Zaznacz stronę

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Techniczno-Gospodarczego.

Wymagania od Kandydatów:

 1. Kwalifikacje:
  • wykształcenie wyższe budowlane lub pokrewne
 2. Wymagania:
  • znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane
  • znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • znajomość zagadnień z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji i remontów
  • znajomość zagadnień w zakresie eksploatacji budynków i urządzeń
  • znajomość przepisów Kodeksu Pracy
  • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym – preferowane doświadczenie w procesie inwestycyjnym
 3. Umiejętności:
  • umiejętności interpersonalne
  • umiejętność organizacji pracy podległego personelu
  • umiejętność pracy na kilku projektach jednocześnie oraz efektywnego działania pod presją czasu
  • mile widziana znajomość obsługi programów kosztorysowych.
  • mile widziana znajomość ustawy o Działalności Leczniczej

Do obowiązków Kierownika Działu Techniczno-Gospodarczego należy:

 • Zarządzanie i kierowanie pracą Działu Techniczno-Gospodarczego
 • Bieżące utrzymanie: obiektów, instalacji, urządzeń, aparatury i terenów użytkowanych przez SPZ ZOZ w Nowej Dębie, zapewnienie ciągłości i należytego funkcjonowania bazy techniczno-sanitarnej, sprzętu, pojazdów i wyposażenia umożliwiającym realizację zadań statutowych.
 • Prowadzenie gospodarki inwestycyjnej i remontowej, przygotowanie i nadzorowanie czynności w tym zakresie, przygotowywanie uzgodnień oraz warunków do opracowywania dokumentacji technicznej i jej późniejsze weryfikowanie
 • Organizacja i nadzorowanie procesu inwestycyjnego i remontowego zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz zgodnie z ustawą – prawo zamówień publicznych.
 • Dokonywanie terminowe i zgodne z przepisami zakupów koniecznych do utrzymania ciągłości działalności SPZ ZOZ
 • Organizacja napraw i remontów w placówkach szpitala.
 • Prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji Działu Techniczno-Gospodarczego.
 • Planowanie pracy pracowników Działu, koordynacja i nadzór nad ich pracą. `

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do dnia 05.09.2019 roku z adnotacją na kopercie „Nabór na stanowisko Kierownika Działu Techniczno-Gospodarczego” oraz podaniem swojego imienia i nazwiska.