Zaznacz stronę

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A, 39-460 Nowa Dęba;
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej jest Pani Ewa Flis, z którą mogą się Państwo kontaktować  w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@zoznowadeba.pl
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie  art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem)
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 7. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji ww. celów i wynika z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI (RCIM)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) pragniemy poinformować, iż:

 1. w rozumieniu art. 4 pkt 7 ww. rozporządzenia administratorem danych osobowych w zakresie RCIM (Regionalne Centrum Informacji Medycznej) jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów z siedzibą w Nowej Dębie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@zoznowadeba.pl
 3. Dane przetwarzane są w celu:
 • realizacji działań służących zapewnieniu opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej w zakresie RCIM  i związanej z nim e – usługami (e –rejestracja, ERP-Elektroniczny Rekord Pacjenta, RRDR – Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych, EPW-ZOZ Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (Dz. Urz. UEL 119 z dnia 04.05.2016 r.), w związku z wykonywaniem działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. (t.j. z 2017 r. poz. 1845) o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 • założenia konta na portalu PSIM (Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej) – umożliwienia wymiany w tym danych dotyczących zdrowia pacjenta pomiędzy jednostkami zintegrowanymi z RCIM,
 • zgody/sprzeciwu pacjenta na przetwarzanie danych osobowych w ramach e – usług, e-ERP, i e – RRDR,
 • zgody osób zamawiających usługę newsletter (pacjenci, którzy zapisali się na usługę newsletter na portalu PSIM) jest dobrowolne.
 • RCIM nie przechowuje danych pacjentów dotyczących zdrowia.
 • Administratorem danych pacjentów dotyczących zdrowia przetwarzanych przez oprogramowanie e – Usług i infrastrukturę RCIM jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
 1. odbiorcami danych osobowych w ramach wymiany danych osobowych w tym danych dotyczących zdrowia są jednostki zintegrowane w RCIM oraz w ramach udzielonych świadczeń medycznych:
 • odbiorcy wymienieni w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U 2009 nr 52 poz. 417 z póź. zm),
 • podwykonawcy w zakresie zawartych umów na usługi medyczne w zakresie wykonywania badań diagnostycznych, laboratoryjnych, bakteriologicznych, konsultacji specjalistycznych, konsultacji usług w zakresie dostaw krwi i jej składników oraz preparatów krwiopochodnych, transportów medycznych, serwisu, gwarancji, napraw urządzeń medycznych i usług wsparcia systemów informatycznych.
 1. Podanie danych osobowych w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych jest obowiązkowe w zakresie wskazanym w art. 25.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres określony w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 3. Posiada Pani /Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych,
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 5. Pacjent i jego dane podlegają decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu ze względu na odmienne podstawy przetwarzania danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, że w związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, zostałam/em* poinformowana/y* o tym, że:

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A, 39-460 Nowa Dęba
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą poczty elektronicznej: iod@zoznowadeba.pl
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w SPZ ZOZ w Nowej Dębie (art.6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. W przypadku przekazania wizerunku w ofercie pracy, dane te będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 lit a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit a RODO).
 5. Administrator Danych planuje przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu przyszłej rekrutacji jeżeli kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie pracy, a zakres tych danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy.
 7. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 8. Dane kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji niezwłocznie usunięte.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 2. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – monitoring wizyjny w Strefie Administracyjnej

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy że:

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A, 39-460 Nowa Dęba
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą poczty elektronicznej: iod@zoznowadeba.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora:
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w pomieszczeniach Budynku Administracji przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A w Nowej Dębie;
 • w celu dochodzenia roszczeń wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym – podstawą prawną przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c. RODO;
 1. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłużej niż 14 dni, a następnie usuwane poprzez nadpisanie danych z zastrzeżeniem ust. 5
 2. W interesie publicznym, na żądanie właściwego organu władzy publicznej dane utrwalane w systemie monitoringu wizyjnego mogą być odpowiednio wyodrębnione i przetwarzane dłużej niż 14 dni a także udostępnione takiemu organowi z uwzględnieniem przepisów regulujących jego funkcjonowanie oraz obowiązki administratora danych osobowych.
 3. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppk. 1 – 3 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 2. Osoby fizyczne znajdujące się w strefie objętej systemem monitoringu nie podlegają decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu ze względu na odmienne podstawy przetwarzania danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – monitoring wizyjny w oddziałach szpitalnych

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, zostałam/em* poinformowany o tym, że:

