaniu szpitala w Nowej Dębie.

1953 – 1960r.

Dyrektorem szpitala i ordynatorem Oddziału Chirurgii zostaje dr Piotr Kaczor. W tym czasie została zorganizowana przychodnia ogólna, przychodnia gruźlicza, pogotowie ratunkowe, poradnia dziecięca. Zostają przyjmowani do pracy lekarze, pielęgniarki, personel pomocniczy. Szpital posiada gospodarstwo pomocnicze, w którym odbywa się hodowla trzody. Szpital w tym czasie liczył 80 łóżek.

Powstaje Oddział Wewnętrzny. Do pracy w oddziale przychodzi lek. med. Aleksander Struk. Obok interny były wydzielone dwie sale dla dzieci, które prowadziła lek. med. Maria Ziarko posiadająca specjalizację z pediatrii. W tym czasie dyrektorem nadal był lek. med. Piotr Kaczor, którego żona założyła laboratorium. Pracę rozpoczyna lekarz wojskowy Józef Pięta, który pracował na internie. W tym czasie do Dęby przybywa więcej lekarzy tj. lek med. Halina Kopczyk na Oddział Dziecięcy, lek med. Mieczysław Krakowski i Tadeusz Radłowski na Oddział Chirurgiczny. Pod koniec roku w budynku przeznaczonym na hotel pielęgniarski zlokalizowano wydzielony Oddział Dziecięcy. Przychodzą do pracy lekarze Jerzy i Władysława Śliwowie. Lek. med. prowadzi wydzielony pododdział laryngologii, zaś lek. med. Władysława Śliwa Oddział Dziecięcy. Po wyjeździe do Stalowej Woli lek. med. Józefa Pięty wraz z żoną oraz lek. med. Haliny Kopczyk, do Dęby przychodzi kolejny lekarz wojskowy Alfred Marzec, który również pracuje w Oddziale Wewnętrznym. Powstaje nowy 100 łóżkowy Oddział Gruźlicy dla dzieci w budynku po szkole /obecny budynek nr 2/. Ordynatorem tego Oddziału w 1958 r. zostaje lek. med. Tadeusz Oktawiec. W 1959 roku do Dęby przyjeżdża ze Stalowej Woli lek. med. Mieczysław Grudzień, który obejmuje ordynaturę Oddziału Ginekologicznego. W 1960 roku dyrektorem szpitala zostaje lek med. Stefan Wąsowicz sprawując tę funkcję do 1967 roku, a Hanna Wąsowicz zakłada laboratorium bakteriologiczne na wysokim poziomie diagnostycznym.

1961 -1976r.

W latach 60-tych ordynatorem Oddziału Wewnętrznego zostaje lek. med. Aleksander Struk, który w latach 1968-1975 jest również dyrektorem Szpitala, pracuje ofiarnie aż do chwili nagłej, przedwczesnej śmierci
w 1975 roku. Powstaje nowy Ośrodek Zdrowia w Chmielowie. Powstaje Przychodnia przy Fabryce Firanek w Skopaniu, gdzie pracują przez długie lata Tadeusz i Wiesława Słokowie, lek. med. Zbigniew Warchoł prowadząc Poradnię dla Kobiet oraz Zbigniew Filipiak. W 1961 r. Nowa Dęba, która powstała na bazie Osiedla przy zakładach Metalowych i miejscowości Dęba otrzymuje prawa miejskie i staje się w pełni środowiskiem miejskim.

W 1961 roku ordynatorem Oddziału Dziecięcego zostaje dr n. med. Jerzy Zybaczyński, który również zajmuje się Oddziałem Noworodkowym. W 1967 r. ordynatorem Oddziału Chirurgicznego zostaje lek. med. Zdzisław Jabłoński. W Oddziale tym mieści się pododdział laryngologiczny prowadzony przez lek med. Zbigniewa Flisa oraz leczone są przypadki okulistyczne, nad którymi opiekę sprawuje lek. med. Maria Zybaczyńska.

