Zaznacz stronę

26 czerwca to data, w której rokrocznie obchodzi się Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Dzień ten został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Jego celem jest wzmocnienie międzynarodowej współpracy na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii.

Według Komisji Ekspertów WHO, narkomania to „stan psychiczny, a czasem także fizyczny, wynikający z interakcji między żyjącym organizmem, a lekiem, charakteryzujący się zmianami zachowania lub innymi reakcjami, które zawierają przymus brania leków w sposób ciągły lub okresowy, w celu uniknięcia złego samopoczucia związanego z ich brakiem”.

Zjawisko narkomanii to problem dotykający ludzi na całym świecie – około 200 milionów osób używa narkotyków przynajmniej raz w roku, a 25 milionów popada w uzależnienie. Corocznie na świecie 200 tysięcy osób umiera z powodu chorób związanych z używaniem narkotyków.

Rozpowszechnienie  zjawiska narkomanii jest związane z rozwojem cywilizacji, która oprócz wielu osiągnięć w różnych dziedzinach życia, spowodowała skutki negatywne. Gwałtowne tempo życia, wymagające nadmiernego wysiłku psychicznego, ustawiczne napięcia nerwowe
z tym związane stały się przyczyną wielu niepowodzeń życiowych, konfliktów interpersonalnych oraz związanych z tym zaburzeń nerwowych u wielu ludzi.  Szukanie sposobów rozwiązywania problemów życiowych i rozładowania napięć doprowadziło występowania zjawisk uzależnień lekowych, narkomanii i alkoholizmu.

Narkomania charakteryzuje się:

  • stałym pragnieniem, potrzebą lub wewnętrznym przymusem zażywania środka odurzającego
    i chęcią zdobycia go wszystkimi sposobami i za wszelką cenę,
  • tendencją do zwiększania dawki w miarę postępu uzależnienia,
  • psychicznym, a niekiedy fizycznym uzależnieniem,
  • występowaniem zespołu abstynencji w razie nie otrzymania odpowiedniej ilości środka,
  • postępującą szkodliwością skutków dla człowieka i społeczeństwa.

Sięganie po narkotyki, nawet w sposób okazjonalny, wiąże się z ryzykiem zdrowotnym, jednak najbardziej dramatyczne szkody są konsekwencją częstego ich używania zwłaszcza w drodze iniekcji. W Polsce, szacunkowo, w sposób problemowy narkotyków używa nawet 103 tysiące osób. Ryzyko uzależnienia dotyczy wszystkich narkotyków, zarówno tzw. miękkich jak marihuana czy LSD, jak i twardych – heroina, kokaina. Wszystkie ich rodzaje wywołują szereg negatywnych konsekwencji, te najpoważniejsze to przypadki zatruć, zakażeń czy zgonów.

Używanie narkotyków wpływa także negatywnie na codzienne funkcjonowanie – zaburza relacje
z rodziną, przyjaciółmi i innymi bliskimi osobami oraz upośledza umiejętności konieczne do zdobywania wykształcenia i zawodu. Walka z narkomanią nie polega na dosłownej walce
z uzależnionymi osobami. Powinna być to fachowa pomoc głównie psychologiczna. Stygmatyzując uzależnionych doprowadzamy do pogłębiania się w nich poczucia beznadziejności i potęgujemy utratę wiary w wydostanie się z nałogu.

Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych:

 

Sporządziła; BM

Źrodło-internet