Zaznacz stronę

Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza nabór na stanowisko: Inspektor ds. Kadr i Płac

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne lub pokrewne mające związek z wymienionym poniżej zakresem zadań.
 • minimum 3 lata doświadczenia w Dziale ds. Kadr,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • znajomość obsługi modułów Płace i Kadry systemu kadrowo-płacowego,
 • znajomość programu Płatnik,
 • biegła obsługa komputera (pakietu Microsoft Office: Excel, Word).
 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej
 • dokładność, wnikliwość i terminowość w podejściu do realizacji zadań
 • posiadanie umiejętności interpersonalnych
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników, w tym akt osobowych
 • sporządzanie umów o pracę i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • śledzenie zmian w przepisach prawa pracy i ich interpretacja dla potrzeb SPZZOZ
 • prawidłowe i terminowe przekazywanie dokumentów dotyczących naliczania wynagrodzeń,
 • nadzór nad wykorzystaniem czasu pracy i urlopów pracowniczych oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • sporządzanie sprawozdawczości.

Wymagane dokumenty :

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „ Wyrażam  zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporzadzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych  przepływu takich danych oraz uchylania  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)”.
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do sekretariatu SPZZOZ w Nowej Dębie  ul. M.C. Skłodowskiej 1 a, w terminie do 05.09.2019 roku do godziny 12:00,  z adnotacją  na kopercie: „Nabór na stanowisko Inspektora ds. Kadr i Płac w SPZZOZ w Nowej Dębie” oraz podaniem swojego imienia i nazwiska.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o pozostawienie w CV numeru kontaktowego).

Informujemy, że Administratorem  danych jest SPZZOZ w Nowej Dębie,  ul. M. C. Skłodowskiej 1a, 39-460 Nowa Dęba. Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony  danych osobowych pod adresem: e mail: iod@zoznowadeba.pl.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust 1 lit. b RODO), natomiast inne dane w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art.6 ust.1. lit.a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii:
 • prawo do sprostowania ( poprawiania) swoich danych osobowych:
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
 • prawo do usunięcia danych osobowych:
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art.. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć  w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ws. naboru na stanowisko Inspektora do sprawa kadr i płac wybrano panią MARZENĘ PANEK.