Zaznacz stronę

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko Głównego Księgowego.

Wymagania  od  Kandydatów:

Kwalifikacje:

wykształcenie: wyższe  ekonomiczne,

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości w tym ustawy o rachunkowości, przepisów dotyczących prawa bilansowego, podatkowego, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość procesów finansowo-księgowych i sprawozdawczych,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny,
 • 5 letnie  doświadczenie  w dziale finansowo-księgowym,
 • bardzo dobra znajomość programów Microsoft Office, Excell, oprogramowania dedykowanego księgowości (kadrowo-płacowego, księgowo-finansowego)
 • znajomość ustawy Kodeks Pracy,

mile widziana:

 • znajomość  przepisów  ustawy  o działalności leczniczej,
 • znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • znajomość systemu finansowo-księgowego Info-Medica
 • znajomość języka angielskiego,

Umiejętności:

 • umiejętności opracowywania analiz finansowych,
 • zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru księgowości,
 • umiejętności  interpersonalne i negocjacyjne,
 • umiejętności organizacji pracy i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,

Do obowiązków Głównego Księgowego należy:

 • prowadzenie gospodarki finansowej, gospodarowanie środkami publicznymi jednostki, planowanie i prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z ustawą z 27.08.2009r. o finansach publicznych (j.tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29.09.1994r o rachunkowości ( j.tekst Dz.U. z 2019 r. poz. 351),
 • prowadzenie analiz kosztów działalności zakładu,
 • przygotowywanie planu finansowego i sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych itp.,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • kierowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy powierzonej pracownikom podporządkowanym organizacyjnie i funkcyjnie Głównemu Księgowemu,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści:

 

                                                                                                                OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1A, 39-460 Nowa Dęba, moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentów a[aplikacyjnych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji do czasu cofnięcia zgody.

Oświadczam, że zostałem poinformowany/a, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………….

data i podpis

 

 

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ w Nowej Dębie w  terminie do dnia 30.10. 2019 r. do godz. 1100, z adnotacją na kopercie „ Nabór  na stanowisko Głównego Księgowego ” wraz  podaniem  swojego  imienia oraz do kontaktu numer telefonu.

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo do udziału w dalszym procesie naboru.

Wersja do pobrania: Ogłoszenie – nabór na Głównego Księgowego