W 1976 r. przychodzi do pracy w szpitalu anestezjolog lek med. Lech Kruk i od tego czasu diametralnie zmieniają się metody znieczuleń do zabiegów operacyjnych, które z czasem są poszerzone o kolejne zdobycze anestezjologii. Pod kierunkiem Lecha Kruka pracuje lek. med. Anna Koprowska oraz wykwalifikowany zespół pielęgniarski. W 1976 roku Oddział Gruźliczy otrzymał nominację ministra na Wojewódzki Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy. Powstanie Województwa Tarnobrzeskiego w 1975 roku zbiegło się w czasie z utworzeniem zintegrowanego rejonu opieki zdrowotnej tzw: ZOZ-ów. Do Zespołu Opieki Zdrowotnej należały: Szpital, Pogotowie, Opieka Społeczna i POZ. Rejon działania ZOZ-u obejmował swoją opieką 4 gminy liczące ogółem 46 tys. mieszkańców tj.: Nową Dębę, Majdan Królewski, Baranów Sandomierski, Padew Narodową. Na terenach poszczególnych gmin/oprócz Szpitala/ działały Przychodnie i Ośrodki Zdrowia. Były one w strukturach organizacyjnych ZOZ-u. Powstanie ZOZ-ów i założenia systemu opieki 3-przymiotnikowego: powszechnego, ciągłego, bezpłatnego, stwarzał możliwości objęcia opieką wszystkich obywateli od urodzenia do wieku dojrzałego na wszystkich poziomach referencyjnych, finansowych przez budżet państwa. W 1975 r. utworzono Zespół Opieki Zdrowotnej. Dyrekturę ZOZ obejmuje lek med. Maria Serafiniuk. Administrację zlokalizowano w baraku po Szkole Zawodowej/przy stadionie/, salę gimnastyczną w budynku nr 2 adaptowano na nowoczesne laboratorium, zmodernizowano Oddział Dziecięcy i Oddział Noworodkowy, ukończono Ośrodki Zdrowia w Ślązakach, którego długoletnim kierownikiem był lek. med. Władysław Wolan, później lek med. Maria Wilczyska a następnie lek med. Henryk Gądarowski. Wybudowano pawilon DW-600 na hotel dla pielęgniarek, rozwinął się punkt krwiodawstwa, apteka, fizykoterapia, sekcja gospodarczo-techniczna, stołówka.

1977 – 1986r.

W 1978 r. ordynaturę Oddziału Wewnętrznego obejmuje lek med. Stanisław Gnyp. W latach 70-tych po generalnych remontach powiększono oddziały podstawowe zmniejszając Oddział Gruźlicy do 50 łóżek.
W 1979 r. powstaje z inicjatywy ówczesnego Dyrektora ZOZ-u lek med. Marii Serafiniuk oraz lekarzy: lek med. Henryki Borowiec, Zbigniewa Warchoła, Marii Zybaczyńskiej, lek. stom Antoniego Rzucidło Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

W zebraniu założycielskim wzięło udział 17 lekarzy i lekarzy stomatologów. Członkowie Koła prowadzili aktywną działalność szkoleniową i rekreacyjną, organizowano zebrania naukowe, średnio raz w miesiącu. Członkowie Koła brali udział w zebraniach innych Towarzystw Naukowych. W latach 80-tych członkowie Koła organizowali akcje „Białych Niedziel”, które cieszyły się dużym powodzeniem wśród mieszkańców okolicznych miejscowości. Koło w latach 80-tych liczyło 51 członków. Wśród najbardziej aktywnych członków Koła należy wymienić lekarzy: Jerzego Zybaczyńskiego, Wojciecha Winiarskiego, Jana Józefczuka, Ryszarda Steca, Szczepana Furmana, Marię Serafiniuk, Zbigniewa Warchoła, Tomasza Cieślę. Lata 80-te to dalszy rozwój i modernizacja bazy służby zdrowia, duża część prac remontowych odbywa się w czynie społecznym, wykonują je mieszkańcy poszczególnych miejscowości. Tak m.in. zmodernizowano i wyremontowano Ośrodek Zdrowia w Chmielowie, Krzątce.

