Zaznacz stronę

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, adres: ul. M.C. Skłodowskiej 1A, 39-460 Nowa Dęba;
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej jest Pani Ewa Flis, z którą mogą się Państwo kontaktować  w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@zoznowadeba.pl
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie  art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem)
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 7. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji ww. celów i wynika z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI (RCIM)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) pragniemy poinformować, iż:

 1. w rozumieniu art. 4 pkt 7 ww. rozporządzenia administratorem danych osobowych w zakresie RCIM (Regionalne Centrum Informacji Medycznej) jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów z siedzibą w Nowej Dębie przy ulicy M.C. Skłodowskiej 1A,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@zoznowadeba.pl
 3. Dane przetwarzane są w celu:
 • realizacji działań służących zapewnieniu opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej w zakresie RCIM  i związanej z nim e – usługami (e –rejestracja, ERP-Elektroniczny Rekord Pacjenta, RRDR – Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych, EPW-ZOZ Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (Dz. Urz. UEL 119 z dnia 04.05.2016 r.), w związku z wykonywaniem działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. (t.j. z 2017 r. poz. 1845) o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 • założenia konta na portalu PSIM (Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej) – umożliwienia wymiany w tym danych dotyczących zdrowia pacjenta pomiędzy jednostkami zintegrowanymi z RCIM,
 • zgody/sprzeciwu pacjenta na przetwarzanie danych osobowych w ramach e – usług, e-ERP, i e – RRDR,
 • zgody osób zamawiających usługę newsletter (pacjenci, którzy zapisali się na usługę newsletter na portalu PSIM) jest dobrowolne.
 • RCIM nie przechowuje danych pacjentów dotyczących zdrowia.
 • Administratorem danych pacjentów dotyczących zdrowia przetwarzanych przez oprogramowanie e – Usług i infrastrukturę RCIM jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
 1. odbiorcami danych osobowych w ramach wymiany danych osobowych w tym danych dotyczących zdrowia są jednostki zintegrowane w RCIM oraz w ramach udzielonych świadczeń medycznych:
 • odbiorcy wymienieni w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U 2009 nr 52 poz. 417 z póź. zm),
 • podwykonawcy w zakresie zawartych umów na usługi medyczne w zakresie wykonywania badań diagnostycznych, laboratoryjnych, bakteriologicznych, konsultacji specjalistycznych, konsultacji usług w zakresie dostaw krwi i jej składników oraz preparatów krwiopochodnych, transportów medycznych, serwisu, gwarancji, napraw urządzeń medycznych i usług wsparcia systemów informatycznych.
 1. Podanie danych osobowych w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych jest obowiązkowe w zakresie wskazanym w art. 25.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres określony w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 3. Posiada Pani /Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych,
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 5. Pacjent i jego dane podlegają decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu ze względu na odmienne podstawy przetwarzania danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – monitoring wizyjny w Strefie Administracyjnej

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy że:

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy  ul. M.C. Skłodowskiej 1A, 39-460 Nowa Dęba
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą poczty elektronicznej: iod@zoznowadeba.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora:
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w pomieszczeniach Budynku Administracji przy ul. M.C. Skłodowskiej 1 a w Nowej Dębie;
 • w celu dochodzenia roszczeń wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym – podstawą prawną przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c. RODO;
 1. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłużej niż 14 dni, a następnie usuwane poprzez nadpisanie danych z zastrzeżeniem ust. 5
 2. W interesie publicznym, na żądanie właściwego organu władzy publicznej dane utrwalane w systemie monitoringu wizyjnego mogą być odpowiednio wyodrębnione i przetwarzane dłużej niż 14 dni a także udostępnione takiemu organowi z uwzględnieniem przepisów regulujących jego funkcjonowanie oraz obowiązki administratora danych osobowych.
 3. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppk. 1 – 3 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 2. Osoby fizyczne znajdujące się w strefie objętej systemem monitoringu nie podlegają decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu ze względu na odmienne podstawy przetwarzania danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – monitoring wizyjny w oddziałach szpitalnych

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, zostałam/em* poinformowany o tym, że:

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 1A, 39-460 Nowa Dęba
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą poczty elektronicznej: iod@zoznowadeba.pl, tel. 15 846 26 51, wew. 172
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celu:
 • zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego,
 • nadzoru medycznego nad pacjentami w niektórych oddziałach szpitalnych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa mienia, ograniczenie zachowań niepożądanych,
 • zabezpieczenia dokumentów oraz innych nośników informacji znajdujących się na stałe w  pomieszczeniach oddziałów szpitalnych,
 • zabezpieczenia pomieszczenia serwerowi – podstawą prawną przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c. RODO;
 1. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub
 • usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W celu skorzystania z tych praw, należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 2. Osoby fizyczne znajdujące się w strefie objętej systemem monitoringu nie podlegają decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu ze względu na odmienne podstawy przetwarzania danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  informuję, że:

 1. administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 1A, 39-460 Nowa Dęba tel. 15 846 26 51 wew. 120,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Zdrowotnych w Nowej Dębie jest Pani Ewa Flis, z którą można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej:iod@zoznowadeba.pl lub telefonicznie 15 846 26 51 wew. 168
 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie ………………….;
 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. w odniesieniu przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Wykonawca posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. Wykonawcy nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – Darczyńcy – Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, że w związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, zostałam/em* poinformowana/y* o tym, że:

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 1A, 39-460 Nowa Dęba
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą poczty elektronicznej: iod@zoznowadeba.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w umowie darowizny na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.-czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz Art. 6 ust. 1 lit. c-przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z rzeczowym wykazem akt funkcjonującym w SPZ ZOZ w Nowej Dębie.
 5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 – 4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 2. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.