Zaznacz stronę

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej w Nowej Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko:

Inspektor/Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie: wyższe  ekonomiczne, administracyjne lub pokrewne mające związek z wymienionym poniżej zakresem zadań,
 • minimum 3-letnie doświadczenie na ww. lub podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • biegła znajomość obsługi komputera.

WYMAGANIA DODATKOWE:                                                                                                                                        

 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • dyspozycyjność,
 • posiadanie umiejętności  interpersonalnych i negocjacyjnych,
 • posiadanie umiejętności organizacji pracy oraz umiejętności pracy w zespole,
 • posiadanie umiejętności  pracy na kilku projektach równocześnie oraz efektywnego  działania  pod presją  czasu,
 • znajomość  przepisów  Ustawy o działalności leczniczej

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

 • terminowe przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych lub na podstawie Zarządzenia wewnętrznego Dyrektora dot. zamówień, do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prowadzenie tych postępowań w zakresie: dostaw, usług i robót budowlanych niezbędnych do funkcjonowania Szpitala,
 • uczestniczenie w powoływanych przez Dyrektora komisjach przetargowych,
 • zamawianie u dostawców potrzebnego asortymentu mając na uwadze zgłoszenia komórek organizacyjnych i możliwe zapasy magazynowe, na podstawie realizowanych wniosków,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz obsługą prawną w zakresie zamówień publicznych i innych działań mających skutki prawne lub finansowe dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie,
 • przygotowywanie koniecznych planów i harmonogramów oraz gromadzenie i przekazywanie przełożonym informacji związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:„ Wyrażam  zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych  przepływu takich danych oraz uchylania  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)”,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Zgłoszenie do naboru wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie opisanej: “Nabór  na stanowisko: Inspektor/Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w SPZ ZOZ w Nowej Dębie”, osobiście lub listownie w Sekretariacie SPZ ZOZ w Nowej Dębie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a, 39-460 Nowa Dęba (I piętro, budynek Administracji) do dnia 12.12.2022 roku do godziny 10.30.

Informacje o naborze można uzyskać także pod numerem telefonu: 15 846 26 51 wew. 120, 124, 153.