W 1980r. Dyrektorem ZOZ-u zostaje Jerzy Zybaczyński, który wraz z zastępcą ds. technicznych inż. Mieczysławem Granatem przystępuje do prac rozbudowy Szpitala Miejskiego. W tym czasie zostaje oddane do użytku laboratorium analityczne z prawdziwego zdarzenia o szerokim profilu diagnostycznym. Opracowano plan rozbudowy i modernizacji szpitala zakładając etapowy rozwój zaplecza i samego szpitala. Przez kolejne lata, kiedy ZOZ-em kieruje lek. med. Zbigniew Warchoł, a następnie lek med. Tadeusz Chmiel plany te są szczegółowo rozpracowane przez biura projektowe i wprowadzane w życie.

1987 – 1995r.

W połowie 1987 roku Dyrektorem ZOZ-u zostaje lek. med. Szczepan Furman, zaś z-cą ds. techniczno-ekonomicznych inż. Witold Bubrowski. Nadal prowadzą w sposób aktywny dalsze prace pierwszego etapu rozbudowy szpitala. W tym czasie następuje poszerzenie zaplecza diagnostycznego o Pracownię Diagnostyki Ultrasonograficznej oraz Pracownię Gastrofiberoskopii.

Następnie w roku 1989 oddana zostaje do użytku Przychodnia Rehabilitacyjna z całym zapleczem i szerokim wachlarzem zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych, której kierownikiem zostaje mgr Józef Szurgociński oraz nowy hotel dla pielęgniarek. W roku 1990 uruchomiono na terenie placówki basen rehabilitacyjny, wykorzystywany początkowo do ćwiczeń korekcyjnych dzieci.

1996 – 1999r.

Nadszedł rok 1996, kiedy to po raz pierwszy ZOZ w Nowej Dębie przedstawił Województwie Tarnobrzeskiemu propozycję odnośnie usamodzielnienia. Procedura ta jednak trwała dwa lata i 31.12.1998 roku Wojewoda Tarnobrzeski wydał zarządzenie w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie. Został uchwalony Fundusz Założycielski Zakładu, w którego skład wchodziło następujące mienie: Szpital nr 1 przy ul. M.C Skłodowskiej, Szpital nr 2 przy ul. Kościuszki, Przychodnia Rehabilitacyjna oraz Ośrodek Zdrowia w Chmielowie. Według uchwały wszystkie prawa o obowiązki przechodzą na samodzielny zakład, a nadzór nad zakładem stanowić ma Wojewoda Tarnobrzeski.

W związku z rosnącymi wymogami epidemiologicznymi w roku 1998 rozpoczęto adaptację pomieszczeń po kuchni szpitalnej w budynku nr 1 dla potrzeb centralnej sterylizacji, która po przeniesieniu w latach 1985 – 1986 do budynku DW-600 powróciła do nowych pomieszczeń w pierwotnym budynku w grudniu 1999 roku.

W roku 1999 organem założycielskim Zakładu zostaje samorząd terytorialny, tj. Powiat Tarnobrzeski, a dla Szpitala rozpoczęła się nowa era. Wprowadzenie z dniem 1 stycznia 1999r. nowego systemu powszechnego ubezpieczenia społecznego, a także powstanie nowego szczebla administracji-samorządowych powiatów, zasadniczo zmieniło sposób organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej. W województwie podkarpackim funkcję finansowania usług zdrowotnych przejęła Podkarpacka Regionalna Kasa Chorych, samorząd powiatu tarnobrzeskiego natomiast uprawnienia właścicielskie w stosunku do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie.

