Zaznacz stronę

INFORMUJEMY, ŻE W WYNIKU PRZEPRWADZONEGO W DNIU 4 WRZEŚNIA 2023 ROKU KONKURSU

NA STANOWISKO NACZELNEJ PIELĘGNIARKI SPZZOZ W NOWEJ DĘBIE WYBRANA ZOSTAŁA

PANI AGNIESZKA FURMAN.

Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie niniejszym zawiadamia:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA STANOWISKO NACZELNEJ PIELĘGNIARKI

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ DĘBIE

 1. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.),

 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 430),

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896 ze zm.).

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie , ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a, 39-460 Nowa Dęba

 1. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego

Materiały zawierające informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie udostępniane są w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie 39-460 Nowa Dęba, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznie 15 846 26 51 wew. 120.

 1. Stanowisko objęte konkursem

Naczelna Pielęgniarka

 1. Wymagania kwalifikacyjne kandydata

Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w/s kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896). Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi.

 1. Dokumenty wymagane od kandydata

Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 430).

W przypadku złożenia kopii dokumentów, powinny one zostać poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 1. Miejsce oraz termin składania wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nowej Dębie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a, 39-460 Nowa Dęba (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu).

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: “Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego Publicznego Zesopłu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nowej Dębie”

 1. Miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur

Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, ul. Rymanowska 3.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A, 39-460 Nowa Dęba;

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej jest Pani Ewa Flis, z którą mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@zoznowadeba.pl

 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji postępowania konkursowego na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np., kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem)

 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopie swoich danych w siedzibie Administratora;

 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem uczestnictwa w konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie;

 10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

………………………………………………….

własnoręczny podpis kandydata