Zaznacz stronę

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Techniczno-Gospodarczego.

Wymagania od Kandydatów:
1.Kwalifikacje: ◦wykształcenie wyższe budowlane lub pokrewne

2.Wymagania: znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane
◦znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
◦znajomość zagadnień z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji i remontów
◦znajomość zagadnień w zakresie eksploatacji budynków i urządzeń
◦znajomość przepisów Kodeksu Pracy
◦minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym – preferowane doświadczenie w procesie inwestycyjnym

3.Umiejętności: ◦umiejętności interpersonalne
◦umiejętność organizacji pracy podległego personelu
◦umiejętność pracy na kilku projektach jednocześnie oraz efektywnego działania pod presją czasu
◦mile widziana znajomość obsługi programów kosztorysowych.
◦mile widziana znajomość ustawy o Działalności Leczniczej

Do obowiązków Kierownika Działu Techniczno-Gospodarczego należy:
•Zarządzanie i kierowanie pracą Działu Techniczno-Gospodarczego
•Bieżące utrzymanie: obiektów, instalacji, urządzeń, aparatury i terenów użytkowanych przez SPZ ZOZ w Nowej Dębie, zapewnienie ciągłości i należytego funkcjonowania bazy techniczno-sanitarnej, sprzętu, pojazdów i wyposażenia umożliwiającym realizację zadań statutowych.
•Prowadzenie gospodarki inwestycyjnej i remontowej, przygotowanie i nadzorowanie czynności w tym zakresie, przygotowywanie uzgodnień oraz warunków do opracowywania dokumentacji technicznej i jej późniejsze weryfikowanie
•Organizacja i nadzorowanie procesu inwestycyjnego i remontowego zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz zgodnie z ustawą – prawo zamówień publicznych.
•Dokonywanie terminowe i zgodne z przepisami zakupów koniecznych do utrzymania ciągłości działalności SPZ ZOZ
•Organizacja napraw i remontów w placówkach szpitala.
•Prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji Działu Techniczno-Gospodarczego.
•Planowanie pracy pracowników Działu, koordynacja i nadzór nad ich pracą. `

Wymagane dokumenty:
•CV
•list motywacyjny
•kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy
•oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
•oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do dnia 22.11.2019 roku godz. 12.00 z adnotacją na kopercie „Nabór na stanowisko Kierownika Działu Techniczno-Gospodarczego” oraz podaniem swojego imienia i nazwiska.