Rok 1999 to także opracowanie przez ówczesną dyrekcję dalszego planu rozwoju Zakładu, pozytywne zaopiniowanie przez Radę Powiatu Tarnobrzeskiego “Programu użytkowego II etapu modernizacji i rozbudowy Szpitala” oraz podjęcie konkretnych działań. II etap rozbudowy i modernizacji zakładał m.in. budowę nowego pawilonu łóżkowego oraz adaptację istniejących budynków z przeznaczeniem na oddział psychiatryczny i zakład opiekuńczo-leczniczy, a także poprawę wyposażenia placówki w sprzęt i aparaturę medyczną.

W maju 1999 roku rozpoczęła działalność Rada Społeczna Szpitala, w skład, której weszło 6 przedstawicieli samorządu powiatowego oraz przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego. Rada Społeczna jako organ inicjujący i wspierający działania kierownictwa Zespołu była i jest nadal niezmiernie istotnym elementem dokonywanych zmian, wytaczania kierunków działań oraz ich konsekwentnej realizacji. Rozszerzono ofertę usług medycznych tworząc Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, a 1 lipca tegoż roku Oddział Psychiatryczny.

2000 – 2006r.

W lutym 2000 roku pełniącą obowiązki Dyrektora SPZZOZ w Nowej Dębie została mgr Wiesława Barzycka, która w rok później 01.03.2001 roku Uchwałą Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego została powołana na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Nowej Dębie na okres sześciu lat.

Zmiany majątkowe, które miały początek w roku 1999 pozytywnie wpłynęły na funkcjonowanie placówki. Między innymi zmieniono strukturę organizacyjną Zakładu. Utworzono stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, które objął lek. med. Szczepan Furman, zreorganizowano Dział Techniczny, utworzono stanowisko koordynatora ds. Promocji Zdrowia. Powstał odcinek kardiologii w ramach Oddziału Wewnętrznego wraz z łóżkami intensywnego nadzoru kardiologicznego, uruchomiono trzy nowe poradnie specjalistyczne. Od 1 stycznia 2001 r. zrezygnowano ze świadczenia usług podstawowej opieki zdrowotnej, wyłączono z działalności szpitala takie usługi jak rejestracja, sprzątanie, malowanie, bieżące remonty, przejęto obsługę transportu. Zrezygnowano z wynajmowania obcych pomieszczeń na poradnie specjalistyczne, przenosząc je bliżej pracowni diagnostycznych.

Rozpoczęto II etap inwestycji, w ramach, którego oddano do użytku łącznik komunikacyjny (mieszczący pomieszczenia socjalne, sanitarne, windę oraz klatkę schodową). W latach 2000-2001 zakupiono wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, ambulans ratowniczy “R, a w roku 2002 ambulans wypadkowy “W”. Pomimo bliskości w sąsiedztwie dużych szpitali, nasz Szpital zajmuje obecnie wysoką pozycję w środowisku. Od 22 czerwca 2001 roku należy do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie.
W marcu 2002 roku wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali przeprowadzonym przez “Rzeczpospolitą” w wyniku, którego zajęliśmy 5 miejsce w województwie podkarpackim, a 137 w kraju. Oddział Dziecięcy zajął 12 miejsce w ogólnopolskim rankingu tygodnika “Wprost” w kategorii leczenia zapalenia płuc u dzieci.

Pracownicy szpitala nie poprzestają na dotychczasowych osiągnięciach i w dniach 19-21.05.2003r. poddają się ocenie poziomu spełnienia przez szpital wymogów zawartych w standardach akredytacyjnych, której dokonał zespół wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W wyniku przeprowadzonej wizytacji Rada Akredytacyjna decyzją z dnia 14 lipca 2003r. przyznała naszemu szpitalowi status szpitala akredytowanego.

2007 – 2009r.