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A, 39-460 Nowa Dęba
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą poczty elektronicznej: iod@zoznowadeba.pl, tel. 15 846 26 51, wew. 172
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celu:
 • zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego,
 • nadzoru medycznego nad pacjentami w niektórych oddziałach szpitalnych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa mienia, ograniczenie zachowań niepożądanych,
 • zabezpieczenia dokumentów oraz innych nośników informacji znajdujących się na stałe w  pomieszczeniach oddziałów szpitalnych,
 • zabezpieczenia pomieszczenia serwerowi – podstawą prawną przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c. RODO;
 1. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub
 • usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W celu skorzystania z tych praw, należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 2. Osoby fizyczne znajdujące się w strefie objętej systemem monitoringu nie podlegają decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu ze względu na odmienne podstawy przetwarzania danych osobowych

 

Klauzula informacyjna – Ochrona osób i mienia – rejestracja obrazu (monitoring)

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia        27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO,  informuję, że:

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A, 39-460 Nowa Dęba
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą poczty elektronicznej: iod@zoznowadeba.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, ograniczenia zachowań niepożądanych, rejestracji zdarzeń umożliwiających ustalenie sprawcy szkody lub kradzieży oraz dochodzenia roszczeń.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 4b ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Uzyskane w wyniku monitoringu nagrania przechowywane są przez okres nieprzekraczający 14 dni, a następnie usuwane poprzez nadpisywanie danych z zastrzeżeniem ust 6.
 6. W interesie publicznym, na żądanie właściwego organu władzy publicznej dane utrwalane w systemie monitoringu wizyjnego mogą być odpowiednio wyodrębnione i przetwarzane dłużej niż 14 dni, a także udostępnione takiemu organowi z uwzględnieniem przepisów regulujących jego funkcjonowanie oraz obowiązki administratora danych osobowych,
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 – 3 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 2. Osobie fizycznej znajdującej się w strefie monitoringu objętej systemem monitoringu nie podlegają decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu   ze względu na odmienne podstawy przetwarzania danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  informuję, że:

 1. administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A, 39-460 Nowa Dęba tel. 15 846 26 51 wew. 120,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Zdrowotnych w Nowej Dębie jest Pani Ewa Flis, z którą można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej:iod@zoznowadeba.pl lub telefonicznie 15 846 26 51 wew. 168
 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie ………………….;
 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. w odniesieniu przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Wykonawca posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. Wykonawcy nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – Darczyńcy – Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, że w związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, zostałam/em* poinformowana/y* o tym, że:

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A, 39-460 Nowa Dęba
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą poczty elektronicznej: iod@zoznowadeba.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w umowie darowizny na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.-czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz Art. 6 ust. 1 lit. c-przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z rzeczowym wykazem akt funkcjonującym w SPZ ZOZ w Nowej Dębie.
 5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 – 4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 2. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych przez NFZ w celu obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), podajemy następujące informacje:

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
 • za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
 • e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Prezes NFZ wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: jw.
 • za pomocą platformy ePUAP: j.w.
 • e-mailem: iod@nfz.gov.pl

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest w szczególności: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit a),

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe zostaną przekazane Centrum – e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia w związku z obsługą, organizacją i realizacją procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).Dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator Danych Osobowych nie zamierza przekazywać Pani\Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

ŹRÓDŁO I KATEGORIE DANYCH

Administrator pozyskał Państwa dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, nr PESEL, nazwy i adresu miejsca zatrudnienia, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej od podmiotu, w którym Pan/i świadczy pracę/realizuje zadania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych i statutowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach..

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiada Pan/i prawo w zakresie przewidzianym przepisami prawa powszechnie obowiązującego: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z RODO.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi Pani/Panu obsługę systemu informatycznego w ramach organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA Pana/Pani dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  w programie pilotażowym E-SPIROMETR

Wyrażam dobrowolna zgodę na udział w programie pilotażowym w zakresie wykorzystywania elektronicznych spirometrów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej  realizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. oraz przetwarzanie danych zawartych w mojej dokumentacji medycznej przez Samodzielny Publiczny Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowej Dębie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A w celu zapewnienia opieki zdrowotnej związanej z udziałem w  w/w programie.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

 1. administratorem moich danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowej Dębie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A,
 2. przysługuje mi prawo dostępu do danych oraz ich poprawienia, a także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowej Dębie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A,
 3. przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w programie pilotażowym E-SPIOROMETR (do pobrania)