Zaznacz stronę

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) zwanego dalej RODO informujemy, że:

1)     Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie,

adres: ul. M.C. Skłodowskiej 1A, 39-460 Nowa Dęba;

2)     Inspektorem Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej jest Pani Ewa Flis, z którą mogą się Państwo kontaktować  w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@zoznowadeba.pl

3)      Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie  art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

4)      dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem)

5)      Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

6)      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

7)      przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8)      podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji ww. celów i wynika z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

9)      Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.                     

KLAUZULA INFORMACYJNA RCIM

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) pragniemy poinformować, iż:

1) w rozumieniu art. 4 pkt 7 ww. rozporządzenia administratorem danych osobowych w zakresie RCIM (Regionalne Centrum Informacji Medycznej) jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów z siedzibą w Nowej Dębie przy ulicy M.C. Skłodowskiej 1A,

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@zoznowadeba.pl

3) Dane przetwarzane są w celu:

– realizacji działań służących zapewnieniu opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej w zakresie RCIM  i związanej z nim e – usługami (e –rejestracja, ERP-Elektroniczny Rekord Pacjenta, RRDR – Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych, EPW-ZOZ Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (Dz. Urz. UEL 119 z dnia 04.05.2016 r.), w związku z wykonywaniem działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. (t.j. z 2017 r. poz. 1845) o systemie informacji w ochronie zdrowia.

– założenia konta na portalu PSIM (Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej) – umożliwienia wymiany w tym danych dotyczących zdrowia pacjenta pomiędzy jednostkami zintegrowanymi z RCIM,

– zgody/sprzeciwu pacjenta na przetwarzanie danych osobowych w ramach e – usług, e-ERP, i e – RRDR,

– zgody osób zamawiających usługę newsletter (pacjenci, którzy zapisali się na usługę newsletter na portalu PSIM) jest dobrowolne.

RCIM nie przechowuje danych pacjentów dotyczących zdrowia.

Administratorem danych pacjentów dotyczących zdrowia przetwarzanych przez oprogramowanie e – Usług i infrastrukturę RCIM jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

4) odbiorcami danych osobowych w ramach wymiany danych osobowych w tym danych dotyczących zdrowia są jednostki zintegrowane w RCIM oraz w ramach udzielonych świadczeń medycznych:

– odbiorcy wymienieni w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U 2009 nr 52 poz. 417 z póź. zm),

– podwykonawcy w zakresie zawartych umów na usługi medyczne w zakresie wykonywania badań diagnostycznych, laboratoryjnych, bakteriologicznych, konsultacji specjalistycznych, konsultacji usług w zakresie dostaw krwi i jej składników oraz preparatów krwiopochodnych, transportów medycznych, serwisu, gwarancji, napraw urządzeń medycznych i usług wsparcia systemów informatycznych.

5) Podanie danych osobowych w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych jest obowiązkowe w zakresie wskazanym w art. 25.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres określony w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

7) Posiada Pani /Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych,

8) Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

9) Pacjent i jego dane podlegają decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu ze względu na odmienne podstawy przetwarzania danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJi

___________________________

/miejscowość, data/

___________________________

/imię i nazwisko/

___________________________

/nazwa jednostki/

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, że w związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, zostałam/em* poinformowana/y* o tym, że:

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 1A, 39-460 Nowa Dęba
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą poczty elektronicznej: iod@zoznowadeba.pl
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w SPZ ZOZ w Nowej Dębie.
 4. Administrator Danych planuje przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu przyszłej rekrutacji nie dłużej niż przez 1 rok chyba, że kandydat na stanowisko pracy nie wyrazi na to zgody.
 5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie pracy, a zakres tych danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy.
  1. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
  2. Dane kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji niezwłocznie usunięte.
  3. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;

2)      ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3)      przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

4)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

10. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

___________________________

/podpis kandydata do pracy/

KLAUZULA INFORMACYJNA

monitoring wizyjny w Strefie Administracyjnej

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy że:

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy         ul. M.C. Skłodowskiej 1A, 39-460 Nowa Dęba
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą poczty elektronicznej: iod@zoznowadeba.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora:

1)     w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w pomieszczeniach Budynku Administracji przy ul. M.C. Skłodowskiej 1 a w Nowej Dębie;

2)     w celu dochodzenia roszczeń wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym – podstawą prawną przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c. RODO;

 1. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłużej niż 14dni, a następnie usuwane poprzez nadpisanie danych z zastrzeżeniem ust. 5
 2. W interesie publicznym, na żądanie właściwego organu władzy publicznej dane utrwalane w systemie monitoringu wizyjnego mogą być odpowiednio wyodrębnione i przetwarzane dłużej niż 14 dni a także udostępnione takiemu organowi z uwzględnieniem przepisów regulujących jego funkcjonowanie oraz obowiązki administratora danych osobowych.
 3. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)     dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;

2)     ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3)     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppk. 1 – 3 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 2. Osoby fizyczne znajdujące się w strefie objętej systemem monitoringu nie podlegają decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu ze względu na odmienne podstawy przetwarzania danych osobowych

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu monitoringu SPZZOZ w Nowej Dębie

KLAUZULA INFORMACYJNA

monitoring wizyjny w oddziałach szpitalnych

 

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, zostałam/em* poinformowany o tym, że:

Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 1A, 39-460 Nowa Dęba

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą poczty elektronicznej: iod@zoznowadeba.pl, tel. 15 846 26 51, wew. 172

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celu:

– zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego,

– nadzoru medycznego nad pacjentami w niektórych oddziałach szpitalnych,

– zapewnienia bezpieczeństwa mienia, ograniczenie zachowań niepożądanych,

– zabezpieczenia dokumentów oraz innych nośników informacji znajdujących się na stałe

w  pomieszczeniach oddziałów szpitalnych,

– zabezpieczenia pomieszczenia serwerowi – podstawą prawną przetwarzania –

art. 6 ust. 1 lit. c. RODO;

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

– dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub

– usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, na zasadach określonych

w art. 15 – 17 RODO;

– ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z tych praw, należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Osoby fizyczne znajdujące się w strefie objętej systemem monitoringu nie podlegają decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu ze względu na odmienne podstawy przetwarzania danych osobowych