Poprzez kolejne lata Szpital zdobywa następne certyfikaty akredytacyjne, a ostatni z nich został przyznany na okres od 21.10.2007 r. do 20.10.2010 r. W kwietniu 2007 roku, stanowisko Dyrektora objął dr. n. med. Roman Zawadzki. Na przełomie lat 2007-2009 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie wykonano szereg prac remontowo-budowlanych. W 2007 r. wykonano następujące prace budowlane;
W ramach Projektu pn. „Program podniesienia jakości świadczeń zdrowotnych SPZZOZ w Nowej Dębie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano:

1. Dobudowa wiatrołapu i wykonanie zadaszenia dla karetek oraz podjazdu z odwodnieniem przy Szpitalu nr 1 w Nowej Dębie.

W latach 2007-2008 SPZZOZ w Nowej Dębie zrealizował Umowę o dofinansowanie Projektu PN. „Program podniesienia jakości świadczeń zdrowotnych SPZZOZ w Nowej Dębie” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu I „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”, Działanie 1.3.2, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt obejmował wykonanie robót budowlanych tj:
1. Dobudowa podjazdu dla karetek oraz dostawę sprzętu medycznego.
2. Adaptacja pracowni i poczekalni RTG wraz z przeróbką wentylacji mechanicznej w budynku nr 1 Szpitala.
3. Przebudowa budynku warsztatowo-biurowego na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
4. Adaptacja pomieszczeń na gabinet badań górnego odcinka przewodu pokarmowego, myjkę i sanitariat oraz na pracownię serologiczną. W 2008 roku wykonano następujące roboty budowlane:

1. Adaptacja pomieszczeń na poradnię chirurgii ogólnej.
2. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Nr 1 Szpitala.
3. Wymiana drzwi przeciwpożarowych w budynkach Szpitala.
4. Wykonanie wentylacji mechanicznej.

Na przełomie 2008 i 2009 roku wykonano adaptację wymiennikowi na pomieszczenia administracyjno-biurowe wraz z wykonaniem przyłączy teletechnicznych oraz systemem sygnalizacji włamania i systemu telewizji dozorowej.

2010 – 2013r.

Na przełomie dwóch lat wykonano szereg robót budowlanych:

1) Adaptacja Poradni Ginekologiczno – Położniczej,
2) Adaptacja stacji uzdatniania wody na pomieszczenia archiwum
3) Zmodernizowano stację tarnsforamtorową.

Od 1 stycznia 2012 roku pełnienie obowiązków dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej powierzono mgr Bogdanowi Tomczykowi. Z-cą dyr. Ds. lecznictwa został dr n med. Andrzej Polak.
W tym czasie zakończono przebudowę dolnej części budynku nr 2 (Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc), w ramach, której została zmodernizowana bakteriologia oraz pracownia RTG. Utworzono pracownię tomografii komputerowej wyposażając ją w specjalistyczny sprzęt, na którym wykonywane są badania pacjentów nowodębskiego szpitala. Wcześniej, aby wykonać takie badanie pacjent był przewożony do innych placówek wyposażonych w tomograf komputerowy. Należy również wspomnieć o zakupie nowoczesnej aparatury do badań endoskopowych oraz modernizacji aparatów RTG polegającej na wyposażeniu stanowisk w urządzenia do cyfrowej obróbki zdjęć. Ważną inwestycją poczynioną było wykonanie chodników spacerowych i ławeczek, dzięki czemu pobyt w szpitalu dla pacjentów i odwiedzających stał się dużo przyjemniejszy. Szpital Powiatowy w Nowej Dębie wzbogacił swoją kadrę o specjalistów kilku dziedzin, między innymi kardiologii, gastroenterologii oraz dwóch specjalistów z dziedziny endokrynologii, pozwoliło to na poprawę dostępności świadczonych usług.

