Zaznacz stronę

Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza nabór na stanowisko: Inspektor ds. Kadr i Płac

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne lub pokrewne mające związek z wymienionym poniżej zakresem zadań.
  • minimum 3 lata doświadczenia w Dziale ds. Kadr,
  • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.

Wymagania dodatkowe:

  • znajomość zagadnień w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
  • znajomość obsługi modułów Płace i Kadry systemu kadrowo-płacowego,
  • znajomość programu Płatnik,
  • biegła obsługa komputera (pakietu Microsoft Office: Excel, Word).
  • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń
  • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej
  • dokładność, wnikliwość i terminowość w podejściu do realizacji zadań
  • posiadanie umiejętności interpersonalnych
  • komunikatywność i wysoka kultura osobista

Zakres obowiązków:

  • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników, w tym akt osobowych
  • sporządzanie umów o pracę i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
  • śledzenie zmian w przepisach prawa pracy i ich interpretacja dla potrzeb SPZZOZ
  • prawidłowe i terminowe przekazywanie dokumentów dotyczących naliczania wynagrodzeń,
  • nadzór nad wykorzystaniem czasu pracy i urlopów pracowniczych oraz prowadzenie ich ewidencji,
  • sporządzanie sprawozdawczości.

Wymagane dokumenty :

  • CV i list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „ Wyrażam  zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporzadzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych  przepływu takich danych oraz uchylania  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)”.
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do sekretariatu SPZZOZ w Nowej Dębie  ul. M.C. Skłodowskiej 1 a, w terminie do 05.09.2019 roku do godziny 12:00,  z adnotacją  na kopercie: „Nabór na stanowisko Inspektora ds. Kadr i Płac w SPZZOZ w Nowej Dębie” oraz podaniem swojego imienia i nazwiska.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o pozostawienie w CV numeru kontaktowego).

Informujemy, że Administratorem  danych jest SPZZOZ w Nowej Dębie,  ul. M. C. Skłodowskiej 1a, 39-460 Nowa Dęba. Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony  danych osobowych pod adresem: e mail: iod@zoznowadeba.pl.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust 1 lit. b RODO), natomiast inne dane w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art.6 ust.1. lit.a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Mają Państwo prawo do:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii:
  • prawo do sprostowania ( poprawiania) swoich danych osobowych:
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
  • prawo do usunięcia danych osobowych:
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art.. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć  w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne