Zaznacz stronę

Szanowni Państwo!

Obecni i byli Pracownicy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie!

Jak każdego 18 października obchodzone jest święto św. Łukasza Ewangelisty – patrona Służby Zdrowia. W tym dniu wspominamy św. Łukasza jako wielkiego i wyjątkowego świętego, lekarza i uczonego. Jak podają źródła, rodzinnym miastem św. Łukasza była Antiochia Syryjska, a on z pochodzenia był Grekiem. Był też jednym z Ewangelistów, i jako jedyny z nich urodził się poganinem. Później przyjął naukę Chrystusa i został członkiem gminy chrześcijańskiej w Antiochii. O tym, że był On lekarzem wspomina w swoim Liście do Kolosan św. Paweł Apostoł pisząc: „Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz” (Kol 4, 14). Święty Łukasz był bowiem uczniem, przyjacielem i świadkiem ewangelizacji świata przez św. Pawła Apostoła, któremu w Jego misjach towarzyszył. Tradycja mówi, że żył w bezżeństwie i doczekał późnego wieku.

Nie będąc naocznym świadkiem życia i działalności Jezusa, napisał Ewangelię – Dobrą Nowinę o Lekarzu duszy i ciała, opierając się na świadectwie innych, a jako lekarz często używał „terminologii medycznej”, co znajduje potwierdzenie w  wielu opisach uzdrowień z różnych chorób. I tak: Jezus uzdrawia teściową Piotra, cierpiącą z powodu wysokiej gorączki, a przy okazji inne osoby (4, 38-41), trędowatego (5, 12-13), paralityka (5, 17-25), człowieka z uschłą ręką (6, 6-10), sługę setnika, bliskiego śmierci (7, 2-10), wskrzesza młodzieńca, jedynego syna wdowy z Nain (7, 11-15), uzdrawia opętanego przez złe duchy (8, 26-39), kobietę cierpiącą na krwotok, która całe swe mienie wydała na lekarzy i nie potrafili jej uleczyć, wskrzesza dwunastoletnią jedynaczkę Jaira, przełożonego synagogi (8, 40-56), uzdrawia epileptyka, jedynego syna kogoś z tłumu (9, 37-42), kobietę pochyloną od osiemnastu lat (13,10-13), chorego na wodną puchlinę  (14,1-4), niewidomego pod Jerychem, który głośno domaga się uzdrowienia (18, 35-43).

Kościół katolicki od szeregu lat łączy dzień św. Łukasza z pamięcią o lekarzach i o całej służbie zdrowia, a więc o tych, którzy dbają o nasze zdrowie w życiu doczesnym, wzywając do modlitwy w ich intencjach.

Św. Łukasza można określić także jako  patrona spowiedników, kierowników duchowych czyli lekarzy naszych dusz; tych, którzy swoją posługą objawiają Boga – Miłość Miłosierną i Jego dar przebaczania tym, którzy się źle mają i dlatego potrzebują Lekarza (por. Łk 5,31). Św. Łukaszowi zawdzięczamy bowiem przypowieści: o zagubionej i odnalezionej owcy (15,1-7), o miłosiernym ojcu, jego zagubionym i odnalezionym synu (15,11-32), o miłosiernym Samarytaninie (10,30-37), opis nawrócenia grzesznej kobiety (7,36-50)i Zacheusza, zwierzchnika celników (19,1-10). Pamiętajmy dziś również o tych lekarzach naszych dusz.

Szanowni Państwo!

W  tym właśnie dniu prosimy wszystkich obecnych i byłych pracowników SPZ  ZOZ w Nowej Dębie: lekarzy, pielęgniarki, pielęgniarzy, położne, salowe i opiekunów medycznych, fizjoterapeutów i rehabilitantów, diagnostów i techników laboratoryjnych, farmaceutów, pracowników radiologii, centralnej sterylizacji, sekretarki medyczne, koordynatorów opieki medycznej, psychologów, terapeutów i psychoterapeutów, pracowników kuchni szpitalnej, oraz cały personel działów: administracyjnego, technicznego, transportu sanitarnego i higieny, o przyjęcie najserdeczniejszych i z serca płynących życzeń.

Niechaj święty Łukasz – Nasz Patron, czuwa nad Nami wszystkimi i dodaje Nam niezbędnych sił do wykonywanej przez Nas trudnej i odpowiedzialnej pracy.

Wszystkiego najlepszego!

Dyrekcja Szpitala

Modlitwa do św. Łukasza Patrona Służby Zdrowia

Święty Łukaszu,
zanim stałeś się uczniem Chrystusa
i autorem Jego Ewangelii, byłeś lekarzem.

Miej w opiece całą służbę zdrowia i wypraszaj u dobrego Boga
błogosławieństwo, pomoc i opiekę dla lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich tych,
których powołałeś do służby leczenia chorych i zapobiegania chorobom i bólowi
oraz towarzyszenia ludziom w trudnym doświadczeniu choroby i cierpienia.

Niech dobry Bóg obdarza wszystkich pracowników służby zdrowia tymi łaskami,
których najbardziej potrzebują, aby podejmowali dobre decyzje,
byli współczujący i delikatni, rozważni, życzliwi i wyrozumiali,
aby opiekowali się chorymi z poświęceniem i miłością,
dostrzegając w każdym z nich cierpiącego Chrystusa.

Spraw, aby swoją troskliwością i serdecznością
budzili w chorych nadzieję powrotu do zdrowia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen!

Święty Łukaszu, Patronie Służby Zdrowia – Módl się za nami!