Dzisiaj Szpital Powiatowy w Nowej Dębie posiada 8 Oddziałów szpitalnych o łącznej sumie 271 łóżek oraz 36 łóżka w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym i 15 dla noworodków. Ponadto oferuje ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w 19 poradniach, posiada oddział pomocy doraźnej i poz oraz dział diagnostyczny (10 pracowni).
11 czerwca 2013r odbyło sie uroczyste otwarcie dobudowanej częsci Oddziału Psychiatrycznego, który powiększył się o kolejne 18 łóżek. W nowopowstałej części budynku zlokalizowane są sale łóżkowe dla pacjentów, separatka, łazienki i palarnia. Dzięki temu poprawi się komfort leczenia w oddziale. Po za tym dla personelu powstał węzeł sanitarny, punkt pielęgniarski, pokój socjalny, gabinet zabiegowy oraz szatnia (męska i damska). Nowo rozbudowana część oddziału zajmuje 373,38 m kw

Szpital Powiatowy w Nowej Dębie w 2013 Roku Jubileuszowym poszerzył grono specjalistów w zakresie ginekologii i położnictwa, anestezjologii, chorób wewnętrznych i kardiologii.

Z danych statystycznych wynika, że w 2013 r. hospitalizowano 8 780 pacjentów tj. o 150 pacjentów więcej, niż w roku ubiegłym. W poradniach działających przy SPZ ZOZ w Nowej Dębie udzielono 31 074 porad specjalistycznych, porad lekarskich w rodzaju Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielono 2 674 razy, zaś porad pielęgniarskich było 3555. Przeprowadzono 38 364 zabiegów fizjoterapeutycznych, tj. o 792 więcej niż w 2012 r. Na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym urodziło się 372 noworodki, tj. o 23 więcej niż w roku ubiegłym.

W czerwcu 2013 roku oddano do użytku dobudowaną część Oddziału Psychiatrycznego. Po rozbudowie oddział posiada 73 łóżka. W nowej części budynku zlokalizowane są sale łóżkowe dla pacjentów, separatka, łazienki, gabinet zabiegowy, szatnie dla personelu. Oddział Położniczy w 2013 roku zyskał m.in. nowoczesne łóżko porodowe znajdujące się w klimatyzowanej, świeżo wyremontowanej sali porodowej. W Oddziale Położniczym wymienione zostały wszystkie łóżka dla pacjentek. W listopadzie po generalnym remoncie odebrano i oddano do użytku Oddział Chorób Wewnętrznych. Warunki pobytu na oddziale zmieniły się diametralnie zarówno, jeśli chodzi o komfort, jak i bezpieczeństwo pacjenta. Wykonano nowe instalacje elektryczne, wodne, c.o i kanalizacyjne. Ponadto, dzięki pozyskaniu środków z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między Regionami II” zostało wybudowane wejście główne do budynku nr 2 przy ul. Kościuszki  1 C.  Dobudowana część wyposażona jest w windę osobową, która umożliwia dotarcie do Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc. Z powodu malejącej z roku na rok liczby leczonych pacjentów z gruźlicą, a także z powodu utrzymującego się regresu w leczeniu pacjentów w tym oddziale oraz mając na względzie racjonalne wykorzystanie bazy łóżkowej i personelu, postanowiono całkowicie zrezygnować od 15.01.2014 r. z leczenia gruźlicy i włączyć Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc w struktury Oddziału Chorób Wewnętrznych, tworząc Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc. Rozbudowana klatka schodowa połączyła istniejące w starej części budynku pracownie, laboratoria oraz poradnie specjalistyczne.

Dzisiaj Szpital Powiatowy w Nowej Dębie posiada 7 Oddziałów szpitalnych o łącznej sumie 289 łóżek oraz 36 łóżka w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym i 15 dla noworodków. Ponadto, oferuje ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w 20 poradniach, posiada Oddział Pomocy Doraźnej i Poz oraz Dział Diagnostyczny (14 pracowni).

Opracowała B. Cabaj